Collegebesluitenlijst Eemnes 7 februari 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 14 februari 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

Afwezig:
De heer J.G. den Dunnen, wethouder

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijst van 31 januari wordt gewijzigd vastgesteld t.a.v. besluit 2.4 

   

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Kaderbrief regio Gooi- en Vechtstreek 2018
Korte inhoud: Het Dagelijks bestuur van de regio Gooi- en Vechtstreek heeft voor 2018 een zogenaamde Kaderbrief vastgesteld. Deze kan ter informatie aan de raadsleden worden verstrekt. Tijdens een Regiodium op 17 februari a.s. kunnen de raadsleden vragen stellen en van gedachten wisselen over de inhoud. Een en ander dient als input voor de ontwerpbegroting 2018.

Het college besluit kennis te nemen van de Kaderbrief 2018, een overzicht toe te voegen van de onderdelen waarop Eemnes participeert in de Gooi en Vechtstreek  en de kaderbrief ter kennisname te brengen van de raadsleden.

2.2.

Renovatie aula Laarderweg 97
Het College besluit het voorstel tot renovatie van de aula aan de gemeenteraad voor te leggen.

2.3.

Aanvraag eenmalige subsidie Lunchconcerten Raadszaal Eemnes in 2017 en vaststellen 2016
Korte inhoud: Scarbomusica heeft voor lunchconcerten in 2016 subsidie ontvangen die vastgesteld moet worden. Voor een volgende reeks concerten in 2017 wordt een eenmalige subsidie aangevraagd van € 1.180,10

Het college besluit de subsidie aan Scarbomusica voor lunchconcerten in de Raadszaal: 
1. in 2016 vast te stellen op € 1.285,-
2. voor 2017 een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 1.180,10
3. voor 2017 te dekken uit het budget kunst/ incidenteel

2.4.

Reactie Eemnes op besluit GS Noord-Holland

Besluit: Het college van Eemnes besluit tot de volgende reactie op het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord Holland mbt de herindeling van de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek:

Wij zijn teleurgesteld over het besluit van Gedeputeerde Staten en verbijsterd wat dit betekent voor Eemnes, de BEL Combinatie en de medewerkers. 

Wij zijn drie zelfstandige bestuurskrachtige gemeenten; zo heeft onderzoek bij herhaling uitgewezen. Het besluit dat nu genomen is gaat tegen de zienswijze van de drie BEL-raden in. Wij hechten aan de zelfstandigheid van Eemnes maar wij vinden dat de BEL samenwerking ondeelbaar is. Twee van onze partners in de BEL-samenwerking worden nu ongewild onderdeel van een Arhi-procedure waar wij geen enkel belang bij hebben.  Wij gaan wel meewerken aan het open overleg waar GS in het besluit over spreekt en gaan ervan uit dat we dit daarin ook voldoende voor het voetlicht kunnen brengen. De beperkte bestuurskracht van de regio Gooi en Vechtstreek kan op betere manieren versterkt worden.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Subsidieaanvraag bij Eemnes door de Brede algemene Seniorenvereniging voor de BEL gemeenten
Korte inhoud: De Brede algemene Seniorenvereniging voor de BEL gemeenten (BasBEL) vraagt een eenmalige subsidie van € 500,- om een seniorenvereniging op te richten.

Het college besluit:

1. aan de Brede algemene Seniorenvereniging voor de BEL gemeenten een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 500,- ten behoeve van startkosten
2. de kosten te betalen uit het budget algemene voorzieningen Wmo -overige subsidies 92610001-442000

3.2.

Verordening speelautomaten Eemnes 2017
Korte inhoud: Ter uitvoering van het positieve standpunt tot de vestiging van een speelautomatenhal dient een verordening speelautomaten te worden vastgesteld.

Het college besluit:

1. In te stemmen met de concept verordening speelautomatenhal eemnes 2017 en deze ter vaststelling aan de raad voor de leggen.

De burgemeester besluit:

1.In te stemmen met bijbehorende beleidsregels speelautomatenhal eemnes 2016 en deze ter kennis aan de raad voor te leggen.
2. de beleidslijn BIBOB van toepassing verklaren op aanvragen die worden ingediend op grond van onderliggende verordening

3.3.

Klusopdracht inventarisatie opslagterrein Laren e.o., Goyergracht Zuid
Korte inhoud: Het gebied, gelegen tussen de Goyergracht Zuid en de Rijksweg, direct ten noorden van de golfbaan, is grondeigendom van gemeente Laren. Het is gelegen binnen het grondgebied van Eemnes. Gezamenlijk is besloten een klusopdracht vast te stellen voor inventarisatie en verkenning van mogelijkheden voor dit (deel)gebied.

Het college stelt de gezamenlijke klusopdracht vast en stelt € 7.725,- beschikbaar voor bodemonderzoek.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Nieuw beleid hr- gesprekken
Korte inhoud: De organisatie en de ondernemingsraad vragen al lange tijd om een vernieuwing van de HR-Cyclus. Om die reden hierbij het nieuwe beleidsstuk, wat er op gericht is ruimte te bieden voor het goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende. Met daarbij oog voor de organisatie doelstellingen, het realiseren van resultaten en loopbaanontwikkeling van de medewerker.

Het college besluit:

1. Het visiedocument HR gesprekken vast te stellen
2. Kennis te nemen van het implementatie conform bijgaand Implementatieplan HR gesprekken
3. De huidige regeling ‘functioneren en beoordelen’ en andere afspraken en regelingen rondom functioneren en beoordelen in te trekken met ingang van 1 januari 2017

4.2.

Inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan "Huis van Eemnes"
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft besloten om het ‘Huis van Eemnes’ te realiseren op het openbare speelveld tussen de voetbalvelden en de tennisbanen aan de Noordersingel. De realisatie is strijdig met het vigerende bestemmingsplan Kern Eemnes 2012. Het bestemmingsplan moet daarom worden aangepast. Het voorliggende voorontwerpbestemmingsplan maakt de realisatie juridisch planologisch mogelijk. Het voorontwerp heeft vanaf 7 december voor 6 weken ter inzage gelegen voor inspraak. Teven is het plan naar overlegpartners gestuurd zoals de provincie, Nutsbedrijven en het Waterschap. De inspraak- en overlegreacties moeten worden beoordeeld.

Het College besluit:
1. In te stemmen met het rapport Inspraak en Overleg
2. De mening en gevoelens van de raadsessie te peilen ten aanzien van het standpunt op de inspraak en overleg;

4.3.

Budget in verband met vervolgactie sedumdaken
Korte inhoud: De actie gratis af te halen sedumcassettes en regentonnen in mei 2016 was een groot succes. Binnen één dag zijn in totaal circa 480 aanvragen ontvangen. De aanvragen met betrekking tot regentonnen zijn allemaal gehonoreerd. Er waren echter 76 aanvragen voor sedumcassettes die afgewezen moesten worden, omdat het beschikbare budget niet toereikend was voor alle aanvragen. Inmiddels heeft de gemeente subsidies ontvangen van Waterschap Vallei en Veluwe die ingezet kan worden voor een vervolgactie.
Gewijzigd akkoord
Het College besluit:
- in te stemmen met de vervolgacties sedumdaken;
- akkoord te gaan met de voorgestelde uitvoeringswijze voor de vervolgacties;
- aan de raad voor te stellen om per saldo het budget van € 75.000,-- beschikbaar te stellen;
- aan de raad voor te stellen de begrotingswijziging nr 9 vast te stellen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Doorrekening verkeersscenario's Laarderweg
Korte inhoud: Naar aanleiding van de brede discussie in de Ronde van 3 oktober 2016 over de toekomstige verkeersfunctie van de Laarderweg zijn 5 verkeersscenario's doorgerekend. De resultaten hiervan zijn weergeven in bijgaande notitie van het adviesbureau. Dit kan als basis dienen voor de verdere discussie en besluitvorming.
Het College besluit in afwachting van nadere informatie dit voorstel aan te houden.

5.2.

Concept brief Alliantie inz ontheffing ministerie

Het College stemt in met de gewijzigde brief aan de Alliantie m.b.t. de ontheffing ministerie.

6.

Rondvraag / mededelingen