Collegebesluitenlijst Eemnes 20 juni 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 27 juni 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijst van week 24, 12 juni 2017, wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2017
Korte inhoud: De VNG heeft zowel in 2014 als in 2016 een nieuwe modelverordening rechtspositie voor wethouders, raads- en commissieleden opgesteld. De huidige verordening is daaraan aangepast en ligt hierbij voor ter vaststelling.
 
Het College besluit de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2017 vast te stellen en deze via het presidium voor vaststelling door te geleiden naar de raad

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Zienswijze ontwerpbegroting 2018 GGDrU
Korte inhoud: Op 19 april 2017 heeft de GGDrU, de ontwerpbegroting 2018, voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden én gevraagd deze voor 15 juni 2017 kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGDrU. Het algemeen bestuur stelt de ontwerpbegroting vast in de vergadering van 29 juni 2017.

Het College besluit:
1. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2018 van de GGDrU conform bijgaand voorstel en
2. Onder voorbehoud van besluitvorming van de raad, het voorgestelde besluit van het college te communiceren aan het algemeen bestuur van de GGDrU

3.2.

Vaststellen subsidie Versa 2016 (Eemnes)
Korte inhoud: Versa Welzijn heeft haar verantwoording over 2016 overlegd en een verzoek ingediend de subsidie over dit jaar vast te stellen. Dit betekent dat de voor 2016 verleende subsidie persoonsvolgende financiering en budgetsubsidie kunnen worden vastgesteld.

Het College besluit:
- de subsidie persoonsvolgende financiering 2016 vast te stellen op € 19.127 – als gevolg waarvan een bedrag ad € 6.574 wordt teruggevorderd - en de budgetsubsidie 2016 vaststellen op € 212.254.
- alertheid vragen aan Versa voor de ontwikkelingen van de overhead voor de overige gemeenten bij het eventueel geheel of partieel uittreden van Hilversum

3.3.

Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht
Korte inhoud: Op 19 april 2017 heeft de GGDrU, het voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling, ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden én verzocht voor 1 oktober 2017 hierover een besluit te nemen.

Het College besluit:
1. In te stemmen met het verzoek van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGDrU;
2. de raad te verzoeken toestemming te verlenen om als college te mogen besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGDrU

3.4.

Voorlopige jaarstukken 2016 GGD regio Utrecht
Korte inhoud: Op 13 april 2017 heeft de GGDrU, de voorlopige jaarrekening en het jaarverslag 2016 verstuurd. Deze zijn geïntegreerd in de voorlopige jaarstukken 2016. De goedkeurende controleverklaring wordt nagezonden zodra de accountant deze heeft afgegeven. Het dagelijks bestuur legt de jaarstukken ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur van 29 juni 2017 en zendt deze binnen twee weken na vaststelling, maar vóór 15 juli 2017, aan gedeputeerde staten.

Het College besluit:
1. In te stemmen van de jaarstukken GGDrU 2016.

2. aandacht te vragen voor het maken van een voorstel met betrekking tot de investeringsambities van de GGD. Dit voorstel dient van te voren geaccordeerd te worden zodat bij een evt positief rekeningsaldo van te voren duidelijk is waarin geïnvesteerd zal worden. 
3. De jaarstukken GGDrU 2016 ter kennisname te verstrekken aan de raad.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Plan Eemnes klimaatneutraal 2030
Korte inhoud: Het voorstel betreft de goedkeuring van het klimaatplan Eemnes klimaatneutraal 2030; een plan waarin de hoofdlijnen worden geschetst om de CO2-uitstoot in Eemnes per saldo terug te brengen tot 0 (nul).
Aangehouden
Het College wil eerst meer informatie alvorens een besluit te nemen.

4.2.

Mandaatregeling Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht)
Korte inhoud: Vanaf de oprichting van de RUD Utrecht worden de werkzaamheden onder mandaat van de deelnemers uitgevoerd. De mandaatregeling die het college van Eemnes heeft vastgesteld is sindsdien niet aangepast. Bij de evaluatie van het mandaatbesluit is gebleken dat de regeling op een aantal punten gecorrigeerd en geactualiseerd moeten worden.

Het college besluit vast te stellen het 'Mandaatbesluit RUD Utrecht gemeente Eemnes 2017'

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER