Collegebesluitenlijst Eemnes 23 oktober 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 31 oktober 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer S. Lankreijer, wethouder

1.

Vaststellen besluitenlijst week 42
Besluit: gewijzigd akkoord
De besluitenlijst van week 42 is gewijzigd akkoord. Het volgende besluit wordt toegevoegd:

Aanbesteding werkzaamheden uitvoering IHP’. 
Het college stemt in met de aanbesteding van de werkzaamheden in het kader van het IHP aan H2 Soest BV. 
Het college besluit dat er met Partou zo snel mogelijk afspraken gemaakt moeten worden over de meerkosten.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Benoemen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in dezelfde persoon in de rol van Chief Information Security Officer (CISO) en in dezelfde persoon beveiligingsfunctionaris GBA en waardedocumenten (reis- en rijbewijzen)
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om binnen de organisatie een externe onafhankelijke als Chief Information Security Officer (CISO) voor informatiebeveiliging en in dezelfde persoon de rol van beveiligingsfunctionaris GBA en Waardedocumenten (reis- en rijbewijzen), alsook in de rol van Functionaris Gegevens-bescherming (FG) te benoemen. Hierdoor kan er gebruik gemaakt worden van gespecialiseerde expertise en is het eenvoudiger op de hoogte blijven van industriële trends, normen en bepalingen. Daarnaast ontstaat er daardoor een eenvoudiger contact met specialisten uit expertisenetwerken, waardoor er sneller geschikte contactpersonen aanwezig zijn in geval van beveiligings- en/of privacy-incidenten.

Het college besluit tot benoeming van de de heer A. Paauwe, als externe,  in de rol van Functionaris Gegevensbescherming (FG) en als Chief Information Security Officer (CISO), alsook als beveiligingsfunctionaris BRP en Waardedocumenten (reis- en rijbewijzen).

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Raadsinformatiebericht Prognose jeugdhulp 2017
Korte inhoud: Met deze memo informeren wij u over de prognose van de totale regionale kosten voor het gezamenlijk ingekochte deel van het sociaal domein (Eemnes enkel jeugd) voor het jaar 2017 in de regio Amersfoort en het deel voor Eemnes. De groei in de kostenontwikkeling die zich in 2016 voordeed, lijkt zich in 2017 door te zetten. De toename van kosten ligt in lijn met de landelijke tendens van stijgende kosten in het sociaal domein.

Het college besluit in te stemmen met het gewijzigde raadsinformatiebericht. 

3.2.

Reactie op motie "Extra budget wijkverpleging Sociaal Wijkteam"
Korte inhoud: Bij de behandeling van de kadernota 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin het college wordt opgedragen om te onderzoeken of het Sociaal wijkteam voldoende uren heeft en of er extra budget beschikbaar kan worden gesteld voor de wijkverpleegkundige in het bijzonder of voor het team in het algemeen.

Het college besluit in te stemmen met het gewijzigde memo. 

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Snippergroenverkopen Eemnes in afwijking van het Groenplan Eemnes.

Het college besluit nadere informatie in te winnen, alvorens een besluit te nemen.

4.2.

GRP
Korte inhoud: Periodiek stelt de raad het GRP vast voor een bepaalde periode. Het huidige GRP loopt eind 2017 af

Het college besluit om nadere informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstel reconstructie Eikenlaan
Korte inhoud: Het voorstel betreft een kleinschalige reconstructie voor het realiseren van een voetgangersoversteek naar de bushaltes Wakkerendijk, het verstevigen van de berm en het verbeteren van de afwatering van de berm van de Eikenlaan.

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met te gaan met de onder I t/m IV genoemde maatregelen van Reconstructie Eikenlaan;
  2. de raad voor te stellen de hiervoor benodigde middelen vrij te laten vallen uit de investeringsplanning 2017-2020;
  3. de raad voor te stellen het saldo van het investeringsbedrag te onttrekken uit de reserve MIP en toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten;
  4. de raad voor te stellen de investering, in afwijking van de financiële verordening, af te schrijven in 10 jaar;
  5. de raad voor te stellen de begrotingswijziging nr. 21-2017 vast te stellen.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1

Het college besluit het memo Stand van Zaken HOV haltes gewijzigd vast te stellen en ter informatie aan de gemeenteraad te zenden.

6.2

Het College stemt in met de memo Waarderingskamer en zendt deze ter info aan de raad.