Collegebesluitenlijst Eemnes 21 november 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 28 november 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 46
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Aanwijzing collectieve festiviteit 2018.
Korte inhoud: In artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Eemnes 2017 is bepaald dat het college dagdelen kan aanwijzen als zijnde collectieve festiviteiten.

Het College besluit 27 april 2018 (Koningsdag) aan te wijzen als een collectieve festiviteit, waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer niet gelden.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Subsidievoorstel 2018 Eemnes
Korte inhoud: Als start van het besluitvormingsproces over de aanvragen van subsidies voor het jaar 2018 dient door het college een aantal voor dat proces relevante besluiten worden genomen, als ook te worden beslist op 3 aanvragen voor meerjarige subsidies waarvan 2 met een hoog risicoprofiel.
Besluit: gewijzigd akkoord
Het college besluit:

 • De lijst met risicoprofielen voor het jaar 2018 vast te stellen
 • De beleidsuitgangspunten onder c vast te stellen
 • De aangevraagde subsidies met een hoog risicoprofiel voor de Openbare Bibliotheek en het Huis van Eemnes te verlenen zoals in dit voorstel aangegeven
 • Het voordeel van € 5.000 op de subsidie aan de Openbare Bibliotheek te bestemmen voor de taakstelling Huis van Eemnes
 • Het voordeel van € 7.714 dat ontstaat doordat de subsidie die door het Huis van Eemnes aangevraagd is, lager is dan de in de begroting 2018 opgenomen subsidie, te bestemmen voor de taakstelling Huis van Eemnes
 • Aan de Avondschool Actief voor 2017 een meerjarige subsidie te verlenen van € 909,95 en voor 2018 € 896
 • De budgetten voor eenmalige subsidies vast te stellen zoals in dit voorstel aangegeven
 • In te stemmen met een apart behandelingsvoorstel voor subsidies aan Versa

3.2.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitenrand 2012, partiële herziening bedrijventerrein Eembrugge’
Korte inhoud: Omdat gebleken is dat in het vigerende moederplan 'Buitenrand 2012' een aantal omissies zitten en omdat het nodig was om voor het bedrijventerrein Eembrugge regels op te nemen die specifieker zijn dan die uniforme regels in het moederplan voor alle deelgebieden (bedrijven, stedelijk en Landelijk) samen, is besloten om een aparte bestemmingsplan het bedrijventerrein in Eembrugge in procedure te brengen.

Het college besluit om

 • In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitenrand 2012, partiele herziening bedrijventerrein Eembrugge’;
 • Het ontwerpbestemmingsplan Buitenrand 2012, partiele herziening bedrijventerrein Eembrugge ter bespreking voor te leggen aan de sessie in Januari 2018 en derhalve geen memo te sturen aan de raad maar een voorstel ter bespreking in de sessie;
 • Het ontwerpbestemmingsplan Buitenrand 2012, partiele herziening bedrijventerrein Eembrugge na bespreking van het voorstel in het presidium van december gedurende zes weken ter visie te leggen;

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

De Nota van Uitgangspunten voor bedrijventerrein de Bramenberg en de quickscan parkeren
Korte inhoud: De concept Nota van Uitgangspunten kan nu worden vrijgegeven voor inspraak en besproken worden met de eigenaren/gebruikers van de panden en percelen op het bedrijventerrein.

Het College besluit dit onderwerp aan te houden in afwachting van nadere informatie.