Collegebesluitenlijst Eemnes 4 april 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 11 april 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester

De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder

Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 13
De besluitenlijst van het College van Eemnes van 28 maart wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

WOB verzoek huisvesting statushouders
Korte inhoud: De heer Boskma heeft bezwaar aangetekend tegen de beantwoording van zijn WOB verzoek om informatie te verkrijgen over de huisvesting van statushouders. de cie. Bezwaarschriften heeft gehoord en brengt nu advies uit aan het college.

Het college besluit:
1. het advies van de commissie Bezwaarschriften d.d. 21 september 2016  over te nemen; 
2. de geanonimiseerde mailberichten aan de bezwaarmaker te verstrekken;
3. de weglatingen uit het al eerder verstrekte communicatieadvies nader te motiveren;
4. de geluidsopname van de besloten bewonersbijeenkomst van 15 maart 2016 - nader gemotiveerd - niet te verstrekken aan de bezwaarmaker;
5. de bezwaarmaker te informeren middels bijgaande concept brief

3.2.

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: beslissing op bezwaar tegen 1) het besluit van 4 oktober 2016 tot intrekking en terugvordering van de bijstandsuitkering van bezwaarmaakster over de periode van 20 september 2012 tot en met 12 mei 2013 en 2) het besluit van 10 november 2016 tot het verlenen van uitstel van betaling van zes maanden van het teruggevorderde bedrag

Het College besluit:
Het advies van de commissie te volgen en
1) Het bezwaarschrift tegen het bestreden besluit van 4 oktober 2016 gedeeltelijk gegrond verklaren en het verzoek om proceskostenvergoeding toekennen.
2) Het bezwaarschrift tegen het bestreden besluit van 10 november 2016 ongegrond verklaren en het verzoek om proceskostenvergoeding afwijzen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Komgrens en verkeersfunctie Wakkerendijk
Korte inhoud: Naar aanleiding van de door bewonerscollectief Wakkerendijk ervaren geluidsoverlast en verkeersoverlast is het verzoek de wettelijke snelheidslimiet op de Wakkerendijk weer terug te brengen naar 50 km/h, vooruitlopend op de in 2018 geplande renovatie van het wegdek.

Het college besluit:

  1. De komgrens van de Wakkerendijk te verplaatsen van de locatie bij het Wilgenpad naar de locatie juist ten noorden van de Eikenlaan en de snelheidslimiet te wijzigen van 60 km/h naar 50 km/h;
  2. In combinatie met de in 2018 geplande wegrenovatie van de Wakkerendijk geluidarm asfalt aan te brengen.
  3. De verdere inrichtingsdetails uit te werken bij de voorbereiding van het plan voor de wegrenovatie;  
  4. Collegebesluit met het verkeersbesluit te publiceren.
  5. Een memo ter kennisname aan de gemeenteraad te zenden

6.

Rondvraag / mededelingen
Onderwerp Stichting Huis van Eemnes
Het college besluit om, bij wijze van bevoorschotting en zo lang er nog geen formele subsidierelatie is, eenmalig 100.000 euro ter beschikking te stellen aan de Stichting Huis van Eemnes om zo hun verplichtingen na te kunnen komen.