Collegebesluitenlijst Eemnes 4 juli 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 11 juli 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijsten week 26
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

 

2.1.

Handhavingsrapportage eerste kwartaal 2017
Korte inhoud : Met ingang van 2017 stelt team Handhaving kwartaalverslagen op. De verwachting is dat op deze manier meer inzicht wordt verkregen over inzet, resultaten en (eventueel) nieuwe doelstellingen en noodzaak tot bijsturing.

Het College besluit kennis te nemen van de Handhavingsrapportage eerste kwartaal 2017.

 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

 

3.1.

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Jeugdhulp 2016
Ook in 2017 zijn de gemeente verplicht gesteld om een klanttevredenheidsonderzoek Jeugd (vorm vrij) uit te voeren. Net als in 2016, is aan Onderzoek & Statistiek (O&S) Amersfoort opdracht  gegeven om het onderzoek uit te voeren. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd. In dit collegevoorstel wordt u op de hoogte gesteld van de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek.

Het College besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport 'Klanttevredenheid jeugdhulp gemeente Eemnes 2016' met bijbehorende resultaten;
2. De raad en VWS op de hoogte te stellen van de uitkomsten van het onderzoek door middel van het verstrekken van het rapport 'Klanttevredenheid jeugdhulp gemeente Eemnes 2016'.

 

3.2.

Pilot specialistische ondersteuning JGGZ
In voorliggend voorstel staat beschreven op welke manier deze implementatie, met uw akkoord, voor de gemeenten Eemnes plaats zal vinden per 1 september 2017. In bijgevoegd “plan pilot specialistische ondersteuning JGGZ” is de achtergrond en plan voor de lokale implementatie beschreven.

Het College besluit:
1. In te stemmen met de het starten van de pilot specialistische ondersteuning JGGZ voor de periode 1 september 2017 t/m 31 mei 2018 en daarmee te voldoen aan de regionale afspraak om de deze
functie lokaal te implementeren;
2. De kosten van deze pilot worden gedekt binnen de regionaal beschikbare budgetten voor de inkoop voor de jeugdzorg 2017.
Eemnes heeft voor de uitvoering van deze pilot € 20.216,40 beschikbaar binnen de begroting 2017.

 

3.3.

Uitwerkingsplan 7 Zuidpolder
Op 28 januari 2013 is het bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder vastgesteld. Dit bestemmings-plan biedt geen directe bouwtitel en moet per bouwstroom worden uitgewerkt. Uw college is bevoegd tot het vaststellen van een uitwerkingsplan (UWP). Voor deelgebied 1.4 - 2.4, direct zuidelijk van het BEL-kantoor is het 7e UWP opgesteld.

Het College besluit:
1. In te stemmen met UWP 7, deelplan 1.4 -2.4 Woongebied Zuidpolder
2. Het ontwerp UWP ter inzage te leggen.

 

3.4.

Bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder, herziening geluidwering
Ten behoeve van de bouw van woningen in de Zuidpolder is het noodzakelijk om aan geluidwerende voorziening te bouwen bij RW A27. Het bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder voorziet hierin.

Met Rijkswaterstaat zijn hierover nieuwe afspraken gemaakt.
Het College besluit:
In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp vanaf 7 juli 2017 voor 6 weken ter inzage leggen.

 

3.5.

Beantwoording brief Rekenkamer BEL over Kinderen uit kansarme gezinnen
De rijksoverheid heeft voor armoedebestrijding van kinderen uit arme gezinnen extra structureel geld beschikbaar gesteld. De Rekenkamer BEL wil weten hoe de gemeente Eemnes het beleidsinitiatief van de rijksoverheid uitvoert en is van plan daarover een rekenkamerbrief aan de gemeenteraden op te stellen. Aan het college wordt gevraagd om hiervoor een aantal vragen te beantwoorden

De reactie wordt vastgesteld inclusief wijzigingen.

 

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

 

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

 

6.

Rondvraag / mededelingen
HOV
Het college besluit de notitie HOV ter informatie aan de raad te zenden. Het college vraagt de wethouder met de inwoners van het Eiland van Eemnes in overleg te treden en te komen tot een formele toezegging dat zij instemmen met deze variant inclusief de geluidsmaatregelen.