Collegebesluitenlijst Eemnes dd 5 december 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 19 december 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 48
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld t.a.v. punt 5.4:
Ingevolge artikel 25 lid 2 van de gemeentewet en op grond van het belang genoemd in artikel 10 lid 2 paragraaf b van de Wet openbaarheid bestuur geheimhouding op te leggen aan de exploitatie Hilt HSS;
De gemeenteraad te verzoeken deze geheimhouding te bekrachtigen.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Plan van Aanpak Kadernota Eemnes Sociaal Domein
Korte inhoud: De gemeenteraad wordt vanaf nu elke drie maanden door middel van een Nieuwsbrief geïnformeerd over de vorderingen inzake de realisatie van de doelstellingen uit de Kadernota Eemnes, onderdeel Eemnes, 2018-2021. De eerste Nieuwsbrief bestaat uit het Plan van aanpak, waarin de richting van de doelstellingen nader wordt uitgewerkt.

Het college besluit:

  • In te stemmen met het gewijzigd Plan van Aanpak kadernota Eemnes, onderdeel sociaal domein 2018-2021
  • Het gewijzigd Plan van Aanpak en de begeleidende memo aan de gemeenteraad aan te bieden.

3.2.

Bestemmingsplan Botenloods Eemweg 74 (gedeeltelijk) Eembrugge
Korte inhoud: De eigenaar van Jachthaven Eembrugge wil een winteropslag met bedrijfswoning bouwen voor boten ter plaatse van de bestaande bebouwing aan de Eemweg 74.

Het college besluit:
- in te stemmen met de anterieure exploitatieovereenkomst;
- in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Botenloods Eemweg 74 (gedeeltelijk) Eembrugge;
- de meningen en gevoelens het ontwerpbestemmingsplan te peilen in de raadssessie;
- na de raadssessie het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

3.3.

Cliëntondersteuning 2018
Korte inhoud: Met het subsidiëren van de cliëntondersteuning beogen de HBEL gemeenten het volgende doel te behalen: Het realiseren van kortdurende cliëntondersteuning door middel van informatie, advies en korte ondersteuning die helpt zo zelfredzaam mogelijk te zijn en de daarvoor benodigde zorg en ondersteuning te vinden en te krijgen.

Het College besluit:
1. Aan MEE UGV voor cliëntondersteuning 2018 een beschikbaarheidssubsidie verstrekken van € 810 (als
onderdeel van de totale HBEL beschikbaarheidssubsidie van € 6.500) en de daadwerkelijk geleverde individuele cliëntondersteuning te bekostigen via persoonsvolgende subsidiëring op basis van € 75 per uur. Voor deze individuele cliëntondersteuning een bedrag van € 12.190 op basis van geschatte inzet in 2018 bevoorschotten. Afrekenen van de persoonsvolgende subsidie aan MEE UGV door de totale kosten individuele cliëntondersteuning te verdelen over de HBEL gemeenten naar rato van het aandeel per gemeente in de totale werkelijke uren individuele cliëntondersteuning HBEL
2. Aan het Adviespunt Zorgbelang voor cliëntondersteuning 2018 een beschikbaarheidssubsidie verstrekken van € 810 (als onderdeel van de totale HBEL beschikbaarheidssubsidie van € 6.500) en de daadwerkelijk geleverde
cliëntondersteuning te bekostigen via persoonsvolgende subsidiëring op basis van € 75 per uur
3. Aan Per Saldo voor cliëntondersteuning 2018 een beschikbaarheidssubsidie verstrekken van € 810 (als onderdeel van de totale HBEL beschikbaarheidssubsidie van € 6.500) en de daadwerkelijk geleverde cliëntondersteuning te bekostigen via persoonsvolgende subsidiëring op basis van € 75 per uur
4. Instemmen met de subsidies voor cliëntondersteuning niet langer als risico aan te merken op de lijst met risicoprojecten, en daarmee 'op groen te zetten'.

3.4.

Vaststellen (nadere) subsidieregeling stimulering inwonersinitiatieven voor 2018
Korte inhoud: Op basis van de Lokale Keuzenota Sociaal Domein 2015-2018 is in de begroting een jaarlijks budget van 10.000 euro opgenomen voor de ondersteuning van inwonersinitiatieven op het gebied van zorg, welzijn en participatie. Voor het jaar 2017 is door het college een subsidieregeling daarvoor vastgesteld. Deze regeling wordt met enkele aanpassingen opnieuw vastgesteld voor het jaar 2018.

Het college besluit:
1. de Nadere regeling Stimulering Inwonersinitiatieven 2018 vast te stellen.
2. De portefeuillehouder Sociaal Domein, op grond van artikel 168 van de gemeentewet te machtigen om te besluiten op aanvragen in het kader van voornoemde regeling.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Inzet bestuurlijk overleg MIRT Onderzoek Oostkant Amsterdam
Korte inhoud: Het MIRT Onderzoek Oostkant Amsterdam (MOOA) is afgerond. Het resultaat van het MOOA is een ontwikkelperspectief met diverse maatregelen. In het Bestuurlijk Overleg MIRT Noordwest Nederland van 7 december 2017 ligt voor om dit ontwikkelingsperspectief vast te stellen Voorgesteld wordt om in te stemmen met deze inzet voor het BO MIRT

Het college besluit:
1. In te stemmen met de inzet in het BO MIRT op 7 december 2017 om de resultaten van het MIRT Onderzoek Oostkant Amsterdam en het ontwikkelingsperspectief vast te stellen als gezamenlijk vertrekpunt van Rijk en regio bij de gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s voor de Metropoolregio Amsterdam en Utrecht en het landelijke Toekomstbeeld OV;
2. de raad na de afronding van het MOOA te informeren over de besprekingen middels een memo en hierbij als bijlage de raadsinformatiebrief toe te voegen
3. Ingevolge artikel 25 lid 2 van de gemeentewet en op grond van het belang genoemd in artikel 10 lid 2g van de Wet openbaarheid Bestuur geheimhouding op te leggen aan de inzet van het BO MIRT op 7 december tot 12 december 2017.