Collegebesluitenlijst Eemnes dd 25 april 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 2 mei 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 16
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Interbestuurlijk toezicht provincie
Korte inhoud: De provincie is toezichthouder voor ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, huisvesting, monumenten, archieven (overheidsinformatie) en constructieve veiligheid van bouwwerken. De Provincie heeft de gemeente beoordeeld over de periode 2015 en deels 2016 op de volledige taakvoering van RO, BWT en Milieu en heeft de gemeente hierbij als redelijk adequaat beoordeeld.

Het College besluit:

1. Kennis te nemen van het oordeel van de Provincie en de bijgevoegde memo. 
2. De raad in kennis te stellen van het oordeel van de provincie en de bijgevoegde memo.

2.2.

RKC wederhoor externe inhuur
Korte inhoud: Gegeven inzicht door onderzoek op de externe inhuur binnen de BEL Combinatie en de BEL-gemeenten

Het College stemt in met het gewijzigde bestuurlijke wederhoor op het rekenkamerrapport externe inhuur.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Ontwerpbestemmingsplan Meentweg 77-79
Korte inhoud: De eigenaren van de percelen Meentweg 77 en Meentweg 79 hebben beiden een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan ingediend.
Het college besluit meer informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

3.2.

Informatie Bulletin Talent Primair
Korte inhoud: Met de informatie bulletin geeft Talent Primair invulling aan de afspraak om tussentijds de raad twee keer per jaar te informeren over de gang van zaken binnen Talent Primair.
Het College besluit het informatiebulletin aan de raad te verzenden.

3.3.

Gebiedsanalyse Eemnes 2016 van Versa Welzijn (Versa)
Korte inhoud: De Gebiedsanalyse 2016 van Versa voor de gemeente Eemnes is geactualiseerd. Opmerkingen van het college zijn verwerkt. De Gebiedsanalyse is vooral een intern stuk van Versa. Hoewel er sprake is van een inhoudelijk verbeterde analyse voldoet het document niet (volledig) aan onze verwachtingen. Dit is afgestemd met uw wethouder de heer Den Dunnen. De discussie heeft aanleiding gegeven om tot een analysedocument (verder in dit advies omschreven als wijkanalyse) te komen dat wel aan de verwachting voldoet en samen met de Gebiedsanalyse van Versa (een compleet) inzicht moet geven in de sociale problematiek van de verschillende wijken in de gemeente Eemnes en de maatschappelijk betrokken organisaties die daarbinnen werkzaam zijn. Op basis hiervan kan Versa haar werkzaamheden afstemmen en beschikken wij over een document waarmee Versa beter kan worden aangestuurd. O.a. de GGD regio Utrecht kan een dergelijk document leveren. Wij stellen voor de Gebiedsanalyse van Versa voor kennisgeving aan te nemen en (ambtelijk) in gesprek te gaan met partijen waaronder de GGD regio Utrecht over het opstellen van een wijkanalyse. De feitelijke opdracht wordt afgestemd met de portefeuillehouder.

Het College besluit:

1. de gebiedsanalyse 2016 van Versa voor kennisgeving aan te nemen 
2. wethouder Den Dunnen te mandateren om in de lijn van dit advies een wijkanalyse tot stand te brengen.
3. De Raad in kennis te stellen van uw besluit en de gebiedsanalyse 2016 van Versa ter kennisname aan te bieden

3.4.

Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken
Korte inhoud: Het jaarverslag 2015-2016 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek. Conform de Leerplichtwet 1969 moet het college jaarlijks verslag uitbrengen aan de raad over het laatste afgesloten schooljaar.

Het college besluit:

1. kennis te nemen van het Jaarverslag 2015-2016 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek.
2. kennis te nemen van de memo ‘Jaarverslag RBL 2015-2016’ en verzoekt de Regio Gooi en Vechtstreek om het komend jaarverslag te verdiepen.
3. het jaarverslag 2015-2016 en de memo ‘Jaarverslag RBL 2015-2016’ ter informatie te versturen naar de raad.
4. RBL en het OGO te vragen verwijzingen vaker in de verwijsindex op te nemen en het Jeugd & Gezinteam te informeren als er twijfel is over het kind.

3.5.

Bestemmingsplan Buitenrand 2012, partiële herziening 2017.
Korte inhoud: Dit voorstel gaat over de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Buitenrand 2012. Voornamelijk een gerechtelijke uitspraak, een reactieve aanwijzing van de provincie en een voorbereidingsbesluit zijn hierin verwerkt (zie toelichting bij het plan).

Het College besluit in te stemmen met de gewijzigde nota van zienswijze. De overige beslispunten zijn akkoord.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Ontwerpbegroting 2018 RUD Utrecht en Jaarstukken 2016
Korte inhoud: Het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) heeft de ontwerpbegroting 2018 vastgesteld. Op grond van artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling RUD kunnen de gemeenteraden van de deelnemers hierop hun zienswijze geven. Tevens heeft het AB van de RUD de definitieve jaarstukken vastgesteld en worden deze aan de raad ter informatie aangeboden.

Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de ontwerpbegroting 2018 van de RUD Utrecht en hierop geen zienswijze in te dienen.

4.2.

Memo besluitvorming HvE
Korte inhoud: Het memo gaat in op de planning van de besluitvorming ten aanzien van de plantontwikkeling voor het nieuwe Huis van Eemnes

Het college besluit meer informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Adressenbestand en huurklassen huurwoningen Alliantie

Korte inhoud: De raad heeft verzocht om een adressenbestand en huurhoogten van de huurwoningen in bezit van de Alliantie. Er is inmiddels een adressenbestand, een indeling in huurklassen en een digitale overzichtstekening. Voorgesteld wordt om dit samen met een toelichtende memo aan de raad te sturen.

Het college besluit meer informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.