Collegebesluitenlijst Eemnes 26 september 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 3 oktober 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijst van week 38 dd 19 september 2017 wordt met een kleine aanpassing vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Belastingverordening 2018
Korte inhoud: Jaarlijks wordt bij het vaststellen van de begroting bezien of de gemeentelijke belastingen en/of retributies aanpassing behoeven. Zo ook voor 2018.

Het college besluit de raad voor te stellen de volgende belastingverordeningen vast te stellen:
- Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2018
- Verordening Toeristenbelasting 2018
- Verordening Precariobelasting kabels en leidingen 2018
- Verordening Afvalstoffenheffing 2018
- Verordening Rioolheffing 2018
- Verordening Begrafenisrechten 2018
- Verordening Hondenbelasting 2018
- Verordening Marktgelden 2018

2.2.

Legesverordening 2018
Korte inhoud: Elk jaar worden de legesverordeningen aangepast aan de nieuwe tarieven.

Het college besluit de raad voor te stellen om de Legesverordening 2018 met bijbehorende tarieventabellen onderdeel A en B vast te stellen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Financiële bijdrage in de bureaukosten van Stichting Noodfonds Eemnes
Korte inhoud: Stichting Noodhulp Eemnes vraagt om een jaarlijkse financiële bijdrage voor de bureaukosten van de stichting. Om de administratieve lasten voor zowel aanvrager als behandelaar laag te houden wordt jaarlijks op basis van een door de stichting in te dienen factuur een vaste bijdrage in de bureaukosten verstrekt.
Besluit: gewijzigd akkoord
Het college besluit
- Eenmalig 2500 euro ter beschikking te stellen aan Stichting Noodhulp Eemnes voor bureaukosten 
- Jaarlijks in het jaarverslag verantwoording af te leggen over de daadwerkelijk uitgegeven bureaukosten
- de middelen ten laste te brengen van het budget algemene voorzieningen WMO- incidentele voorzieningen. 

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Ontwerp bestemmingsplan herziening BP Bedrijventerrein Zuidpolder
Korte inhoud: Het college wordt voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan herziening BP Bedrijventerrein Zuidpolder ter inzage te leggen.
Het college besluit:
Het ontwerp bestemmingsplan herziening BP Bedrijventerrein Zuidpolder ter inzage te leggen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1

Schriftelijke vragen PvdA Vrouwenopvang
Het College besluit de antwoorden op de schriftelijke vragen Vrouwenopvang ter beschikking te stellen aan de raad.