Collegebesluitenlijst Eemnes 3 oktober 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 10 oktober 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris


 

1.

Vaststellen besluitenlijsten
De besluitenlijsten van week 39 dd 26 september 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Samenwerking HBL
Korte inhoud: Om vorm en inhoud te geven aan een lichte gemeenschappelijke regeling, zoals aangegeven in de zienswijze in het kader van de ARHI procedure, is een meervoudige centrumregeling opgesteld voor Blaricum, Laren en Huizen.


Het college besluit:
1. kennis te nemen van de opgestelde regeling HBL;
2. de stukken ter informatie aan de raad te sturen.

2.2

Inkoopbeleid regio Gooi en Vechtstreek vertaald naar inkoopbeleid BEL Combinatie en Eemnes.

Het college besluit in te stemmen met het inkoopbeleid en de bijbehorende bijlagen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Subsidie schoolmaatschappelijk werk
Korte inhoud: Vorige jaar heeft het college besloten dat het schoolmaatschappelijk werk (SMW) een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel het onderwijs als de gemeente. Regionaal is een opdracht geformuleerd en afgesproken dat gemeenten allen financieel bijdragen aan de versteviging van het SMW in het Voortgezet Onderwijs en Primair Onderwijs. Met de gemeentelijke bijdrage kan samenwerkingsverband Qinas en Unita extra uren SMW inzetten. Het verstrekken van een bijdrage, voor de uitvoering van het SMW in schooljaar 2017-2018, is een college bevoegdheid.

Het college besluit:
1. artikel 6, 7 en 10 van de Algemene Subsidieverordening Eemnes 2011 buiten toepassing te laten omdat op regionaalniveau afspraken zijn gemaakt over de invulling en doel van het schoolmaatschappelijk werk.
2. in 2017 in totaal € 3.972,= te verstrekken aan samenwerkingsverband Qinas en Unita voor de uitvoering van één jaar schoolmaatschappelijk werk, en het direct vast te stellen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Concept-prestatieafspraken 2019-2022 De Alliantie Eemnes
Korte inhoud: Tussen de gemeente en de Alliantie worden jaarlijks concrete afspraken gemaakt om de sociale huursector verder vorm en inhoud te geven. Ook voor de komende jaren trachten partijen hun rol op dit vlak te concretiseren door middel van nieuwbouw, huurbeleid, toewijzing, milieu en beleid ten aanzien van specifieke groepen, zoals ouderen, lagere inkomens en statushouders. In de bijgaande concept-prestatieafspraken zijn deze afspraken voor de komende jaren verwoord.
Besluit: gewijzigd akkoord
Het college besluit de concept prestatie afspraken ter kennisname aan de gemeenteraad te zenden zodat deze besproken kunnen worden met de Alliantie op 9 oktober. 

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1

Uitwerken motie begeleid bewegen ouderen
Het college stemt in met de gewijzigde antwoorden op de motie ‘begeleid bewegen ouderen’.