Collegebesluitenlijst Eemnes 10 april 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 17 april 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Vaststelling subsidieregeling en subsidietenderleidraad voor de uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming
Korte inhoud: Op 6 maart 2018 heeft u besloten tot het doorlopen van een subsidietender voor het maken van meerjarige afspraken voor de uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming per 2019 (voorstelnr. 16836). Voor de uitvoering van dit proces is het nodig een subsidieregeling vast te stellen. De subsidietenderleidraad licht vervolgens de tekst van de regeling toe en geeft nadere vereisten waaraan de inschrijver moet voldoen. Volgens planning wordt de inschrijving geopend op 12 april ten behoeve van gunning per 1 juli 2018. Zodoende is er voldoende implementatietijd voor 2019 om de continuïteit van de hulpverlening te garandering. De stukken zijn pas openbaar na publicatie op Tenderned.
Besluit: conform
Het college besluit:
1. De subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018 vast te stellen;
2. De subsidieleidraad Veilig Thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering vast te stellen;
3. Om mandaat en machtiging te geven, overeenkomstig artikel 17 van de Subsidieregeling VT-JR-JB Utrecht aan:
a. de portefeuillehouder Jeugd/Wmo van de gemeente Amersfoort en haar opvolger als regiovertegenwoordiger, bedoeld onder artikel 1 onder p, van de feitelijke Subsidieregeling VT-JB-JR 2018, voor alle benodigde publiekrechtelijke en feitelijke handelingen, waaronder alle subsidieverlenings,- en bevoorschottings,- en vaststellingsbeschikkingen die nodig zijn voor het verlenen en vaststellen van subsidie namens haar regio op grond van en overeenkomstig de Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018.
b. de portefeuille Jeugd, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, en diens opvolger, om alle benodigde publiekrechtelijke en feitelijke handelingen ten behoeve van de subsidietender te verrichten.
4. Om de mandaat en machtiging, bedoeld onder 3, te verlenen onder de voorwaarde dat de portefeuillehouder, respectievelijk regiovertegenwoordiger, bedoeld onder 3a, overleg met de vertegenwoordigers van alle colleges in de respectievelijke regio heeft voordat een beschikking tot subsidieverlening, subsidiebevoorschotting of subsidievaststelling wordt genomen, en de overige voorwaarden opgenomen in de Bovenregionale
Samenwerkingsovereenkomst inzake VT-JB-JR die later in 2018 wordt aangegeven door de 26 betrokken colleges van burgemeester en wethouders worden nageleefd;
5. De mandaatverlening onder 3 op te nemen in het geldende mandaatregister van de gemeente.