Collegebesluitenlijst Eemnes dd 9 mei 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 16 mei 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 18
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2017
Korte inhoud: Naar aanleiding van de 1e integrale begrotingswijziging van de BEL Combinatie dient de geraamde gemeentelijke bijdrage aan de BEL Combinatie te worden gewijzigd.

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van DVO-verdeling 2017 over exploitatie (betreft raadsprogramma’s) en projecten (betreft investeringen en grondexploitaties);
 2. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van € 234.106 wordt door de volgende posten gedekt:
  € 216.106 vrijval budgetten in het kader van inbedden Beleidsregie & Gemeentecontrol binnen de BEL Combinatie;
  € 18.000 budget ten behoeve van Openbare Orde en Veiligheid (Kadernota 2017);
 3. De verhoging van de DVO-uren aan Riolering (inclusief 50% straatreiniging) bedraagt € 5.953. Deze verhoging wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Riolering.
 4. De verhoging van de DVO-uren aan Afvalstoffenheffing bedraagt € 96.331. Deze verhoging wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Afvalstoffenheffing.
 5. De capaciteit-uitbreiding ten behoeve van het milieustation ad € 47.415 wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Afvalstoffenheffing.
 6. De 15e begrotingswijziging 2017 - DVO 2017 vast te stellen.

2.2.

Zienswijze jaarrekening 2016, 1ste begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 BEL Combinatie
Korte inhoud: Het AB van de BEL Combinatie heeft de jaarrekening 2016, de 1ste begrotingswijziging 2017 en de ontwerp begroting 2018 vastgesteld. Conform de GR worden deze stukken voor een zienswijze voorgelegd aan de drie gemeenteraden.

Het college stelt de raad voor:

 1. Met betrekking tot de jaarrekening 2016 van de BEL Combinatie in het kader van de zienswijzeprocedure zienswijzen in te dienen zoals vermeld in de bijlage ‘memo zienswijze BEL jaarrekening 2016 en begroting 2018’.
 2. Met betrekking tot de 1ste begrotingswijziging 2017 geen zienswijze in te dienen.
 3. Met betrekking tot de ontwerp begroting 2018 en de meerjarenraming van 2019-2021 van de BEL Combinatie in het kader van de zienswijzeprocedure zienswijzen in te dienen zoals vermeld in de bijlage ‘memo zienswijze BEL jaarrekening 2016 en begroting 2018’

2.3.

Kadernota 2018 - 2021 (de Nota wordt later toegevoegd)
Korte inhoud: De kadernota 2018 - 2021 schetst de hoofdlijnen van het (financiële) beleid voor het jaar 2018, als voorbereiding op de begroting 2018, en met een doorkijk naar de jaren 2019 - 2021.

Het college besluit de gewijzigde kadernota 2018-2021 vast te stellen.

2.4.

Toegang tot Basis Registratie Personen ten behoeve van Streekconferentie Eemland
Korte inhoud: Natuurmonumenten wil zich maatschappelijk meer profileren als belangenbehartiger voor natuur en landschap. Een speerpunt in dit streven is het organiseren van een aantal zg. Streekconferenties. Natuurmonumenten is voornemens een dergelijke conferentie voor Eemland te organiseren. In een streekconferentie worden alle inwonenden en natuur/landschapsorganisaties van of nabij een bepaalde streek persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan 1-daagse bijeenkomst. Hierbij worden de hoedanigheden van Eemland besproken in termen van de landschappelijke kwaliteit, belevingswaarde etc. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een aantal projecten wordt gedraaid. Voor de persoonlijke uitnodiging is het van belang dat Natuurmonumenten een op naam gestelde uitnodiging verstuurt. Het is de bedoeling dat hiervoor (indirect) de gemeentelijke Basisregistratie personen (hierna te noemen: BRP) wordt gebruikt. Hiervoor is instemming van het college van B&W Eemnes noodzakelijk. Voorgesteld wordt om hiermee in te stemmen.

Het college besluit:
 - kennis te nemen van voornemen tot houden van Streekconferentie Eemland door Natuurmonumenten;
- in te stemmen met indirect gebruik van BRP door Natuurmonumenten.
- in te stemmen met kosten van circa € 2000 tbv facilitering mailing ten laste van representatie, alleen als het merendeel van de Gooise gemeenten ook meedoen aan dit initiatief.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Zienswijze concept begroting 2018 en jaarstukken 2016 Werkvoorzieningschap Tomingroep
Korte inhoud: De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Almere hebben in 1988 de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Tomingroep opgericht (het Schap). De gemeenten hebben hun bevoegdheden en verplichtingen op grond van de Wet sociale werkvoorziening (hierna: WSW) overgedragen aan het Schap. Het Schap heeft voor deze taak Tomingroep BV aangewezen als werkverband in de zin van de WSW. De sw-werknemers werken volgens een volwaardige arbeidsovereenkomst bij het Schap en zijn collectief gedetacheerd bij Tomingroep BV. In een overeenkomst tussen het Schap en de BV is vastgelegd welke activiteiten Tomingroep BV uitvoert om sw-medewerkers te helpen bij het verkrijgen van een betaalde baan binnen of buiten Tomingroep. De gemeenten verlenen jaarlijks een bijdrage aan het Schap voor de uitvoering van de WSW. Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep heeft een conceptbegroting 2018 opgesteld. Over de conceptbegroting 2018 kan de gemeenteraad haar zienswijze indienen. Vervolgens wordt de begroting na vaststelling door het Algemeen Bestuur Tomingroep (op 22 juni) op uiterlijk 31 juli bij de Provincie Noord Holland ingediend. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur Tomingroep, ontvangt de gemeenteraad een kopie van de vastgestelde begroting 2018. Ook met betrekking tot de concept jaarstukken 2016 geldt een soortgelijk proces als het proces voor de conceptbegroting 2018. Ook over de conceptjaarstukken 2016 kan de gemeenteraad haar zienswijze indienen, waarna het Algemeen Bestuur de conceptjaarstukken op 22 juni vaststelt. De vastgestelde jaarstukken 2016 dienen uiterlijk op 15 juli te worden ingediend bij de Provincie Noord Holland. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur Tomingroep ontvangt de gemeenteraad een kopie van de vastgestelde jaarstukken 2016.

Het college besluit in te stemmen met het gewijzigde raadsvoorstel inzake de conceptbegroting 2018 Werkvoorzieningschap Tomingroep en de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) van het Werkvoorzieningschap Tomingroep over het jaar 2016.

3.2.

Aanvraag Vangnetregeling 2016
Korte inhoud: Gemeenten ontvangen van het rijk het BUIG-budget om daarmee uitkeringen te bekostigen op basis van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Voor gemeenten die een tekort hebben van meer dan 5% op het BUIG-budget heeft het rijk de vangnetregeling BUIG in het leven geroepen. De gemeente Eemnes heeft voor 2016 een tekort van meer dan 5% en wil daarom de vangnetregeling aanvragen.

Het college besluit de raad, overeenkomstig bijgevoegd voorstel, voor te stellen de Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet te berichten dat de gemeenteraad van Eemnes instemt met de aanvraag vangnetregeling BUIG 2016 en kennis heeft genomen van de hierbij behorende notitie “Vangnetuitkering Participatiewet 2016”.

3.3.

Contractering en financiering van stichting De Kindertelefoon, stichting Sensoor (Luisterend Oor) en stichting AKJ (Vertrouwenswerk Jeugd).
Korte inhoud: Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) van de VNG in november 2016 hebben gemeenten zich uitgesproken voor de continuering van de dienstverlening van stichting De Kindertelefoon, stichting Sensoor (Luisterend Oor) en stichting AKJ (Vertrouwenswerk Jeugd). Met ingang van 2018 komt er een einde aan de mogelijkheid voor de VNG om collectieve activiteiten van gemeenten via een uitname uit het Gemeentefonds te financieren. Om die reden is besloten dat de genoemde taken door de individuele gemeenten met ingang van 2018 zelf zullen worden gecontracteerd en bekostigd. De nieuwe werkwijze is budgetneutraal omdat de benodigde middelen vanaf 2018 weer aan het gemeentefonds zullen worden toegevoegd. Het voorstel is om een overeenkomst aan te gaan met stichting De Kindertelefoon, stichting Sensoor (Luisterend Oor) en stichting AKJ (Vertrouwenswerk Jeugd).

Het college besluit in te stemmen met de contractering en financiering van stichting De Kindertelefoon, stichting Sensoor (Luisterend Oor) en stichting AKJ (Vertrouwenswerk Jeugd) en bijgevoegde overeenkomst te ondertekenen.

3.4.

Notitie Grondexploitatie Zuidpolder 2017, Jaarplan Zuidpolder 2017 en voorstel aanpassingen bestemmingsplan Zuidpolder
Korte inhoud: De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Zuidpolder (verder: AVA) heeft op 15 maart 2017 ingestemd met het ‘Jaarplan 2017’ en de ‘Notitie Grondexploitatie 2017’. Beide stukken worden nu ter informatie aan de raad aangeboden en toegelicht op 22 mei 2017 in een besloten deel van de Ronde. Voor het bestemmingsplan ‘Woongebied Zuidpolder’ worden een aantal aanpassingen voorgesteld. Deze zijn opgenomen in de notitie ‘Aanpassingen bestemmingsplan Zuidpolder’. Na bespreking in de Ronde van 22 mei 2017 wordt het ontwerp bestemmingsplan aan het college voorgelegd en na instemming aansluitend ter visie gelegd. Verder wordt de raad bijgepraat over de geluidwerende voorziening langs de A27.
In afwachting van nadere informatie wordt dit onderwrep aangehouden.

3.5.

Taalcafé in de bibliotheek van Eemnes
Korte inhoud: Het Taalcafé Eemnes is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor nieuwkomers van buiten Nederland en vluchtelingen en statushouders door hen de mogelijkheid te bieden hun taalvaardigheid in het Nederlands te vergroten door in gesprek te gaan met vrijwilligers uit Eemnes. Het Taalcafé Eemnes is een initiatief van Goede Buren Eemnes, in samenwerking met de Bibliotheek Gooi en Meer (vestiging Eemnes) en het Digitaalhuis Gooi.

Het college besluit aan Taalcafé Eemnes een eenmalige subsidie toe te kennen van € 2.000,- t.b.v. de aanschaf van een speciale collectie voor taalontwikkeling en t.b.v. de vergoeding van de kosten van koffie en thee.

3.6.

Uitwerkingsplan 6 Zuidpolder Woongebied, deelgebied 1,5
Korte inhoud: Op 28 januari 2013 is het bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder vastgesteld. Dit bestemmingsplan biedt geen directe bouwtitel en moet per bouwstroom worden uitgewerkt. Uw college is bevoegd tot het vaststellen van een uitwerkingsplan (UWP). Voor deelgebied 1.5 (seniorenhofje) is het 6e UWP opgesteld.

Het college besluit in te stemmen met het ontwerpuitwerkingsplan 6 Zuidpolder Woongebied, deelgebied 1,5 en het ontwerpuitwerkingsplan en de aanvraag om omgevingsvergunning voor 6 weken ter inzage te leggen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1

Raadsinformatiebrief Tomin

Het college besluit deze door te sturen naar de raad.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van Eemnes, gehouden op 16 mei 2017.