Collegebesluitenlijst Eemnes 27 juni 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 4 juli 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld: vervallen tekst bij 3.4: ‘maar het Algemeen Bestuur op 29 juni 2017 (bij de vaststelling van deze jaarstukken) wel mee te geven om de raad een voorstel te verstrekken waarin de ambitie van de GGD beschreven staat ten aanzien van de investeringen die de GGD wil doen uit eventuele positieve saldo's.’
De aandachtspunten 2 en 3 blijven gehandhaafd.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Machtigingsbesluit inzake samenwerkingsovereenkomst Sluitende Aanpak Personen met Verward Gedrag
Korte inhoud: Vanwege het aanvragen van een subsidieaanvraag bij ZonMW voor de Aanpak Personen met Verward gedrag, is een getekende samenwerkingsovereenkomst nodig. Via het machtigingsbesluit wordt formeel geregeld dat de samenwerkingsovereenkomst door de voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein kan worden ondertekend.

Het college besluit In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst inzake Sluitende
Aanpak Personen met Verward Gedrag en wethouder E. van der Want te machtigen om deze namens het college te ondertekenen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Milieujaarverslag 2016
Korte inhoud: De gemeente is verplicht om jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. In het milieujaarverslag worden de activiteiten beschreven die op het gebied van milieu zijn uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden wordt door de RUD Utrecht uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het milieujaarverslag.

Het College besluit:
- Het milieujaarverslag 2016 vast te stellen
- deze ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden
- het milieujaarverslag 2016 toe te zenden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport en de provincie Utrecht

4.2.

Meerjarenontwikkelplan Huis van Eemnes
Korte inhoud: In samenwerking met Stichting Huis van Eemnes en Bibliotheek Gooi en meer is het Meerjarenontwikkelplan opgesteld.

Het college besluit:
1. in te stemmen met het Meerjarenontwikkelplan voor het Huis van Eemnes en dit te laten implementeren
2. het Meerjarenontwikkelplan ter kennisname aan de Raad te brengen

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Raadsinformatiebrief
Het College besluit de raadsinformatiebrief Verandering Dienstverlening Uitvoeringsdienst BEL ter informatie aan de raad aan te bieden.

6.2.

Welkomstbox nieuwe inwoners
Het College besluit bij de welkomstbox voor nieuwe inwoners

- het logo van de gemeente rechtsboven te plaatsen;

- 500 stuks van de box aan te schaffen

- de kosten hiervan ten lasten te laten te brengen van de exploitatie woningbouw Zuidpolder.