Collegebesluiten Eemnes 25 september 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst van 25 september downloaden.

Vastgesteld in het college van 2 oktober 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder

Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 38
De besluitenlijst van 18 september 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Subsidievoorstel 2019 Eemnes.
Korte inhoud: Als onderdeel van het besluitvormingsproces over de aanvragen van subsidies voor het jaar 2019 dient door het college een aantal voor dat proces relevante besluiten worden genomen.

Het college besluit:
1. de lijst met risicoprofielen voor het jaar 2019 vast te stellen;
2. de beleidsuitgangspunten onder c. vast te stellen;
3. de budgetten voor eenmalige subsidies vast te stellen zoals in dit voorstel aangegeven.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

5.1.

Baggeren watergangen Noordbuurt Eemnes 2018
Korte inhoud: voor de uitvoering van het bestek is extra budget benodigd om de werkzaamheden uit te kunnen voeren
Besluit: aangehouden
Het voorstel wordt in afwachting van nadere informatie en bespreking aangehouden.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Subsidie Europees NSR project (duurzaamheid)
Het college besluit deel te nemen aan het Europees ‘Interreg NSR Project’ en als zodanig aanspraak te maken op subsidie die binnen Europa hiervoor beschikbaar is.