Collegebesluitenlijst Eemnes 29 augustus 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 5 september 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester

De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder

Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Conceptbegroting Eemnes 2018-2021
Korte inhoud: Als onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus wordt nu de programmabegroting 2018-2021 aangeboden voor een eerste behandeling

In afwachting van aanvullende informatie wordt dit voorstel aangehouden.

2.2.

Leges benefietavond
Leges benefietavond in pensionstal Heidehoek

Het college besluit vrijstelling te verlenen van het betalen van leges voor de evenementenvergunning en ontheffing drank- en horecawet voor de benefietavond op 10 oktober 2017, waarvan de opbrengst is bestemd voor de JA Foundation.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Evaluatie project Kids in Beweging ("pilot overgewicht jongeren Eemnesser initiatief")
Korte inhoud: Het project Kids in Beweging is afgerond, met de evaluatie van het project wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
 

Het college besluit
1. Kennis te nemen van de evaluatie Kids in Beweging
2. neemt de voorstellen/vragen die uit de evaluatie komen mee in het project JOG.

3.2.

Subsidieaanvragen voor kleinschalige buurtactiviteiten in 2017 door bewoners van de Ruizendaallaan, Patrijzenhof, Graanoogst, Raadhuislaan en Klaproos bij gemeente Eemnes.
Korte inhoud: Om de sociale samenhang te bevorderen organiseren bewoners van 5 straten straatfeesten waarvoor een subsidie in het kader van Wmo - kleinschalige activiteiten wordt gevraagd.


Het college besluit, met de aanvulling dat daar waar het de eigen straat van een wethouder of burgemeester betreft deze zich van stemming onthoudt:.
1. aan bewoners van Graanoogst evenals aan bewoners van de Ruizendaallaan, Patrijzenhof, Raadhuislaan en Klaproos een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 150,-voor een straatfeest.
2. de kosten van deze vijf subsidies, totaal € 750,- ten laste te brengen van kostenplaats Algemene voorzieningen Wmo 92610001- kostensoort incidentele subsidies 4420007.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Concept Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan 2017 - 2021
Korte inhoud: In de eerdere stappen voor het opstellen van het GVVP zijn in samenspraak met bewoners en stakeholders knelpunten geïnventariseerd en is een visie opgesteld. Op basis van deze visie is nu het concept GVVP voor de gemeente Eemnes uitgewerkt. Nu is het moment voor raad en bewoners om in een Ronde een mening te geven over de voorgestelde maatregelen en prioriteit van uitvoering.

In afwachting van nadere informatie wordt dit voorstel aangehouden.

5.2.

Voorstel reconstructie Eikenlaan
Korte inhoud: Het voorstel betreft een kleinschalige reconstructie voor het realiseren van een voetgangersoversteek naar de bushaltes Wakkerendijk, het verstevigen van de berm en het verbeteren van de afwatering van de berm van de Eikenlaan.

Het college besluit:

1. Akkoord te gaan met te gaan met de onder I t/m IV genoemde maatregelen van Reconstructie Eikenlaan; 
2. de raad voor te stellen de hiervoor benodigde middelen vrij te laten vallen uit de investeringsplanning 2017-2020;
3. de raad voor te stellen het saldo van het investeringsbedrag te onttrekken uit de reserve MIP en toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten;
4. de raad voor te stellen de investering, in afwijking van de financiële verordening, af te schrijven in 10 jaar;
5. de raad voor te stellen de begrotingswijziging nr. 21-2017 vast te stellen.

6.

Rondvraag / mededelingen