Collegebesluitenlijst Eemnes 3 januari 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 10 januari 2017.

Aanwezig:   
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer P.H. van Dijk, loco-secretaris

Afwezig:
De heer R. van Benthem, burgemeester
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 51
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Eenmalige bijdrage Meimaand Fietsmaand
Korte inhoud: Coöperatie Gastvrije Randmeren heeft haar leden verzocht bij te dragen aan het startbudget voor het gastheerschap voor Meimaand Fietsmaand. Hiervoor is in het totaal € 100.000 noodzakelijk. Voorgesteld wordt om hier € 1500 aan bij te dragen. Dit bedrag wordt betaald uit het LOP.

Het college besluit:
- in te stemmen met het doen van een bijdrage ten behoeve van deelname aan gastheerschap Meimaand Fietsmaand;
- de Raad voor te stellen het hiervoor benodigde bedrag van € 1.500 ter beschikking te stellen.

2.2.

Jaarplan 2017 Rekenkamer BEL

Het college heeft kennisgenomen van het jaarplan.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Zoekgebieden zonneveld(en) Eemnes
Korte inhoud: Dit voorstel gaat over zoekgebieden voor potentiële zonnegebieden in Eemnes. Er wordt ook een voorkeursgebied aangewezen.

Het college besluit:
· in te stemmen met dit voorstel
· in te stemmen met het hierbij horende memo zoekgebiedenzonneveld(en);
· de gemeenteraad te verzoeken:

1. in te stemmen met het voornemen om indien nodig Stedin opdracht te geven een aansluiting te realiseren ad € 738.000,- in verband met de aansluiting op het middenspanningsnet van in totaal 15 ha zonnevelden, waarvan ca. de helft direct kan worden doorbelast aan de exploitant van het eerste zonneveld tussen Wakkerendijk, Eikenlaan en A1;
2. het donkergroen gekleurde gebied als voorkeursgebied aan te wijzen en;
3. het college opdracht te geven de mogelijkheden binnen het zoekgebied te verkennen tot een maximum van 8 ha.

4.2.

Verzelfstandiging de Hilt/oprichting stichting Huis van Eemnes
Korte inhoud: In de Raadsessie van 27 juni jl. is het raadsvoorstel m.b.t. verzelfstandiging van de Hilt aan de orde geweest. Omdat nog geen overeenstemming was bereikt met het Georganiseerd Overleg (GO) is toen geen besluit genomen. Inmiddels is er wel overeenstemming met het GO en kan thans een definitief besluit worden genomen.
 

Het college besluit het voorstel aan te houden tot volgende week i.v.m. nader overleg over de statuten.

4.3.

Zienswijze Kadernota 2018 RUD Utrecht
Korte inhoud: Eén van de verbonden partijen is de Regionale uitvoeringdienst (RUD) Utrecht. Zij biedt voor 2018 haar Kadernota aan. Op grond van artikel 33 van de gemeenschappelijk regeling bestaat de mogelijkheid hierop zienswijze in te dienen. Voornaamste onderdeel in de voorliggende kadernota, is de omslag van financiering. Dit gaat van lumpsum bijdrage (één vast bedrag gebaseerd eigenaarspercentage van de RUD) naar een kostprijssystematiek (bestalen naar wat er wordt afgenomen). Met de omslag zal op basis van de eerste kentallen een besparing voor Eemnes opleveren van naar verwachting € 30.000,-. De beleidsmatige ontwikkelingen alsook de financiering hiervan zoals verwoord in de Kadernota, bieden geen aanleiding tot zienswijze.

Het college besluit:

1. kennis te nemen van de Kadernota 2018 van de RUD Utrecht;
2. de raad in kennis te stellen van de Kadernota 2018 van de RUD Utrecht;
3. de raad voor te stellen een reactiebrief te sturen waarin wordt afgezien van een zienswijze.

4.4.

Groenplan Eemnes 2017-2027
Korte inhoud: In het Groenplan Eemnes 2017-2027 beschrijven we hoe we het groene karakter van Eemnes voor de toekomst op een hoogwaardige en duurzame manier gaan beschermen en verbeteren. Het groenplan is daarmee een afwegingskader bij nieuwe ontwikkelingen en beheer van het groen. Tevens is een groenbeheerplan opgesteld met maatregelen voor de periode 2017-2020.
 

Het college besluit het voorstel aan te houden tot volgende week zodat nog enkele bijlagen kunnen worden toegevoegd.

4.5.

Vestiging Eemnes Energie in pand Laarderweg 70 (voormalige vestiging automobielbedrijf Koot)

Het college heeft geen bezwaar tegen de tijdelijke vestiging van Eemnes Energie in het bestaande pand.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Memo om de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken Mirt Onderzoek Oostkant Amsterdam cf bijgevoegde memo namens de Regio Amersfoort
Korte inhoud: Memo om de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken Mirt Onderzoek Oostkant Amsterdam cf bijgevoegde memo namens de Regio Amersfoort

Het college besluit de bijgevoegde memo ter kennisname aan de gemeenteraad te doen toekomen.

5.2.

Stand van zaken Regionale Ruimtelijke Visie
Korte inhoud: Vanuit de Regio is de wens om de raden verder te informeren over het proces met betrekking tot de Regionale Ruimtelijke Visie (RVV). In de memo staan ook de vervolgstappen aangegeven.

Het college besluit de bijgevoegde memo ter kennisname aan de gemeenteraad te doen toekomen.

5.3.

Knelpunteninventarisatie GVVP

Het college stemt in met de memo t.b.v. het presidium.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Beëindiging pilot Ombudsfunctie

Het college heeft kennisgenomen van de memo.

6.2.

Raadsinformatiebrief stand van zaken huishoudelijke hulp toelage of Schoonthuis.

Het college stemt in met memo t.b.v. de raadsleden.