Collegebesluitenlijst Eemnes 31 oktober 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 7 november 2017.

Aanwezig:   
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer R. van Benthem, burgemeester

1.

Vaststellen besluitenlijsten week 43
Besluit: gewijzigd akkoord
De besluitenlijst van week 43 is gewijzigd akkoord.
Bij de rondvraag wordt het volgende besluit toegevoegd:
Het college stemt in met de Memo Waarderingskamer en zendt deze ter informatie aan de raad.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Jaarrapportage jeugdhulp 2016 gemeente Eemnes
Korte inhoud: Voorliggende rapportage geeft inzicht in de geleverde jeugdhulp in 2016. Deze rapportage omvat financiële en kwalitatieve gegevens over 2016 en is opgedeeld in een lokaal en regionaal deel. Daarbij is een vergelijking gemaakt tussen de begroting en de realisatie 2016. Tevens wordt er waar mogelijk vergeleken met 2015 en wordt er vooruitblik gegeven op de jeugdhulp 2017.

Het college besluit kennis te nemen van de Jaarrapportage jeugdhulp 2016 gemeente Eemnes en deze rapportage ter informatie te verstrekken aan de raad.

Aan het memo wordt de bijlage ‘gehanteerde vereveningspercentages per gemeente’ toegevoegd.

3.2.

Informatie bulletin, bestuursverslag en jaarrekening Talent Primair
Korte inhoud: Voor de uitvoering van de toezichthoudende taak van de raad en het college verstrekt Talent Primair tweejaarlijks een informatie bulletin en één keer per jaar een bestuursverslag en jaarrekening. Deze stukken worden ter kennisname en informatie aangeboden.

Het college besluit kennis te nemen van de informatie bulletin, bestuursverslag en jaarrekening 2016 van Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek en het ter informatie aan te bieden aan de raad.

3.3.

Verhoging aantal gymgroepen
Korte inhoud: Op basis van de beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Eemnes 2015 (hierna te noemen beleidsregel) wordt het aantal gymgroepen berekend en vastgesteld. De directie van Wegwijzer en Noorderlicht verzoekt de gemeente om bovenop de genormeerde groepen aan iedere school één extra gymgroep te verstrekken. Afwijken van een beleidsregel is een bevoegdheid van het college. Naast extra gymgroepen is vanuit de Hilt, per 1 april 2017 Stichting Huis van Eemnes, het verzoek ontvangen om de standaard klokurenvergoeding te verhogen.

Het college besluit eerst nadere informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

3.4.

Financiering Buurtsportcoach, deelname aan JOGG en vaststelling kadernota sport en bewegen.
Korte inhoud: Dit voorstel behandelt de financiering voor de buurtsportcoach, de deelname aan JOGG en het vaststellen van de Kadernota Sport en bewegen 2018-2030.

Het college besluit om
- deel te nemen aan het landelijke programma Jongeren Op Gewicht
- akkoord te gaan met de inzet van 1.5 fte buurtsportcoaches en daartoe een bedrag van
  € 34.704 beschikbaar te stellen voor de inzet van de Buurtsportcoach en de JOGG regisseur
- de gewijzigde nota sport en bewegen 2018-2030 aan de raad voor te leggen ter vaststelling.
- alvorens de nota aan de raad aan te bieden eerst over de financiële paragraaf met  de portefeuillehouder financiën in overleg te treden.
 

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Aanvraag uitvoeringskrediet ontwerp en realisatie Huis van Eemnes
Korte inhoud: De opdrachtnemer voor het ontwerpen, realiseren en onderhouden van het Huis van Eemnes is geselecteerd. Voor de uitvoering is een krediet nodig.

Het college besluit nadere informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

4.2.

Financiering aansluiting zonnevelden op elektriciteitsnetwerk.
Korte inhoud: Om de zonnevelden A1 aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnetwerk is een nieuwe netaansluiting met een grote capaciteit nodig. De gemeente neemt het op zich om deze aansluiting deels (max. 50%) voor te financieren, om daarmee een (laatste) belemmering voor de realisatie van het zonneveld weg te werken. Met de realisatie van het zonneveld wordt de CO2-uitstoot in Eemnes gereduceerd, in lijn met het actieplan 25% CO2-reductie in 2020.

Het college besluit:
- om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet ad. € 369.000,- voor de realisatie van een netwerkaansluiting ten behoeve van het zonneveld A1; 
- om dit voorstel en de bijbehorende 29e begrotingswijziging ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

4.3.

Gunningsbeslissing aanbesteding Huis van Eemnes
Korte inhoud: Gunningsbeslissing aanbesteding voor ontwerp, realisatie en onderhoud van het Huis van Eemnes

Het college besluit

  • In te stemmen met het beoordelingsrapport van de beoordelingscommissie
  • De opdracht voor ontwerp, realisatie en onderhoud van eht Huis van Eemnes te gunnen aan de inschrijver met de Beste Prijs-Kwaliteit-Verhouding.
  • De gunning zal plaats vinden onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van het krediet door de gemeenteraad.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort (RVV)
Het college besluit:
De raad voor te stellen in te stemmen met de Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort (RRV) en de daarin vastgelegde kwaliteiten van de regio en de voorwaarden om die te behouden en te versterken en de raad voor te stellen deze te hanteren als één van de bouwstenen voor eigen (ruimtelijk) beleid.

5.2.

Concept Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan 2017 - 2021
Korte inhoud: In de Ronde van 2 oktober 2017 hebben raad en bewoners hun mening gegeven over het concept Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) 2017-2021. Naar aanleiding daarvan is het plan nog een keer aangepast, zodat het nu definitief kan worden vastgesteld.

Het college besluit:

  • Het GVVP met bijbehorende reactienota vast te stellen.
  • In te stemmen met de prioritering van maatregelen zoals genoemd in dit voorstel
  • In te stemmen met de voorgestelde oplossingsrichtingen in het memo geld GVVP
  • Het raadsvoorstel en raadsbesluit aan te passen conform de oplossingsrichtingen in het memo geld GVVP

5.3.

Evaluatie regionale woonruimteverdeling en verlenging overgangsregeling
Korte inhoud: In maart 2014 is het Convenant Woonruimteverdeling Regio Amersfoort door gemeenten en corporaties ondertekend. De overgangsregeling die gemeenten in het Convenant hebben opgenomen is geldig tot 24 november 2017. Voorgesteld wordt om de overgangsregeling voor onbepaalde tijd te verlengen. Daarnaast wordt voorgesteld om de raad te informeren over de uitkomst van de evaluatie twee jaar regionale woonruimteverdeling in de regio Eemvallei.

Het college besluit:
1.       De raad te informeren over de evaluatie van de regionale woonruimteverdeling aan de hand van de raadsinformatiebrief Evaluatie twee jaar Woningnet Eemvallei.
2.       De overgangsregeling woonruimteverdeling voor onbepaalde tijd te verlengen.

6.

Rondvraag / mededelingen
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van Fractie vdBerg inzake klimaatbeleid.

6.1

Vluchtelingenwerk Nederland
Inhoud: Wethouder den Dunnen heeft Vluchtelingenwerk Nederland verzocht om te komen met een voorstel voor een spreekuur in Eemnes. De kosten hiervoor bedragen € 7500 per jaar.


Besluit: Het college stemt in principe in met een spreekuur van Vluchtelingenwerk in Nederland en wacht een voorstel hierover af.