Collegebesluitenlijst Eemnes 28 maart 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 4 april 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer P.H. van Dijk, loco-secretaris
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder


Afwezig:
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 12
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Verkoop gemeentelijk snippergroen, perceel nabij Streefoordlaan 26 te Eemnes.
Korte inhoud: De bewoners van Streefoordlaan 26 te Eemnes hebben een verzoek tot aankoop van een stuk gemeentegrond gedaan. Omdat dit perceel in het verleden als snippergroen kon worden aangemerkt maar inmiddels bestraat is, komt het toch voor verkoop in aanmerking omdat het voldoet aan de criteria van het groenplan Eemnes.

Het college besluit in te stemmen met:

1. de verkoop van een gedeelte gemeentegrond (sectie G nr. 3904) gelegen naast Streefoordlaan 26 te Eemnes tegen een verkoopprijs van € 2.625,00 kosten koper.

2. de opbrengst van € 2.625,00 te verantwoorden op kostenplaats overige gebouwen en gronden/kostensoort grond-verkopen (92030000/531000).

3. de verkoop voor inmiddels bestraatte percelen welke in het verleden als snippergroen konden worden aangemerkt, mits deze voldoen aan de criteria van het groenplan Eemnes.

2.2.

Steunbetuiging voor het voordragen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als UNESCO-werelderfgoed.
Korte inhoud: De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is door het Rijk (ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) op de voorlopige lijst gezet om te worden genomineerd bij UNESCO als werelderfgoed, als uitbreiding, van de reeds eerder aangewezen Stelling van Amsterdam. Op 20 april wordt de steunbetuiging getekend tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met alle regionale partners. Wethouder Tijmen Smit van de gemeente Laren zal namens de gemeenten Gooi en Vechtstreek de steunbetuiging ondertekenen.

Het college besluit de steunbetuiging te ondertekenen.

1. In te stemmen met het steun betuigen voor het voordragen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als UNESCO-werelderfgoed

2. Portefeuillehouderhouder T. Smit van de gemeente Laren te machtigen om de steunbetuiging te ondertekenen

3. Akkoord te gaan met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

2.3.

Vaststellen jaarstukken 2016 Eemnes ten behoeve van accountantscontrole
Korte inhoud: Vaststellen van de jaarstukken 2016 Eemnes ten behoeve van de accountantscontrole.

Het college besluit de jaarstukken 2016 vast te stellen met een voordelig saldo van

€ 2.080.151,-.

2.4.

Evaluatie en voortzetting vuurwerkvrije zones Eemnes
Korte inhoud: Evaluatie en voortzetting van vuurwerkvrije zones in Eemnes

Het College besluit:

· Het Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones 2016-2021 ongewijzigd voort te zetten.

· Kennis te nemen van bijgevoegde evaluatie vuurwerkvrije zones 2017 en evaluatie jaarwisseling 2016-2017.

· Bij alle vuurwerkvrije zones verbodsborden te plaatsen waardoor het verbod kenbaar wordt gemaakt. Deze zijn al voorhanden bij de buitendienst en ontbrekende verbodsborden (2x) opnieuw aan te schaffen;

· Te communiceren over het vuurwerkbesluit via de eindejaarsbrief, Rotonde en social media.

· De kosten voor de nieuwe borden (2x) à €487,50 bekostigen op de kostenplaats Veiligheid en Criminaliteit, Kostensoort Overige goederen en diensten (92120000/438099). Deze

borden zijn ter vervanging van vorige borden.

· De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Motie inzake schoolzwemmen
Korte inhoud: In de raadsvergadering van 31 oktober 2016 is het college opgedragen om de behoefte aan schoolzwemmen te onderzoeken en een indicatie te geven van de kosten. Met dit voorstel en bijbehorende memo is uitvoering gegeven aan de motie inzake schoolzwemmen.

Het College besluit, gelet op de kosten, aan de raad voor te stellen om dit niet te doen, mede gezien het feit dat in de toekomst de opbrengsten van precario wegvallen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Huis van Eemnes; aanbestedingsstrategie
Korte inhoud: Op basis van de eerder in de Stuurgroep 'Huis van Eemnes' besproken ontwikkel- en realisatiestrategie en de resultaten van de marktconsultatie, wordt het College van B&W voorgesteld: 1) het Huis van Eemnes - conform de hieronder beschreven strategie - in bouwteamverband te ontwikkelen en te realiseren; 2) het in het bovengenoemde raadsbesluit geraamde stichtingskostenbedrag van € 10,2 miljoen niet te hanteren als plafondbedrag voor de investering; 3) in plaats daarvan te sturen op een vastgesteld deficit in de jaarexploitatie van de Stichting Huis van Eemnes dat aansluit op de in het raadsbesluit geraamde reductie van het tekort van € 125.000; 4) de aanbestedingsprocedure te starten.

Het College besluit conform het voorstel in te stemmen met de ontwikkel- en realisatiestrategie en de overige beslispunten.

4.2.

Kwartiermaker ontwikkeling Huis van Eemnes
Korte inhoud: Voor de maatschappelijke en commerciële ontwikkeling van het Huis van Eemnes is in overleg met betrokken partijen een kwartiermaker gezocht.

Het college besluit:

- in te stemmen met het Plan van Aanpak;

- de kosten voor de kwartiermaker te verantwoorden op kostenplaats 92500212 (Hilt) en kostensoort 438099 (overige goederen en diensten);

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Verkeerskundige toekomstvisie Laarderweg
Korte inhoud: Naar aanleiding van de brede discussie in de Ronde van 3 oktober 2016 over de toekomstige verkeersfunctie van de Laarderweg zijn 5 verkeersscenario’s doorgerekend. De resultaten hiervan zijn weergeven in bijgaande notitie van het adviesbureau en het bij dit advies behorende samenvattende overzicht van de verschillende scenario's met beoordelingsscores. Dit kan als basis dienen voor de verdere discussie en besluitvorming.

Het college besluit, met inachtname van enkele tekstuele aanvullingen:

1. kennis te nemen van de bijgaande notitie: “Toekomstvisie Laarderweg” van Royal HaskoningDHV, inclusief de daarin gedane aanbevelingen;

2. de voorkeur uit te spreken voor variant 4, mede gelet op de benodigde investering;

3. draagvlak te peilen in de stakeholdersbijeenkomst voor het GVVP op 4 april 2017;

4. de raad te vragen in de daaropvolgende sessie de voorkeursvariant uit te spreken;

5. De uitwerking van de voorkeursvariant mee te nemen in het GVVP.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Extra formatie team ruimtelijke ontwikkeling
Korte inhoud: om de ambitie op het beleidsterrein van ruimtelijke ontwikkeling uit te kunnen voeren is extra formatie noodzakelijk.

Het college besluit:

1. accoord te gaan met extra formatie van 0,5 fte voor 9 maanden;

2. de kosten te dekken uit de Algemene Reserve;

3. de raad voor te stellen om in te stemmen met de begrotingswijziging.