Collegebesluitenlijst Eemnes 7 maart 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 14 maart 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 9
De besluitenlijst van 28 februari 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.

Onderzoekresultaat Waar staat je gemeente - Eemnes
Korte inhoud: In de afgelopen maanden is in opdracht van de BEL Combinatie een onderzoek uitgevoerd naar de dienstverlening van de gemeente door onderzoeksbureau Research2Evolve.
Aangehouden
Het college besluit nadere informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

2.1.

Grondverkoop bij Laarderweg 37 en 37b
Korte inhoud: Door de herontwikkeling van het voormalig winkelcentrum Torenzicht is het pad gelegen tussen de Laarderweg en Torenzicht verplaatst. Tussen de percelen van de woningen Laarderweg 37 en Laarderweg 37b is hierdoor een stuk grond beschikbaar gekomen dat geen nieuwe functie meer heeft en ook geen waarde heeft als openbaar groen. De grond kan worden verkocht.
Gewijzigd akkoord
Het college besluit:
1. Instemmen met de verkoop van een perceel grond tussen Laarderweg 37 en 37b voor
 € 13.000 Vrij op Naam.
2. De gemeenteraad een verklaring van geen bedenking te vragen ten aanzien van de voorgenomen verkoop

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

GREEN DEAL Aardgasvrije Wijken
Korte inhoud: Landelijk is het beleidsvoornemen vastgelegd om in 2050 geen aardgas meer te benutten voor verwarming van huizen, warm tapwater en koken (Energieagenda 2016). Eemnes heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat in 2030 het grootste deel van de huizen in Eemnes geen aardgas meer zal gebruiken. Landelijk is er een Green Deal door de rijksoverheid opgesteld, noodzakelijk om toch te kunnen afzien van het recht op een aansluiting bij nieuwbouw. In deze deal ontstaat de mogelijkheid om te experimenteren, vooruitlopend op de aanpassing van de Gaswet (geen aansluitrecht op gas maar recht op warmte). De rijksoverheid verplicht zich aan deze experimenten medewerking te verlenen. De keuze ligt voor om wel of niet te participeren in de Green Deal.
Het College besluit:
1. de green deal te ondertekenen als partner, hetgeen dezelfde mogelijkheden biedt maar minder verplichtingen inhoudt;
2. wethouder Niels Rood te mandateren de overeenkomst te ondertekenen namens Eemnes.

4.2.

Elektronisch Communiceren: handboek retrospectieve vervanging bouwdossiers gemeente Eemnes
Korte inhoud: De bouwdossiers moeten van archiefinspectie voor 1 januari 2018 digitaal worden overgedragen. De dossiers zijn nu nog analoog gearchiveerd. Voordat gestart kan worden met de digitalisering moet het college het handboek retrospectieve vervanging bouwdossiers vaststellen en het besluit daartoe ondertekenen.
Het College besluit akkoord te gaan met het handboek retrospectieve vervanging bouwdossiers d.d. 10-02-2017.

4.3.

Toekomstig gebruik Clusterschool
Korte inhoud: Als gevolg van het uitvoeren van het Integraal huisvestingsplan ontstaat er ruimte in de Clusterschool. Door deze toekomstige ontwikkeling ontstaan er zorgen voor de exploitatie van de clusterschool bij het openbaar onderwijs. Hiervoor heeft het openbaar onderwijs (Talent Primair) hun zorgen geuit bij brief van 8 februari 2017 bij de griffier van gemeente Eemnes. Met bijgaande concept brief en daarnaast een uitnodiging van het schoolbestuur, kunnen de zorgen bij het openbaar onderwijs weggenomen worden. Het schoolbestuur geeft aan zich in grote lijnen te kunnen vinden in het IHP, maar zullen pas in kunnen stemmen als op alle punten duidelijkheid is.
Gewijzigd akkoord
Het college besluit:
1:  in te stemmen met gewijzigde concept brief aan de Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek.
2. De gewijzigde brief bij de stukken te voegen voor de sessie op 3 april.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1

Initiatiefvoorstel FvdB
Het college besluit het juridisch memo initiatiefvoorstel FvdB Referendumverordening aan de raad te sturen en hier aan toe te voegen een memo met daarin de visie van het college op het initiatiefvoorstel.