Collegebesluitenlijst Eemnes 7 november 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 14 november 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 44
Besluit: gewijzigd akkoord
De besluitenlijst wordt gewijzigd akkoord bevonden. Bij 4.3 wordt de naam van de aannemer verwijderd.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Gratis rookmelders voor huishoudens met een laag inkomen
Korte inhoud: Naar aanleiding van een motie in de raad is uitgezocht op welke manier we de huishoudens met een laag inkomen in Eemnes kunnen voorzien van gratis rookmelders teneinde uitbraak van brand met gevaar voor leven te voorkomen.
Besluit: conform
Het college besluit:

 • Twee gratis rookmelders bij de kerstpakketten aan de minima te verstrekken.
 • De kosten te verantwoorden op kostenplaats Minimabeleid.
 • Bijgevoegde memo te verzenden aan de raad

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 31 mei 2017 tot afwijzing van de aanvraag om hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)
Besluit: conform
Het College besluit het advies van de commissie te volgen:
- het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren; en
- het verzoek om proceskostenvergoeding afwijzen.

3.2.

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 23 november 2016, ingetrokken op 1 februari 2017, en het besluit van 2 mei 2017 tot herziening van het besluit van 4 juni 2014 voor wat betreft de hoogte van een wegens de schending van de inlichtingenplicht opgelegde boete (verlaging met 50%).
Besluit: conform
Het college besluit het advies van de commissie te volgen:
-  het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren; en
- het verzoek om proceskostenvergoeding afwijzen

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Afsluiten contract Wecycle ten behoeve van verwerking afgedankte huishoudelijke apparatuur (WEEE).
Korte inhoud: Ten behoeve van de verwerking van afgedankte huishoudelijke elektrische apparatuur (hierna te noemen: WEEE) heeft de gemeente Eemnes sinds 2009 een contract met Wecycle. De looptijd van het contract is inmiddels verlopen. Voorgesteld wordt om het contract te verlengen tot uiterlijk 31 december 2019.
Besluit: conform
Het college besluit  in te stemmen met Wecycle als contractpartners t.b.v. verwerking afgedankte elektrische huishoudelijke apparatuur.

4.2.

Vloeistofdichte vloer brengstation BEL werf
Korte inhoud: Het afval inzamelsysteem in Eemnes is gewijzigd. Op de BEL werf kunnen Eemnessers nu meer afvalfracties scheiden en vaker terecht om afval te brengen. De vloeistof dichte vloer moet nog vergroot worden. Hiervoor moet nog budget verstrekt worden.
Besluit: gewijzigd akkoord
Het college besluit aan de raad voor te stellen:
- de BEL Combinatie te verzoeken om de BEL werf een volwaardige afval brengvoorziening (vloeistofdichte vloer) in te richten voor de inwoners van Eemnes
- aan de BEL Combinatie € 125.000 ter beschikking te stellen, dit te activeren als activa in eigendom derden en conform onze afschrijvingssystematiek dit in 10 jaar af te schrijven
- de gewijzigde 30-ste begrotingswijziging vast te stellen.

4.3.

GRP
Korte inhoud: Periodiek stelt de raad het GRP vast voor een bepaalde periode. Het huidige GRP loopt eind 2017 af
Besluit: gewijzigd akkoord
Het college besluit

 • Het GRP 2018-2022 vast te stellen
 • De financiële gevolgen voor 2019 en verder mee te nemen in de begroting 2019.

4.4.

Financieren verfraaiing Braadkamp
Korte inhoud: In het collegeprogramma 2014 – 2018 is het verfraaien van het plein Braadkamp opgenomen. Een kerngroep van de omwonenden heeft een ontwerpplan voor de verfraaiing van de Braadkamp opgesteld. Het plan is positief beoordeeld door college en Ronde. Echter de realisatiekosten waren te hoog. Inmiddels is dit ontwerp aangepast. De realisatiekosten bedragen nu naar verwachting € 200.000. Wij stellen nu voor dit bedrag beschikbaar te stellen.
Besluit: gewijzigd akkoord
Het college besluit de raad voor te stellen:

1.    € 170.000,- (investering) beschikbaar te stellen voor de realisatie van de verfraaiing van de
       Braadkamp;
2.    Begrotingswijziging nummer  22 – 2017 vast te stellen;
3.    Verfraaiing van de Braadkamp in 10 jaar af te schrijven;
4.   Extra te doteren vanuit de resultaatbestemming 2017 € 71.722. Mocht het rekeningresultaat
     nadelig zijn of niet voldoende, dan zal dit bedrag t.l.v. de algemene  reserve komen bij de
     resultaatbepaling van de jaarrekening 2017.

4.5.

Snippergroenverkopen Eemnes in afwijking van het Groenplan Eemnes.
Besluit: gewijzigd akkoord
Het college besluit in te stemmen met

 • Het voorstel incl inhoudelijke wijzigingen
 • De verkoop van gemeentegrond nabij Rietgors 58
  Geutoomserf 8 en 32 Pijlenkamp 8 tm 28
  Scholekster  31
 • De opbrengsten te verantwoorden op de kostenplaats restgroen, kostensoort opbrengsten grondverkoop (92030001/531000)
 • Aan de raad voor te stellen om geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de verkoop van bovengenoemde restpercelen.

4.6.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
Korte inhoud: Als uitvloeisel van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen en de uittreding van de provincie Utrecht moet de tekst van de gemeenschappelijke Regeling Afvalverwerking Utrecht (hierna te noemen: "GR AVU") aangepast worden. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de aangepaste tekst van de gemeenschappelijke regeling en (als gemeenteraad) uit de GR AVU te treden.
Besluit: conform
Het college besluit
a. kennis te nemen van inhoud en strekking van wijzigingen in gemeenschappelijke regeling AVU;
b. voornemen om het genomen besluit om de gewijzigde GR AVU vast te stellen.
c. de raad voorstellen om te besluiten (als raad) uit de gemeenschappelijke regeling AVU te treden.
d. de raad voorstellen om het college toestemming te verlenen om de gewijzigde GR AVU vast te stellen.
e. onder voorbehoud van positieve besluitvorming door de raad het Dagelijks Bestuur van de AVU voor 16 maart 2018 informeren over besluitvorming.

4.7.

Aanvraag uitvoeringskrediet ontwerp, realisatie en inrichting Huis van Eemnes
Korte inhoud: De opdrachtnemer voor het ontwerpen, realiseren en onderhouden van het Huis van Eemnes is geselecteerd. Voor de uitvoering is een krediet nodig.
Besluit: gewijzigd akkoord
Het college besluit de raad voor te stellen:

 • In te stemmen met de totale investering in het Huis van Eemnes van € 12.998.000
 • Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 11.578.000 voor het ontwerp en de realisatie van het Huis van Eemnes
 • De 33-ste begrotingswijziging, conform bovenstaande, vast te stellen
 • In te stemmen met de aanvraag van de benodigde projectfinanciering

4.8.

Afvalstoffenheffing 2017
Korte inhoud: Sinds 1 januari 2017 kent de gemeente Eemnes een andere manier van inzameling. De budgettaire gevolgen worden in dit voorstel meegenomen.
Besluit: conform   
Het college besluit om aan de raad voor te stellen:

 1. Het verwachte tekort op de afvalstoffenheffing 2017 te dekken uit de algemene reserve.
 2. De 36e begrotingswijziging 2017 vast te stellen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Motie blijverslening
Korte inhoud: Bij motie van 25 mei 2016 heeft de raad verzocht nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de blijverslening. De aanleiding van deze motie is dat senioren tegenwoordig steeds langer in hun eigen huis willen en moeten blijven wonen.
Besluit: aangehouden
Het college wil eerst nadere informatie inwinnen alvorens een besluit te nemen.

5.2.

Onderzoek naar investeren in sociale huurwoningen na 2022
Korte inhoud: Er is een bestuursopdracht opgesteld voor het onderzoek naar investeren in sociale huurwoningen na 2022.
Besluit: gewijzigd akkoord
Het college besluit:

 • De gewijzigde bestuursopdracht vast te stellen
 • De gewijzigde bestuursopdracht en de gewijzigde begrotingswijziging ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

5.3.

Eemnesser Potje
Korte inhoud: Bij de verkoop van het Eemnesser woningbedrijf in 1993 is bepaald dat bij verkoop van woningen door de corporatie het financiële resultaat door de corporatie geïnvesteerd moest worden in de volkshuisvesting in Eemnes. Van de verkopen en investeringen is gedurende al die jaren geen goed overzicht bijgehouden. Dit leidt met enige regelmaat tot discussies tussen de gemeente en de corporatie (inmiddels Alliantie). Dit belemmert de onderlinge verhoudingen en is een risico voor de voortgang van de sociale woningbouw in Eemnes. Om hier een eind aan te maken is een overzicht van verkopen en investeringen opgesteld. Niet alle informatie is meer volledig terug te halen. Er zijn 2 opties doorgerekend. In het eerste geval worden alle investeringen volledig ten laste van het potje gebracht. Bij het tweede scenario komt alleen de onrendabele top van de investeringen ten laste van het potje. In beide gevallen luidt de conclusie dat het potje (meer dan) leeg is. De Alliantie heeft meer geïnvesteerd in Eemnes dan verwacht mocht worden op basis van de verkochte woningen.
Besluit: aangehouden
Het college besluit eerst nadere informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1

Het college besluit de antwoorden op de vragen over Blockchains van de PvdA ter kennisname aan de raad te zenden.