Collegebesluitenlijst Eemnes 21 februari 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 21 februari 2017.

Aanwezig:   
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

Afwezig:
De heer R. van Benthem, burgemeester

1.

Vaststellen besluitenlijst week 7
De besluitenlijst van 14 februari wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuurtje voor paarden op het perceel Goyergracht Noord sectie K nummer 223.
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 10 februari 2017 geadviseerd de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren, het bezwaarschrift van de heer H. Reijngoud, voor zover dat is ingediend namens omwonenden, niet-ontvankelijk te verklaren en voorts het bestreden besluit in stand te laten.

Het college besluit:
- de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
- het bezwaarschrift, voor zover dat is ingediend namens omwonenden, niet-ontvankelijk te verklaren;
- het bestreden besluit in stand te laten.

2.2.

Controleprotocol 2016 Sociaal Domein Amersfoort
Korte inhoud: Met dit controleprotocol geeft de gemeente Eemnes aan de gemeente Amersfoort richtlijnen voor de controle op de uitvoering van de Jeugdhulp voor de jaarrekening 2016. Door dit controleprotocol weet Amersfoort (en haar accountant) binnen welke kaders de controle zal plaatsvinden en hoe de verantwoording zal plaatsvinden. Bij alle deelnemende gemeenten aan de regionale samenwerking op het Sociaal Domein ligt er een controleprotocol dat hetzelfde is.

Het College besluit: het controleprotocol 'Protocol Sociaal Domein 2016 Regio Amersfoort (nieuwe taken)' vast te stellen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Start onderzoek ervaringsgerichte therapie regio Amersfoort
Korte inhoud: Kennis te nemen van de start van de pilot ervaringsgerichte therapieën in de regio Amersfoort. Het gaat in deze pilot om een nieuw ‘product’ dat niet is ingekocht bij regionale inkoop jeugdhulp 2017. Omdat het een nieuwe vorm van hulp is die niet valt onder de bestaande mandateringsafspraken in het kader van de regionale inkoop, is het noodzakelijk dat deelnemende gemeenten, de gemeente Amersfoort separaat mandateren voor het sluiten en machtigen voor het ondertekenen van de raamovereenkomsten met therapeuten in het kader van de pilot (looptijd 1 maart - 31 december 2017).

Het College besluit:
1. Kennis te nemen van de start van de pilot ervaringsgerichte therapieën in de regio Amersfoort;
2. Voor de pilot €9.619 beschikbaar te stellen ten laste van het budget maatwerk dienstverlening 18-.
3. Burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester van de gemeente Eemnes, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, besluiten om aan dhr. H.R. Kuipers afdelingsmanager Samen Leven gemeente Amersfoort, als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de gemeente Amersfoort mandaat en volmacht te verlenen om mede namens de gemeente Eemnes raamovereenkomsten op het gebied van de pilot ervaringsgerichte therapie aan te gaan en te ondertekenen.

3.2.

Aanvraag subsidie voor jubileum de Zonnebloem bij Eemnes
Korte inhoud: De Zonnebloem Eemnes heeft een subsidie gevraagd van € 500,- voor de viering van het 40-jarig jubileum.

Het college besluit:
1. aan de Zonnebloem een subsidie voor een 40-jarig jubileum te weigeren op grond van de jubilearegeling. 
2. een eenmalige subsidie te verlenen voor een bijeenkomst met cliënten en vrijwilligers uit Eemnes op 5 april 2017 en deze vast te stellen op € 500,- 
3. de kosten te verantwoorden op de post Algemene voorzieningen Wmo- incidentele subsidies 92610001-442000.

3.3.

Waardering mantelzorgers 2017-2018
Korte inhoud: De Wmo 2015 draagt de gemeente op zorg te dragen voor een regeling voor de wijze waarop mantelzorgers een blijk van waardering ontvangen. Op grond van artikel 7 van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Eemnes 2015 is in 2015 de waardering in een nadere regeling door het college uitgewerkt. De huidige regeling liep eind 2016 af. Daarom ligt nu het voorstel voor om de huidige regeling te verlengen met 2 jaar.

Het college besluit om in te stemmen met het verlengen van de regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten met 2 jaar (2017 + 2018).

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Afvalstoffenverordening Eemnes 2017
Korte inhoud: Vanaf 1 januari 2017 is een nieuw systeem van inzameling van huishoudelijke afvalstoffen in werking getreden. Om een en ander juridisch te faciliteren is de voormalige Afvalstoffenverordening 2005 aangepast. Het ontwerp van de Afvalstoffenverordening 2017 heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De Afvalstoffenverordening 2017 kan nu definitief worden vastgesteld.

Het college besluit:
- de Afvalstoffenverordening 2017 vast te stellen;
- deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

4.2.

Memo Zwerfafval
Korte inhoud: De BEL-gemeenten ontvangen ter bestrijding cq. voorkoming van zwerfafval een jaarlijkse bijdrage. In dit memo wordt de financiële stand van zaken beschreven, alsmede de voortgang van de lopende projecten. Conform de afspraken in het portefeuillehoudersoverleg wordt dit memo aan de respectievelijke colleges voorgelegd.

Het college neemt kennis van het memo. Voor wat betreft het legen van de PMD bakken in de openbare ruimte van Eemnes moet nog naar de meest optimale oplossing gekeken worden.

4.3

Green deal Aardgasvrije wijken

Het College besluit de overeenkomst nader te bestuderen en neemt nog geen besluit.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1

Memo Criteria Groenplan in APV

Het College stemt in met het memo.