Collegebesluitenlijst Eemnes 28 november 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 5 december 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 47
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Aanpassing gemeenschappelijke regeling Regio Gooi & Vechtstreek
Korte inhoud: Aanpassing gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek naar aanleiding van verbetering governance van de regio.

Het college besluit om:
1. In te stemmen met het ontwerp tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek;
2. Kennis te nemen van de brief van 20 juni 2017 van de Regio Gooi & Vechtstreek met betrekking tot de correctie van artikel 5, lid 7 van de gewijzigde regeling;
3. Met inachtneming van de brief d.d 20 juni 2017 van de Regio Gooi & Vechtstreek in te stemmen met de wijziging van taken in artikel 5, lid 10 en 11 en de hierna verwijzende (uitvoerings)bevoegdheden in artikel 7 nieuw lid 5;
4. De raad voor te stellen tevens in de stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek.

2.2.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Korte inhoud: 1. benoeming leden/plaatsvervangende leden voor het hoofd- c.q. centraal stembureau voor een periode van 4 kalenderjaren, ingaande 1 januari 2018. 2. instellen stembureaus voor de verkiezingen van de Gemeenteraad en het landelijk referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op woensdag 21 maart 2018.

1. het college besluit akkoord te gaan met de benoeming van de volgende leden/plaatsvervangende leden voor het hoofdc.q. centraal stembureau:
- burgemeester, de heer R. van Benthem, voorzitter
- gemeentesecretaris, mevrouw E. Ruizeveld de Winter,
lid/plaatsvervangend voorzitter
- de heer B. Epema, lid
- de heer P, van Dijk. lid
- mevrouw M. Rigter-Roodhart, lid
- mevrouw A. de Graaf-Gerrits, plaatsvervangend lid
- mevrouw A. Plat, plaatsvervangend lid
- mevrouw J. Lucassen-van der Werf, plaatsvervangend lid
2. Het college besluit om de volgende
stemdistricten/stembureaus in Eemnes aan te wijzen:
Stembureau 1, De Schoter, Wakkerendijk 66 A
Stembureau 2, de Bongerd, Jhr. C. Roëll-laan 15
Stembureau 3, Brandweerkazerne, Noordersingel 4
Stembureau 4, De Hilt, Hasselaarlaan 1 C
Stembureau 5, Gemeentehuis, Zuidersingel 1
Mobiel stembureau 6

2.3.

Begrotingswijzigingen 2018 regio Gooi - Vechtstreek
Korte inhoud: De regio Gooi - en Vechtstreek stelt de gemeenteraad in de gelegenheid haar zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van een aantal begrotingswijzigingen, voorzover deze leidt tot wijziging van de gemeentelijke bijdrage.

Het college besluit de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

2.4.

Bezwaar tegen het besluit dat geen vergunning is vereist voor het plaatsen van een mobiele mantelzorgwoning op het perceel Goyergracht Zuid 7
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voor gelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 20 november 2017 geadviseerd het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het college dient een besluit op het bezwaar te nemen. Geadviseerd wordt voornoemd advies van de commissie voor de bezwaarschriften te volgen.

Het college besluit zich te conformeren aan het advies van 20 november 2017 van de commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

2.5.

Statutenwijziging VNG in verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.
Korte inhoud: De voorliggende statutenwijzing betreft de taak van de VNG in het kader van de cao Gemeenten. Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren in werking en vallen gemeenten onder de Wet cao. Die wet stelt eisen aan de manier waarop een vereniging — zoals de VNG — de cao-bevoegdheden in de statuten vastlegt. De huidige statuten van de VNG zijn niet volgens die eisen opgesteld. Het voorstel dat nu aan de leden wordt voorgelegd is een statutenwijziging waarmee de VNG haar huidige taak (een cao namens alle gemeenten) behoudt

Het college besluit In te stemmen met de Statutenwijziging van de VNG inzake de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden voor de sector gemeenten.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Subsidietoekenning Versa Welzijn (Versa) 2018
Korte inhoud: In 'De Lokale Keuzenota in het Sociaal Domein 2015-2018' zijn de uitgangspunten geformuleerd voor het ontwikkelen van het 'preventieve voorveld' en de rol die Versa daarin vervult. Het gaat daarbij om het ondersteunen van specifieke doelgroepen waarbij signaleren en verbinden centraal staat. De afspraken zijn weergegeven in een overzicht van 'Doelstelling en Afspraak' per doelgroep (Jeugd, Volwassenen en Senioren). In 2017 heeft een aantal keren bestuurlijke afstemming plaatsgevonden met Versa en de betrokken portefeuillehouders. In dit voorstel worden 'doelstelling en afspraak 2018' aan het college voorgelegd en wordt gevraagd in te stemmen met de budgetsubsidie en de subsidie persoonsvolgende financiering voor 2018.

Het college besluit:
1. ten behoeve van Versa Welzijn instemmen met het verlenen van de volgende subsidie voor  2018: budgetsubsidie €251.606 en subsidie persoonsvolgend financiering €13.000
2. instemmen met de in de bijlage geformuleerde 'Doelstelling en Afspraak diensten Versa Welzijn 2018’
3. instemmen met het overhevelen van het persoonsvolgend gefinancierde onderdeel WWM (wonen, welzijn en mantelzorg) naar budgetfinanciering voor een bedrag van €11.500
4. instemmen met een mobiliteitsproject AutoMaatje voor de duur van twee jaar.

3.2.

Verwerking sportstimulatie Eemnes 2018
Korte inhoud: In de kadernota 2018-2021 is een sportimpuls van € 32.500 voor de sport in Eemnes opgenomen. Dit voorstel geeft aan op welke manier dit begrote bedrag aan de sport in Eemnes besteed wordt.

Het college besluit in te stemmen met

  1. De voorgelegde systematiek rondom het verdelen van het budget van clinics
  2. De voorgestelde verdeling van extra beschikbaar basisbedrag
  3. De (herziene) verdelingssystematiek rondom het subidiedeel per jeugdlid waarbij de contributie van ieder jeugdlid miv het seizoen 2018/2019 evenredig verlaagd wordt met het subsidiedeel per jeugdlid.
  4. Budget voor opleidingen voor trainer / coach Eemnesser jongeren open te stellen voor iedere vereniging
  5. De kosten te verantwoodren op kostenplaats Algemene voorzieningen jeugd en te dekken ten laste van de stelpost subsidies
  6. De raad te informeren over het voorgenomen besluit.

3.3.

Bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder 2e herziening
Korte inhoud: Het bestemmingsplan 'Woongebied Zuidpolder' maakt de gewenste woningbouwontwikkeling voor de Zuidpolder niet optimaal mogelijk. Er is daarom aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.

Het college besluit de raad voor te stellen het bestemmingsplan vast te stellen.

3.4.

Voorgestelde aanpak motie Domotica
Korte inhoud: In juni van dit jaar heeft de gemeenteraad van Eemnes een motie aangenomen waarin verwoord is dat er een onderzoek dient te komen naar de mogelijkheden van domotica-toepassingen in zowel bestaande als nieuwbouwwoningen, met name voor de doelgroep senioren.

Het college besluit de aanpak met betrekking tot domotica ter informatie aan de raad te sturen.

3.5.

Inkoop Zorg en Ondersteuning Sociaal Domein regio Amersfoort 2018
Korte inhoud: Het door Amersfoort namens de regiogemeenten ingezette proces van aanbesteding is zover gevorderd dat tot voorlopige gunning kan worden overgegaan voor de pakketten Jeugd GGZ incl. Ambulante forensische Jeugd GGZ en Dyslexie én de verlenging van de contracten op de overige pakketten voor 2018. Daaraan voorafgaand wordt van de individuele gemeenten gevraagd de voor de inkoop en gunning benodigde budgetten beschikbaar te stellen en in te stemmen met de afspraken over risicodeling/verevening.

Het college besluit:
1a. voor €27.319.720 zorg en ondersteuning in te kopen/subsidiëren, als weergegeven in tabel 2, pagina 6.
1b. voor €8.422.468 zorg en ondersteuning in te kopen/subsidiëren, weergegeven in tabel 3, pagina 6.
1c. het afsluiten van contracten met p*q aanbieders, weergegeven in tabel 4, pagina 6 en hiervoor voor de gemeente Eemnes een bedrag te reserveren van €405.000.
1d. voor het landelijk transitiearrangement (LTA) regionaal een bedrag te reserveren van €3.684.907.
2a. De benodigde middelen voor de regionale inkoop voor de gemeente Eemnes voor €718.000 te dekken binnen Programma 11,
Opgroeien in Eemnes.
2b. De benodigde middelen voor het LTA voor de gemeente Eemnes ad €82.000 te dekken binnen Programma 11, Opgroeien in Eemnes.
2c. Vooralsnog geen aanvullend budget te vragen aan de raad voor het bedrag van € 60.400 waarmee het totale inkoopbudget het beschikbare budget 2018 overschrijdt.
2d. Aan de hand van het rekeningresultaat 2017 Sociaal Domein een prognose 2018 inkoop jeugdhulp op te stellen en op basis hiervan zo nodig aan de raad extra budget te vragen uit de reserve Sociaal Domein.
3. Pas tot inkoop en subsidiering over te gaan, nadat de regiogemeenten definitief hebben aangegeven het benodigde
budget, zoals weergegeven in de financiële paragraaf bij dit voorstel, beschikbaar te stellen.
4. De kosten van zorg regionaal te verevenen, conform de verdeelsleutel in tabel 1, pagina 5, voor de zorgpakketten: Verblijf jeugd, Opvoed- en opgroeihulp: verblijf , crisiszorg, Samen Veilig Midden Nederland jeugddeel, essentiële jeugdfuncties/cluster 1, klinische opname en crisisbeschikbaarheid jeugd GGZ en de jeugdhulp vanuit het LTA.
5. Bijgaande raadsinformatiebrief met wijzigingen aan de raad te zenden’.

3.6.

Motie betreffende meterkastkaarten voor ieder woning
Korte inhoud: De motie ingediend op de raadsvergadering van 30 oktober dit jaar wordt verzoekt een meterkastkaart beschikbaar te stellen aan inwoners van Eemnes
Besluit: gewijzigd akkoord
 
Het college besluit het ontwerp van de meterkastkaart aan de raad te zenden.

3.7.

Beantwoording motie armoedeval algemeen en ZZP'ers
Korte inhoud: In mei vorig jaar heeft de gemeenteraad van Eemnes de motie armoedeval algemeen en ZZP'ers aangenomen. Via een memo worden de vragen uit de motie beantwoord.

Het college besluit het gewijzigde memo en het gewijzigde overzicht minimaregelingen Hilversum – Eemnes ter informatie aan de raad te zenden.

3.8.

Aanvraag jubileumsubsidie St. Wandelvierdaagse het Gooi.
Korte inhoud: Wandelvierdaagse het Gooi heeft op 12 oktober 2017 een subsidie gevraagd van € 5.740,- voor de viering van het 10-jarig jubileum.

Het college besluit:
1. aan Stichting Wandelvierdaagse het Gooi een eenmalige subsidie te verlenen en vast te stellen op € 200,- voor het 10-jarig jubileum;
2. de kosten te verantwoorden op de post representatie 92040004-438025.

3.9.

De wereldwinkel Eemnes vraagt een subsidie voor de huur van de winkel voor 2 jaar.
Korte inhoud: De wereldwinkel vraagt een subsidie van € 4.900,- voor 2017 en € 5.500,- voor 2018 om de winkel in stand te kunnen houden.

Het college besluit:
1. aan de Wereldwinkel Eemnes een eenmalige subsidie te verlenen en vast te stellen op € 4.900,- in 2017 en € 5.500,- in 2018;
2. de kosten te dekken uit het budget Algemene voorzieningen Wmo 92610001-incidentele subsidie 442000.

3.10.

Verhoging aantal gymgroepen
Korte inhoud: Op basis van de beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Eemnes 2015 (hierna te noemen beleidsregel) wordt het aantal gymgroepen berekend en vastgesteld. De directie van Wegwijzer en Noorderlicht verzoekt de gemeente om bovenop de genormeerde groepen aan iedere school één extra gymgroep te verstrekken. Afwijken van een beleidsregel is een bevoegdheid van het college.

Het college besluit af te wijken van de beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Eemnes 2015 en het Noorderlicht en Wegwijzer, voor schooljaar 2017-2018, iedere één extra gymgroep toe te kennen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Informatiebeheer RUD
Korte inhoud: De toezichthouder deelt informatie over het informatiebeheer van de RUD. Naar aanleiding van een, in opdracht van de RUD, uitgevoerde, nul-meting door Doxis is een reactie vanuit de gezamenlijke toezichthouders gestuurd aan de RUD. Deze brief wordt met de portefeuillehouder gedeeld.

Het college besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen

4.2.

Vaststellen bestemmingsplan Herziening BP bedrijventerrein Zuidpolder
Korte inhoud: Het bestemmingsplan Herziening BP bedrijventerrein Zuidpolder heeft vanaf 6 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingediend door de Provincie Utrecht. Naar aanleiding van deze zienswijze is het bestemmingsplan hierop aangepast. Daarnaast is in het plan een ambtshalve wijziging opgenomen. Het bestemmingsplan kan nu worden vastgesteld.

Het college besluit de raad voor te stellen:
Het bestemmingsplan Herziening BP Bedrijventerrein Zuidpolder (NL.IMRO.0317.ZuidpBT1herz-Va01), met inachtneming van de zienswijze en de ambtshalve wijziging, vast te stellen.

4.3.

Wijziging samenwerkingsovereenkomst HOV i.v.m. toetreding Blaricum
Korte inhoud: De gemeenteraad van Blaricum heeft op 28 februari 2017 besloten deel te nemen aan het project HOV in ’t Gooi. De in 2014 met alle overige partners gesloten samenwerkingsovereenkomst HOV in ‘t Gooi moet hierop worden aangepast. Hiervoor is een wijzigingsovereenkomst opgesteld, die door alle partners moet worden ondertekend.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de wijzigingsovereenkomst HOV 't Gooi in verband met de toetreding van de gemeente Blaricum als projectpartner;
2. De portefeuillehouder te machtigen om de wijzigingsovereenkomst namens uw college op 8 december a.s. te ondertekenen;
3. De raad over het bovenstaande te informeren.
 

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

De vaststelling van de Prestatatie-afspraken tussen gemeente Eemnes, woningcorporatie de Alliantie en de Huurdersbelangenvereniging Regio Amersfoort
Korte inhoud: In het kader van de samenwerking tussen de gemeente Eemnes, woningcorporatie de Alliantie en de Huurdersbelangenvereniging regio Amersfoort worden jaarlijks prestatie-afspraken gemaakt ten behoeve van de lokale volkshuisvesting. Die afspraken geven aan welke inspanningen door partijen worden geleverd, welke doelstellingen zij daarbij hebben en welke toetsmomenten daarbij worden gehanteerd. De voorliggende prestatie-afspraken zijn een uitvloeisel van constructief overleg tussen partijen de afgelopen maanden.
 
Het college besluit

  1. De voorgestelde prestatie-afspraken Eemnes 2018 te onderschrijven met uitzondering van de zin ‘De Alliantie en de gemeente delen de meerkosten ten opzichte van label B aanpak voor dit project’ in artikel 25. Deze zin wil het college uit de prestatie afspraken verwijderd zien.
  2. Wethouder Lankreijer te machtigen tot het ondertekenen van de prestatie afspraken conform besluit 1.
  3. De raad in kennis te stellen van de prestatie-afspraken Eemnes 2018

5.2.

Eemnesser Potje
Korte inhoud: Bij de verkoop van het Eemnesser woningbedrijf in 1993 is bepaald dat bij verkoop van woningen door de corporatie het financiele resultaat door de corporatie geinvesteerd moest worden in de volkshuisvesting in Eemnes. Van de verkopen en investeringen is gedurende al die jaren geen goed overzicht bijgehouden. Dit leidt met enige regelmaat tot discussies tussen de gemeente en de corporatie (inmiddels Alliantie). Dit belemmert de onderlinge verhoudingen en is een risico voor de voortgang van de sociale woningbouw in Eemnes. Om hier een eind aan te maken is door de Alliantie een overzicht van verkopen en investeringen opgesteld. Niet alle informatie is meer volledig terug te halen. Er zijn naast het overzicht gebaseerd op de totalen nog 2 andere opties doorgerekend. In scenario 1 wordt alleen de onrendabele top van de investeringen ten laste van het fonds gebracht. Scenario 2 rekent nog de situatie door wanneer de kosten van de leningen niet worden meegenomen. In de eerste 2 gevallen luidt de conclusie dat het potje leeg is. Scenario 2 leidt tot de conclusie dat er nog € 775.000,- in het Eemnesser Woonfonds zit.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het door de Alliantie opgestelde overzicht van investeringen en verkopen, de financiele stromen in en uit het "Eemnesser Woonfonds";
2. de Alliantie te verzoeken op basis van de in dit overzicht gehanteerde rekenmethodiek jaarlijks een overzicht van de stand van het Eemnesser woonfonds aan te leveren;
3. het vertrouwen uit te spreken dat de Alliantie op basis van de nu in de Prestatieafspraken 2018 opgenomen investeringen voor de komende jaren meer zal investeren dan conform scenario 2 nog in het Fonds zou zitten;
4. het overzicht ter informatie aan de raad te zenden.

5.3.

De blijverslening
Korte inhoud: Bij motie van 25 mei 2016 heeft de raad verzocht nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de blijverslening. De aanleiding van deze motie is dat senioren tegenwoordig steeds langer in hun eigen huis willen en moeten blijven wonen.

Het college besluit de raad voor te stellen;
1. in te stemmen met de invoering van de blijverslening (zowel hypothecair als consumptief) voor eigenaar bewoners en huurders van Eemnes
2. de ‘Verordening Blijverslening gemeente Eemnes' vast te stellen
3. ter uitvoering van de blijverslening een bedrag van maximaal €1.000.000 beschikbaar te stellen voor de blijverslening


Het college besluit;
4. in te stemmen met de voorwaarden in de Verordening Blijverslening gemeente Eemnes
5. de dekking gestalte te geven door dit te betalen uit de door de raad beschikbaar gestelde € 1.000.000.

 

 

6.

Rondvraag / mededelingen