Collegebesluitenlijst Eemnes 8 augustus 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 15 augustus 2017.

Aanwezig:   
De heer J.G. den Dunnen

De heer N.L. Rood, wethouder
Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer S. Lankreijer, wethouder
 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 29
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Zomernota 2017
Korte inhoud: Als onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus wordt de Zomernota 2017 aan u voorgelegd.

Het college besluit de Zomernota 2017 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

2.2.

Grondverkoop bij Eikenlaan 4 te Eemnes.
Korte inhoud: De eigenaren van het pand aan de Eikenlaan 4 te Eemnes hebben bij de herinrichting van hun terrein gemeentegrond in gebruik genomen, zonder te beschikken over de daarvoor vereiste toestemming. Uit onderzoek blijkt dat de grond verkocht kan worden. Inmiddels is tussen partijen een overeenstemming bereikt over de verkoopprijs.
Conform
Het College besluit:
1. in te stemmen met de verkoop van twee percelen grond (zie tekening) nabij de Eikenlaan 4 te Eemnes, voor een getaxeerde verkoopprijs van € 30.000,- kosten koper;
2. De gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen te vragen ten aanzien van de voorgenomen verkoop (2 stukken) gemeentegrond nabij de Eikenlaan 4 te Eemnes;
3. de verkoopopbrengst ad € 30.000,- (minus de taxatiekosten) te verantwoorden op kostenplaats: Restgroen 92030001 en kostensoort 531000 Opbrengst van grondverkopen .

2.3.

Deelname Convenant instandhouding Routebureau in de provincie Utrecht
Korte inhoud: Het onderhoud van de recreatieve voorzieningen als fiets- en wandelpaden is een landelijk probleem. Dit geldt dus ook voor Eemnes. Op provinciaal initiatief is besloten tot gezamenlijke ontwikkeling van een uniform en toegankelijk netwerk van recreatieve routes en bijbehorende voorzieningen. Dit zg. Routebureau Utrecht voert naast het onderhoud ook de promotionele taken uit. Ter formalisering van deze afspraak neemt de gemeente Eemnes deel aan het Bestuursconvenant instandhouding Routebureau in de provincie Utrecht (hierna: Routebureau (Utrecht)).

Het College besluit instemmen met deelname aan Convenant instandhouding Routebureau in de provincie Utrecht.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Ontwerpbestemmingsplan Zuidpolder Woongebied 2e herziening
Korte inhoud: Op 28 januari 2013 is het bestemmingsplan 'Woongebied Zuidpolder' vastgesteld. Dit plan maakt de gewenste woningbouwontwikkeling in Zuidpolder en de geluidwerende voorziening langs de A27 mogelijk. Op 15 februari 2016 is een partiële herziening van Woongebied Zuidpolder vastgesteld. In de huidige situatie blijkt echter dat het geldende bestemmingsplan 'Woongebied Zuidpolder' de gewenste woningbouwontwikkeling niet optimaal mogelijk maakt. Er zijn daarom aanleidingen om het bestemmingsplan aan te passen.

Het College besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Zuidpolder
Woongebied 2e herziening en het ontwerpbestemmingsplan vanaf eind augustus ter inzage leggen.

3.2.

Beleidsregels Inkomensvoorziening Participatiewet
Korte inhoud: Op 1 januari 2015 zijn de wetsvoorstellen Wet maatregelen WWB en de Invoeringswet Participatiewet (samenvoeging van WWB, WSW en Wajong) in werking getreden. Doelstelling van het wetsvoorstel Wet maatregelen WWB is het activerender maken van de bijstand. De Invoeringswet Participatiewet heeft als doel om iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden. De bevoegdheden van het college dienden vervolgens vertaald te worden naar beleidsregels. Dergelijke beleidsregels zijn sindsdien weliswaar in de praktijk toegepast, maar abusievelijk zijn deze niet formeel door uw college vastgesteld.

Het College besluit tot vaststellen van de Beleidsregels inkomensvoorziening Participatiewet 2015.

3.3.

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 27 februari 2017 tot toekenning van begeleiding individueel op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning in de vorm van een persoonsgebonden budget voor de periode van 9 februari 2017 tot en met 31 augustus 2017

Het College besluit het advies van de commissie te volgen, het bezwaarschrift ongegrond
verklaren.

3.4.

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 17 maart 2017 op de ingebrekestelling wegens het uitblijven van een besluit op de aanvraag om een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de periode vanaf 9 februari 2017

Het College besluit het advies van de commissie te volgen, het bezwaarschrift ongegrond
verklaren.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Klimaatplan 'Eemnes, klimaatneutraal 2030'
Korte inhoud: Het voorstel betreft de goedkeuring van het klimaatplan Eemnes klimaatneutraal 2030; een plan waarin de hoofdlijnen worden geschetst om de CO2-uitstoot in Eemnes per saldo terug te brengen tot 0 (nul).

Het college van burgemeester en wethouders besluit om:
- in te stemmen met het globale actieplan 'Eemnes klimaatneutraal 2030';
- het plan ter goedkeuring voor te leggen aan de raad.

4.2.

Intrekking Commissieverordening de Hilt 1997
Korte inhoud: Met het besluit tot het oprichten van de Stichting Huis van Eemnes dient de huidige regeling m.b.t. de Bestuurscommissie de Hilt ingetrokken te worden.

Het college besluit:
- in te stemmen met het conceptraadsvoorstel en –besluit;
- voor zover deze verordening bevoegdheden van het college bevat, op de datum van besluitvorming door de raad, deze verordening in te trekken met ingang van 1 april 2017.

4.3.

Concept Eerste Bestuursrapportage 2017 RUD Utrecht
Korte inhoud: De RUD Utrecht heeft de concept Eerste Bestuursrapportage 2017 opgesteld. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven.

Het College besluit:
1. de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de concept Eerste Bestuursrapportage 2017 van de RUD Utrecht;
2. het bestuur van de RUD Utrecht hierover, gezien de termijn voor het indienen van een zienswijze, alvast te informeren onder voorbehoud van besluitvorming door de raad.

4.4.

Krediet vervolgfase IHP
Korte inhoud: De Memo Integraal Huisvestingsplan Eemnes, hierna te noemen IHP, is in de raadsvergadering van 27 maart 2017 vastgesteld. Ter uitvoering van het IHP wordt het Noorderlicht (Aartseveen 72) en De Wegwijzer (Vierkante Bosje 35) samengevoegd op een nieuwe locatie aan het Schoolpad 1. Hierdoor dienen de huidige gebruikers van het Schoolpad 1 te worden verplaatst naar de vrijgekomen ruimten van De Wegwijzer in de Clusterschool. Voor het mogelijk maken van deze beweging zijn er interne verbouwingen noodzakelijk aan de Clusterschool. Voor deze handeling vragen wij krediet beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt een aanvullend krediet gevraagd ten behoeve van de Norm Frisse Scholen en isolatie van het bestaande bouwdeel Schoolpad 1 en een krediet ten behoeve van het achterstallig onderhoud aan het dak van Noorderlicht en Hobbitstee.

Het College besluit het kredietvoorstel aanpassing Clusterschool te bespreken in de
Sessie van 4 september 2017 en in het raadsbesluit de dekking toe te voegen.

4.5.

Aanbesteding inzameling huishoudelijke afvalstoffen
Korte inhoud: Op 31 december 2018 loopt het contract met de huidige inzamelaar van huishoudelijke afvalstoffen af. De AVU is voornemens om wederom een collectieve aanbesteding in de markt te zetten. Er wordt voorgesteld om Eemnes hieraan deel te laten nemen.

Het College besluit in te stemmen met collectieve aanbesteding inzameling huishoudelijke afvalstoffen.

4.6.

Bestemmingsplan Zonnevelden II
Korte inhoud: Dit voorstel gaat over het volgende bestemmingsplan dat de realisatie van zonnevelden indirect mogelijk maakt.
Gewijzigd akkoord
 
Het College besluit:
- in te stemmen met het ontwerpfacetbestemmingsplan
‘Zonnevelden II’
- het facetvoorontwerpbestemmingsplan te bespreken in de sessie;
- het ontwerpfacetbestemmingsplan ‘Zonnevelden II’ gedurende zes weken ter visie te leggen.

4.7.

Deelname regionale aanbesteding payrolling
Korte inhoud: Collega gemeenten in regio ‘t Gooi, Vecht en Eem, waaronder de BEL Combinatie en de BEL gemeenten werken met elkaar samen op het gebied van personeelsdiensten, met als doel het bundelen van krachten op het gebied van Werving & Selectie en mobiliteit om zodoende een grotere effectiviteit, efficiency, kostenbesparing en aantrekkingskracht te realiseren. De hoofden P&O van deze gemeenten treden regelmatig in overleg met elkaar. Deze gemeenten besteden gezamenlijk sinds 1996 uitzendkrachten en sinds 2008 Payrollkrachten aan. De werkgroep regionale aanbesteding payrolling heeft het nieuwe aanbestedingsbestek voorbereid. Dit in verband met het aflopen van de huidige aanbesteding op 31 december 2017.

Het College besluit:
- tot deelname aan de regionale aanbesteding voor de BEL Combinatie en de BEL gemeenten, op basis van het voorliggende bestek
- mandaat te verlenen aan het college van B&W van de gemeente Amersfoort voor het contracteren van de definitieve payroll aanbieder voor alle deelnemende gemeenten.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Zienswijzen Huizen en Laren Arhi procedure
Het College besluit de zienswijzen van Huizen en Laren ter informatie aan de raad te verstrekken.