Collegebesluitenlijst Eemnes 21 maart 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 28 maart 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijsten week 11
De besluitenlijst van 14 maart 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Concept jaarstukken 2016 Eemnes
Korte inhoud: Concept jaarstukken 2016 voor een eerste behandeling in het college. De concept jaarstukken 2016 Eemnes worden nu aan het college voorgelegd voor een eerste beoordeling. Na eventuele aanpassingen van het college volgt er een definitief exemplaar dat na vaststelling door het college gebruikt wordt voor de accountantscontrole.

Het college besluit de concept jaarstukken voorlopig vast te stellen.

2.2.

Wandelen voor Water sponsoring
Korte inhoud: Wandelen voor Water is een project van Theo van t Klooster en wordt ieder jaar gedaan door de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Eemnes. Dit jaar op vrijdag 24 maart 2017. Conform ieder jaar doneert de gemeente een bedrag voor het goede doel, Wateroogst 5. Dit is een project bij een school in Zuid Ethiopie.
Het college besluit: 

  1. Het college besluit de sponsorloop te steunen door een bedrag van maximaal € 500,- beschikbaar te stellen voor sponsoring.
  2. Het college besluit de kinderen te ondersteunen door op het gemeentehuis de kinderen wat drinken en iets lekkers aan te bieden en door alle deelnemers achteraf een foto van het evenement mee te geven.
  3. De totale kosten ad maximaal € 1.200,- worden gedekt uit het representatiebudget van de gemeente Eemnes.

2.3.

Bijdrage tweede boek dorpsgedichten
Korte inhoud: De dorpsdichter van Eemnes wil een tweede boek uitbrengen met dorpsgedichten en verzoekt de gemeente Eemnes 250 exemplaren af te nemen.

Het college besluit om 250 exemplaren af te nemen van het nieuwe boek van dorpsdichter Wortel en hiervoor een bedrag van € 4.375 ten laste te laten komen van de post representatie.

2.4

 

Offerte Elzinga

Het college besluit in te stemmen met de offerte advieskosten Elzinga en deze kosten ten lasten te brengen van de post ' juridisch advies'.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Ambitie en inkoopstrategie zorg en ondersteuning Jeugdhulp 2018 regio Amersfoort
Korte inhoud: Jaarlijks wordt in de regio Amersfoort een inkoopstrategie voor het sociaal domein vastgesteld, voor de gemeente Eemnes geldt dit alleen voor de jeugdhulp. Voorgesteld wordt om de lijn van beheerst innoveren waarmee de inkoopstrategie 2016 is geduid voort te zetten. Waar vorig jaar de focus lag op de meerjarige contractering op het pakketten dagactiviteiten met bestuurlijke aanbestedingen, ligt het zwaartepunt qua transformatie in 2017/2018 bij de doorontwikkeling van de specialistische jeugdhulp.

Het college besluit:
1  De volgende onderdelen van het zorglandschap bestuurlijk aan te besteden en hiermee de inhoudelijke opgaven te realiseren zoals beschreven in deze nota:

  • Specialistische jeugdhulp ambulante behandeling, hulp en ondersteuning. Dit betreft alle ambulante jeugdhulp zowel jeugd GGZ als de overige jeugdhulp en ondersteuning, die wij intersectoraal aanvullend op en in samenwerking met de zorg vanuit de sociale basisinfrastructuur en de wijkteams lokaal (voor de gemeente Eemnes, het Jeugd- en Gezinsteam) willen kunnen inzetten.
  • Specialistische jeugdhulp met verblijf. Dit betreft zowel tijdelijke zorg voor jeugdigen met complexe problematiek als pleegzorg en gezinshuizen waarbij sprake is van een langer durende gezinsvervangende situatie.

2. De ingangsdatum van de nieuwe contracten te bepalen op 1 januari 2019 of zoveel eerder als mogelijk/noodzakelijk hetgeen betekent dat de lopende contracten van de pakketten: verblijf  jeugd, ambulant, crisis, vervoersvoorzieningen tot die tijd worden verlengd. Gedurende deze periode wordt waar mogelijk en gewenst binnen de contractvoorwaarden de innovatie voortgezet. 
3. Het voorstel ter kennisname aan de raad te verstrekken.

3.2.

Wijziging Statuten Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Als aangegeven in het raadsvoorstel van februari 2016 zouden wij terugkomen op het onderdeel Gemeenschappelijke regeling primair onderwijs (GR). Nadere bestudering van die GR en een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen maakt het nodig om de GR op te heffen en de coördinatie, voorbereiding en afstemming in relatie tot de raadsbevoegdheden anders vorm te geven. Dit heeft als resultaat dat de statuten van Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek gewijzigd dient te worden. Voor het een en ander is besluitvorming door de raad nodig.

Het college besluit:

  1. de raad voor te stellende Gemeenschappelijke regeling openbaar onderwijs op te heffen.
  2. de raad om toestemming te vragen voor het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst openbaar onderwijs.
  3. de raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de statuten van Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Zienswijze concept jaarrekening Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 2016
Korte inhoud: De Afvalverwijdering Utrecht (hierna te noemen: AVU) biedt ons de concept Jaarrekening over 2016 aan. De gemeenteraad heeft tot 1 mei 2017 de gelegenheid hieromtrent een zienswijze in te dienen. Geadviseerd wordt om dit achterweg te laten.
Aangehouden
Het college besluit eerst nadere informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Beantwoording vragen over bestuursopdracht De Hilt e.o.
Korte inhoud: Met de bijgaande memo worden de vragen van de fractie van Dorpsbelangen beantwoord.
Gewijzigd akkoord
Het college besluit het memo aan te passen en dan door te sturen naar de raad.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1

Het college besluit de memo prioriteiten college gewijzigd vast te stellen.

6.2

Het college besluit de memo frequentie presidium gewijzigd vast te stellen en ter informatie aan het presidium te zenden

6.3

Het college besluit in te stemmen met het verzoek van de WAC om aandacht te besteden aan het 30-jarig bestaan en de kosten hiervoor ten lasten te brengen van de post ' representatie'.

6.4

Het college neemt kennis van de planning open overleg ARHI van de provincie Noord Holland.