Collegebesluitenlijst Eemnes 31 januari 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 7 februari 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijst van 24 januari 2017 wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Relatiegeschenken 2016
Korte inhoud: Overzicht relatiegeschenken 2016

Het college besluit kennis te nemen van het overzicht relatiegeschenken 2016.

2.2.

Kaderbrief regio Gooi- en Vechtstreek 2018
Korte inhoud: Het Dagelijks bestuur van de regio Gooi- en Vechtstreek heeft voor 2018 een zogenaamde Kaderbrief vastgesteld. Deze kan ter informatie aan de raadsleden worden verstrekt. Tijdens een Regiodium op 17 februari a.s. kunnen de raadsleden vragen stellen en van gedachten wisselen over de inhoud. Een en ander dient als input voor de ontwerpbegroting 2018.

Besluit:
Het College besluit eerst meer informatie in te winnen alvorens tot een besluit te komen.

2.3.

Delegatie van raad aan college om onttrekkingen te doen aan de reserve Gemeenschap, Cultuur en Sport voor incidentele bijdragen aan activiteiten.
Korte inhoud: Het verdient aanbeveling om de bestaande handelwijze, waarbij het college incidentele bijdragen verstrekt voor activiteiten binnen de doelstelling van deze reserve, formeel vast te leggen. Daartoe wordt de raad voorgesteld om deze bevoegdheid onder voorwaarden aan het college te delegeren.

Besluit:
Het College besluit eerst meer informatie in te winnen, alvorens tot een besluit te komen.

2.4.

Afsluiten investeringsprojecten in de jaarrekening 2016
Korte inhoud: De afdeling Control en Financiën heeft, in overleg met de budgethouders, de investeringsprojecten geïnventariseerd, die afgesloten kunnen worden.

Het college besluit:

1. Akkoord te gaan met de voorgestelde af te sluiten investeringsprojecten en dit administratief te laten verwerken.

2. Het restantbudget van de ondergrondse afvaldepots van € 13.367 toe te voegen aan de lopende investering ondergrondse afvalcontainers.

2.5.

Verzoek tot handhaving Oud Eemnesserweg 29
Korte inhoud: Op 16 november 2016 is een verzoek tot handhaving ontvangen betreffende het perceel Oud Eemnesserweg 29. Het verzoek richt zich op drie situaties 1. niet voldoen aan last onder dwangsom (verwijderen voormalige bedrijfswoning) 2. wonen in bijgebouw 3. strijdig gebruik bedrijfsloods.

Het College besluit:
- in te stemmen met het gedeeltelijk afwijzen van het handhavingsverzoek zoals beschreven in bijgevoegde brief. 
- in te stemmen met het starten van een handhavings traject tenaanzien van de aangetroffen overtreding.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Knelpunten inventarisatie GVVP
Korte inhoud: Voor de opstelling van het GVVP 2017-2021 is een knelpunteninventarisatie uitgevoerd onder alle inwoners. De resultaten zijn nu bekend en verwerkt. Het is bedoeling om dit te bespreken in de Ronde van 20 februari a.s.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van bijgaande notitie over de resultaten van de knelpuntinventarisatie voor het nieuwe GVVP 2017-2012; 
2. Deze notitie te bespreken in de Ronde van 20 februari a.s.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Het College neemt kennis van het Luidschema 2017 van de Pieterskerk.

6.2.

Uitvoeren van asbestinventarisatie daken

Het college besluit tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie op de daken van Eemnes conform het voorstel van de RUD en hiervoor € 4.000 ter beschikking te stellen.