Collegebesluitenlijst Eemnes 24 januari 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 31 januari 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijst van 17 januari wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Benoeming leden stembureaus voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017.
Korte inhoud: Ingevolge de Kieswet artikel E3 en E4 dienen er voorzitters, leden en plaatsvervangende leden voor de stembureaus benoemd te worden.
Gewijzigd akkoord
Het College besluit:
1. De personen op bijgaand rooster te benoemen en hieraan toe te voegen als algemeen lid de heer R. van Benthem .
2. mandateert mevrouw M. Rigter-Roodhart, mevrouw W.A. van Raaij, mevrouw A. Roosenboom en mevrouw M. van Veen om wijzigingen in bijgaande lijst aan te brengen. 

2.2.

Handhavingsuitvoeringsprogramma 2017
Korte inhoud: Eind 2014 heeft de gemeenteraad het Handhavingsbeleid 2015-2018 vastgesteld. De concrete uitvoering van het Handhavingsbeleid 2015-2018 wordt beschreven in een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Thans ligt het gemeentelijk Handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 ter besluitvorming voor.

Het college besluit:
het gemeentelijk uitvoeringsprogramma 2017 vast te stellen en voor informatie naar de gemeenteraad te sturen.

2.3.

Bezwaar tegen een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw/guesthouse op het perceel Heidelaan 2 te Eemnes.
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 8 december 2016 geadviseerd het bezwaar ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren, de omgevingsvergunning voor het bouwen en planologisch afwijken van het bestemmingsplan te herroepen, de omgevingsvergunning voor het bouwen van het bijgebouw op grond van het overgangsrecht te verlenen, het gebruik als guesthouse te toetsen aan het overgangsrecht conform in het advies is aangegeven en voorts afhankelijk van de beslissing op bezwaar een primair besluit te nemen op het verzoek om handhaving van 2 december 2013. Voorgesteld wordt het advies van de commissie voor de bezwaarschriften deels te volgen.

Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften te volgen voor wat betreft de volgende punten:
- het bezwaarschrift ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren;
- de omgevingsvergunning voor het bouwen en planologisch afwijken van het bestemmingsplan te herroepen;
- de omgevingsvergunning voor het bouwen van het bijgebouw op grond van het overgangsrecht te verlenen;
- omgevingsvergunning te weigeren voor het gebruik van het bijgebouw als guesthouse, dan wel voor woondoeleinden;
Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften niet te volgen voor wat betreft het nemen van een afzonderlijk primair besluit op het verzoek om handhaving van 2 december 2013, aangezien dit reeds op 7 februari 2014 is verzonden.

2.4.

Overheveling budgetten 2016
Korte inhoud: In 2016 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Een aantal van deze projecten zijn in 2016 (nog) niet afgerond. De budgethouders verzoeken het niet uitgegeven budget van 2016 over te hevelen naar 2017, zodat de projecten conform eerdere besluitvorming en opdrachtverstrekking in 2017 uitgevoerd kunnen worden.

Het College besluit:
I. Akkoord gaan met de genoemde overhevelingsvoorstellen van budgetten 2016 naar 2017
II. Akkoord gaan om de volgende besluiten voor te leggen aan de raad:
1. Akkoord te gaan met het overhevelen van budgetten 2016 naar 2017
2. Deze te dekken uit de reserves voor een bedrag van € 537.417, als volgt verdeeld:
- de algemene reserve € 419.167
- de reserve Afvalstoffenheffing € 35.000
- de reserve LOP € 12.250
- de reserve Sociale Woningbouw € 71.000
3. De 7e begrotingswijziging 2017 vast te stellen

2.5.

Aantrekken nieuwe leningen voor Eemnes
Korte inhoud: Dit voorstel dient om meerjarig te schetsen hoe het met de liquiditeit van de gemeente Eemnes staat en hoe deze zich ontwikkelt. Daarnaast wordt een voorstel gedaan voor het aantrekken van nieuwe leningen. Voor de details verwijzen wij u naar bijgevoegd memo "Financieringsbehoefte Eemnes".

Het college besluit:
1. akkoord te gaan met het afsluiten van de voorgestelde leningen voor een totaalbedrag van € 6.000.000.
2. dit voorstel aan de raad voor te leggen

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Subsidieverordening 'Elke PEUTER een KANS! 2017 - 2019'
Korte inhoud: In november 2016 heeft het college ingestemd met de notitie “Elke PEUTER een KANS!’. Op basis van deze notitie is een subsidieverordening uitgewerkt, die nu dient te worden vastgesteld. De houders van kinderopvangcentra kunnen na vaststelling van de verordening formeel hun subsidieaanvraag indienen. De aanvraag is voor de opvang van peuters waarvan één ouder werkt (en dus niet voor de kinderopvangregeling van het rijk in aanmerking komt) en/of VVE-peuters, die door het consultatiebureau voor de VVE zijn geïndiceerd.

Het College besluit:
1. In te stemmen met de subsidieverordening ‘Elke PEUTER een KANS! 2017 – 2019’

3.2.

Rapportage realisatie dienstverlening Sociaal Domein HBEL 3e kwartaal 2016
Korte inhoud: De rapportage over de realisatie van de dienstverlening in het Sociaal Domein voor HBEL 3e kwartaal 2016 wordt ter kennisname aangeboden aan de raad.
Gewijzigd akkoord
1. Het college neemt kennis van de gewijzigde rapportage realisatie dienstverlening sociaal domein HBEL derde kwartaal 2016 en stuurt deze ter kennisname aan de raad. 

3.3

Zienswijze ontschotting en gezamenlijke financiering JGZ
Korte inhoud: Op 15 december 2016 heeft de GGDrU het voorstel gedaan de jeugdgezondheidzorg op te nemen in de begroting van de GGD en de gemeentelijke bijdrage aan jeugdgezondheidzorg te bepalen op basis van het aantal kinderen. Dit voorstel is voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden.

Het College besluit:
1. De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen conform bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit; 
2. De GGDrU berichten dat de gemeente Eemnes, na akkoord van de gemeentraad, geen zienswijze zal indienen

3.4.

Zienswijze kadernota 2018 GGDrU
Korte inhoud: Op 15 december 2016 heeft de GGDrU de kadernota 2018 voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden én deze voor 15 maart 2017 kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGDrU.

Het College besluit:
1. De raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de concept kadernota 2018 van de GGDrU conform bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen

 

- Overleggen AKOE en OKE: het college besluit tot een strakke bewaking op de voortgang van    de afspraken met de AKOE en OKE. 

 

- Het college besluit in te stemmen met het memo Activiteiten Tuincentrum de Bruin.