Collegebesluitenlijst Eemnes 8 mei 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 15 mei 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijsten van 30 april, 1 en 2 mei worden ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Controleprotocol op de jaarrekening 2018 - 2021

Het college besluit:
- in te stemmen met het voorstel
- het voorstel door te geleiden naar de raad

2.2.

Problemen binnenklimaat Kringloopcentrum Eemnes
Korte inhoud: Stichting Kringloopcentrum Eemnes (hierna: Kringloop) huurt van de gemeente het pand aan de Zuidersingel 4 in Eemnes. Tijdens de zomermaanden heeft De Kringloop last van warmte in het pand. De Kringloop heeft de gemeente, als verhuurder van het pand, gevraagd mee te denken in een oplossing.

Het college besluit in te stemmen met:
1. De problemen met het binnenklimaat op te lossen door het toepassen van Roofclix.
2. De kosten voor 50% voor rekening te laten komen van de gemeente.
3. De raad voor te stellen om hiertoe een krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen.
4. De raad voor te stellen om de 11e begrotingswijziging 2018 vast te stellen.

2.3.

Begroting 2019 gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie - voor zienswijze
Korte inhoud: De ontwerp programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie liggen nu ter kennisname en voor het indienen van een zienswijze voor.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke
regeling BEL Combinatie;
2. de raad deze begroting en meerjarenraming ter kennisname aan te bieden
3. de raad voor te stellen geen zienswijze hierover in te dienen.

2.4.

Ter beschikkingstelling archiefbescheiden Eemnes
Korte inhoud: De Historische Kring Eemnes heeft een verzoek tot bruikleen ingediend voor archiefbescheiden van Eemnes bij Archief Eemland. Archief Eemland vraagt om toestemming onder voorwaarden van het college

Het college besluit toestemming te verlenen onder de door het Streekarchief vermeldde voorwaarden.

2.5.

Begrotingsrechtmatigheid 2017
Korte inhoud: begrotingsrechtmatigheid

Het college besluit in afwachting van nadere informatie dit voorstel aan te houden.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

3.1.

Bestemmingsplan Stal Rieder, Goyergracht Noord percelen K60-61
Korte inhoud: Eigenaar en initiatiefnemer mevrouw E. Rieder van Stal Rieder wil de verouderde en paardenstallen slopen en nieuwe stallen realiseren. Hiervoor is een (postzegel-)bestemmingsplan nodig.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Goyergracht Noord (percelen K60-61) Eemnes';
2. vast te stellen dat op het plangebied maximaal 350 m² aan opstallen mag worden gebouwd met een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 5 meter en 7 meter;
3. in te stemmen met de anterieure exploitatieovereenkomst;
4. de meningen en gevoelens ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan in sessie te peilen;
5. het ontwerpbestemmingsplan na behandeling door de sessie ter inzage te leggen indien in de sessie akkoord is met het ontwerpbestemmingsplan.
6. geheimhouding op te leggen cf artikel 55 van de gemeentewet en artikel 10 van de WOB op bijlage 9 bedrijfsbegroting’.

3.2.

Zienswijze ontwerp Programmabegroting 2019 RUD Utrecht
Korte inhoud: De gemeenteraad wordt door het Dagelijks Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de ontwerp Programmabegroting 2019 van de RUD.

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2019 van de RUD Utrecht;
2. Het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht per bijgaande brief hierover te informeren.

3.3.

Beslissing op bezwaar verlening omgevingsvergunning plaatsen van een hekwerk

Het college besluit:
- zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
- het bestreden besluit in stand te laten met aanpassing van de motivering met betrekking tot toepassing van artikel 5
van de beleidsregels afwijking van bestemmingsplan en toepassing van artikel 4, derde lid, van bijlage II van het Bor,
en de juridische grondslag voor de verleende omgevingsvergunning aan te vullen met artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo;
- het besluit op bezwaar conform de wettelijke voorgeschreven wijze schriftelijk kenbaar te maken bij belanghebbenden.

3.4.

Handhavingstraject ten behoeve van kwaliteitsslag Goyergracht
Korte inhoud: De gebieden Goyergracht (Noord en Zuid) zijn gelegen tussen de autosnelweg A27 en de gemeentegrens met Laren. Door de tijd heen is de agrarische functie van het gebied onder druk komen te staan. Dit heeft geleid tot een brij van (illegale) bebouwing en opslag op de Goyergracht. Het is belangrijk dat ieder perceel in overeenstemming is onder meer met het bestemmingsplan, om verdere aantasting van de agrarische functie van het gebied te voorkomen en voor de toekomst veilig te stellen. Om dit te bewerkstellingen is een projectmatig handhavingstraject opgestart. Het betreft een project met een hoog aantal in te zetten uren. Om te voorkomen dat andere (reguliere) handhavingszaken niet opgepakt kunnen worden of grote vertraging oplopen wordt voorgesteld om extern in te huren voor de verwachte eerstelijns juridische werkzaamheden en een technisch medewerker voor de inventarisering van de percelen.

Het college besluit:
- in te stemmen met het projectplan Goyergracht (bijlage 1);
- vooruitlopend op het te nemen raadsbesluit per mei te starten met de inhuur van een juridisch medewerker handhaving en een technisch medewerker handhaving;
- de raad te verzoeken om in te stemmen met de 15e begrotingswijziging 2018;
- in het geval dat de raad niet instemt met de 15e begrotingswijziging 2018, de dekking van de tot dan gemaakte kosten te zoeken in de huidige exploitaite 2018.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Ontwerpbegroting 2019 GGDrU
Korte inhoud: De GGDrU heeft de raad gevraagd om haar zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2019. Het Algemeen Bestuur stelt op 28 juni 2018 de definitieve begroting vast. De begroting van de verbonden partijen werkt rechtstreeks door in de gemeentebegroting.

Het college besluit:
1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2019 GGDrU en in te stemmen met de ontwerpbegroting GGDrU 2019
2. in te stemmen met de brief die aan de GGDrU verzonden wordt obv de jaarstukken 2017.

4.2.

Jaarrekening 2017 regio Gooi en vechtstreek
Korte inhoud: De regio Gooi en vechtstreek heeft de jaarrekening toegezonden aan de deelnemende gemeenten. Het voorstel m.b.t. bestemming resultaat geeft aanleiding tot opmerkingen.

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om de volgende zienswijze in te dienen met betrekking tot de bestemming van het resultaat:
1. Vrijgevallen balanspost HHT niet toe te voegen aan reserve HHT á € 7.030.463 maar uit te keren aan de gemeenten, danwel als voorschotbedrag van gemeenten op de balans als vooruit-ontvangen bedrag te parkeren in afwachting van instemming van de raad op basis van een inhoudelijk en financieel plan.
2. in meer principiële zin de regio GV mee te geven bij een positief resultaat dit niet in bestemmingsreserves te verwerken maar uit te keren aan de gemeenten.

4.3.

Collectief alternatief voor vervallen ANW-compensatie
Korte inhoud: De ANW-compensatie, een pensioenaanvulling voor nabestaanden van overleden ABP-deelnemers, vervalt per 1 mei 2018. Daarom hebben de BEL Combinatie en de 3 gemeenten een collectieve raamovereenkomst afgesloten voor een ANW-hiaatverzekering met verzekeraar ElipsLife. Als een medewerker zich aanmeldt voor deze verzekering, heeft de partner van de medewerker recht op een netto ANW-uitkering als de medewerker overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering.

Het college heeft kennis genomen van dit onderwerp.

4.4.

Zienswijze Conceptbegroting 2019 Tomingroep Werkvoorzieningsschap
Korte inhoud: Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep heeft een conceptbegroting 2019 opgesteld. Over de conceptbegroting 2019 kan de gemeenteraad op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen een zienswijze indienen.

Het college besluit aan de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2019 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep.

4.5.

Verordening sociaal domein 2018
Korte inhoud: Ter uitvoering van de bestuurlijke wens om op HBEL-niveau te komen tot één geïntegreerde verordening waarin voor zover mogelijk de huidige lokale regelgeving op het sociaal domein is samengebracht, is voor de HBEL-gemeenten een Verordening sociaal domein 2018 opgesteld. De inhoud daarvan is geactualiseerd op basis van een regionale evaluatie en jurisprudentie. Het domein Jeugd blijft voor Eemnes geregeld in de separate Verordening Jeugdhulp 2015.

Het college besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening sociaal domein gemeente Eemnes 2018 vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd concept.
2. Kennis te nemen van de notitie Evaluatie en actualisatie Jeugd en WMO regelgeving en het Overzicht van wijzigingen.
3. Kennis te nemen van en in te stemmen matrix waarin de inbreng en de wijze van verwerking is opgenomen van het advies van de Adviesraad sociaal domein Blaricum en de WMO-adviesraad Huizen.

4.6.

Zienswijze ontwerpbegroting 2019 regio G&V
Korte inhoud: De deelnemende gemeenten hebben de gelegenheid om voor 2 juli a.s. een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 van de regio Gooi- en vechtstreek.
Besluit: gewijzigd akkoord
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om de
volgende zienswijze in te dienen:
1. De huidige opzet van de begroting te handhaven in de komende 4 jaar
2. Een financiële specificatie te geven op de wijzigingen per gemeente per taakveld
3. De gevolgen van de mogelijke uittreding van Weesp te onderzoeken.

4.7.

Zienswijze begrotingswijzigingen 2018 regio Gooi en vechtstreek (G&V).
Korte inhoud: De deelnemende gemeenten krijgen de gelegenheid om voor 2 juli a.s. een zienswijze in te dienen ten aanzien van diverse begrotingswijzigingen 2018 van de regio G&V.

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

5.1.

Baggeren watergangen Noordbuurt Eemnes 2018
Korte inhoud: voor de uitvoering van het bestek is extra budget benodigd om de werkzaamheden uit te kunnen voeren
Er zijn geen te bespreken stukken aangeleverd.

6.

Rondvraag / mededelingen