Collegebesluitenlijst Eemnes 5 september 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 12 september 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester

De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder

Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 35
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Subsidieaanvraag voor tekencursussen in de Hilt door Helga4Art in seizoen 2017-2018.
Korte inhoud: Een tekenlerares vraagt een subsidie van € 2060,- voor materialen, stroomverbruik van de kleibakoven en zaalhuur in de Hilt voor creatieve lessen aan kinderen.

Het college besluit:
1. aan Helga4Art een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 1.110,- voor zaalhuur in de Hilt, stroomverbruik van de kleibakoven en vaste materialen ten behoeve van creatieve lessen aan kinderen;
2. de kosten te dekken uit het budget Algemene voorzieningen Wmo 92610001-442000.

3.2.

Evaluatie mantelzorgcompliment 2015-2016 ter kennisname naar de raad
Korte inhoud: De eerste twee jaar van de regeling mantelzorgwaardering zijn gepasseerd, met de evaluatie van deze regeling wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Het College besluit akkoord te gaan met verzenden van evaluatie mantelzorgcompliment, aangevuld met een financieel overzicht aan de raad

3.3.

Uitwerkingsplan 6 Zuidpolder, deelgebied 1.5 en de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 15 woningen
Korte inhoud: Op 28 januari 2013 is het bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder vastgesteld. Dit bestemmingsplan biedt geen directe bouwtitel en moet per bouwstroom worden uitgewerkt. Uw college is op grond van het bestemmingsplan bevoegd tot het vaststellen van uitwerkingsplannen. Het 6ee uitwerkingsplan, deelgebied 1.5 (Ruizendaalhofje) (UWP 6) en de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de bouw van 13 seniorenwoningen en 2 vrijstaande woningen hebben vanaf 26 mei 2017 voor 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Het College besluit:
1. Uitwerkingsplan 6 Zuidpolder Woongebied, deelgebied 1.5 vast te stellen
2. De zienswijze ongegrond te verklaren en
3. de omgevingsvergunning voor de bouw van 15 woningen verlenen.

3.4.

Aanschaf voetbaldoeltjes SV Eemnes
Korte inhoud: De voetbalvereniging SV Eemnes heeft op 5 juli 2017 verzocht om een investeringssubsidie van € 859,10- voor aanschaf van vier nieuwe voetbaldoelen. Op grond van de subsidieverordening kan 25% van het totale bedrag voor materialen als subsidie gegeven worden.

Het college besluit om € 860 beschikbaar te stellen aan SV Eemnes en daarmee op grond van de subsidieverordening 25% van de aanschafkosten als subsidie te verstrekken.

3.5.

Deelname Taalakkoord
Korte inhoud: In het Taalakkoord staan de afspraken van maatschappelijke instellingen, gemeentelijke organisaties en bibliotheken met als doel om laaggeletterdheid te verminderen door meer bekendheid te geven aan dit probleem en laaggeletterden (niet inburgeringsplichtig) te helpen hun weg te vinden naar een taalcursus. Binnen de BEL gemeenten en Huizen ligt de focus op bewustwording en het herkennen en doorverwijzen van ingezetenen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de in dit voorstel geformuleerde afspraken en ze op te nemen in het Taalakkoord.
2. De wethouder onderwijs te machtigen om het Taalakkoord te ondertekenen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Aankoop gemeentegrond nabij Rietgors 84 en 86 te Eemnes in afwijking van het Groenplan.
Korte inhoud: De bewoners van Rietgors 84 en 86 te Eemnes hebben een verzoek tot aankoop van een stuk gemeentegrond gedaan.

Het college besluit in te stemmen met:
1. de verkoop van een gedeelte gemeentegrond (sectie A nummer 4220) gelegen naast Rietgors 84 en (sectie A nummer 4220) gelegen naast Rietgors 86 te Eemnes,
2. de opbrengst ad € 11.250,00 te verantwoorden op kostenplaats restgroen, kostensoort opbrengsten grondverkopen (92030001/531000).
3. aan de raad voor te stellen om geen wensen en bedenkingen ten aanzien van de verkoop te uiten.

4.2.

Tijdelijke uitbreiding formatie Vastgoed en grondzaken.
Korte inhoud: Het cluster Vastgoed en Grondzaken doorloopt een professionaliseringstraject. Hiervoor dient extra formatie te worden ingezet.

Het College besluit:
1. In te stemmen met incidentele uitbreiding formatie Vastgoed en Grondzaken met 7 uur
2. De aan de extra formatie van 7 uur per week verbonden jaarlijkse lasten ad € 14.100 in de begroting 2018-2019 te verwerken op kostenplaats overige gebouwen en gronden met kostensoort Kosten BEL Combinatie.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Experimentaanvraag 17e tranche Crisis- en herstelwet
Korte inhoud: Dit voorstel voor een experimentaanvraag 172 tranche Crisis- en herstelwet zal gebundeld met andere gemeenten in de regio Amersfoort en Utrecht worden aangeboden aan het ministerie van I&M.

Het college besluit:
1. Experiment aan te vragen bij het Ministerie van I&M in het kader van de 17e tranche Crisis- en herstelwet conform de bijgevoegde conceptaanvraag (bijlage 1);
2. Deze aanvraag gebundeld met de andere gemeenten in de regio Utrecht en Amersfoort, geregisseerd door de U16-organisatie in te dienen bij het ministerie van I&M;
3. De categorie middenhuurwoningen na honorering van dit experiment toe te voegen aan het gemeentelijk woonbeleid en aan de gemeentelijke bestemmingsplannen en daarmee deze categorie borgen voor de beoogde doelgroepen.

4. de raad de bijbehorende stukken ter informatie te doen toekomen.

5.2.

Concept Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan 2017 - 2021
Korte inhoud: In de eerdere stappen voor het opstellen van het GVVP zijn in samenspraak met bewoners en stakeholders knelpunten geïnventariseerd en is een visie opgesteld. Op basis van deze visie is nu het concept GVVP voor de gemeente Eemnes uitgewerkt. Nu is het moment voor raad en bewoners om in een Ronde een mening te geven over de voorgestelde maatregelen en prioriteit van uitvoering.
 

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het bijgaande rapport: “Concept GVVP Eemnes” opgesteld door Royal HaskoningDHV, inclusief de daarin gedane voorgestelde oplossingsrichtingen;
2. prioritering van de werkzaamheden conform de prioriteitenlijst zoals opgenomen in het voorstel
3. zo veel mogelijk werkzaamheden uit te voeren binnen het hiervoor beschikbare budget.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Korte inhoud: Regionale raadsinformatiebrief rijkssubsidie voor regionale aanpak personen met verward gedrag.

Het college besluit kennis te nemen van de raadsmemo RIB subsidie personen verward gedrag en deze ter informatie naar de raad te sturen.

6.2.

Het college mandateert wethouder Rood om de intentieverklaring met betrekking tot de ontheffing van de elektriciteitswet in verband met micro energie trading netwerk te ondertekenen