Collegebesluitenlijst Eemnes 11 december 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 18 december 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer S. Lankreijer, wethouder

1.

Vaststellen besluitenlijst week 49

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Aanbesteding nieuwe Arbodienst, per 1 januari 2019
Korte inhoud: De aanbesteding Arbodienstverlening is afgerond en per 1 januari 2019 is er een nieuwe partij.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de uitkomst van de aanbesteding Arbodienstverlening 2019-2021
2. Een overeenkomst aan te gaan met de winnende partij: Zorg van de Zaak.

2.2.

Brugdagen 2019
Het college besluit:
1. Twee brugdagen vast te stellen voor het jaar 2019. Dit zijn 31 mei 2019 en 27 december 2019. Op deze dagen zijn het BEL-kantoor en de gemeentehuizen gesloten.
2. De gemeentesecretaris te mandateren om met ingang van het jaar 2020 de brugdagen aan te wijzen.

2.3

Memo Toeristenbelasting

Het college besluit akkoord te gaan met het memo en de bijlagen en deze door te sturen naar de raad.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

3.2.

Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019 Kennis nemen van het Actieplan Boa's 2019 Vaststellen van het Beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019-2022
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om het Uitvoeringsprogramma VTH 2019 vast te stellen. Hierin is opgenomen de inzet van de VTH-organisatie in 2019 en de bestuurlijke prioriteiten. Het Actieplan Boa's 2019 bevat een toelichting op de Boa-bevoegdheden, de beschikbare Boa-capaciteit en prioriteiten. Daarnaast wordt voorgesteld om het VTH-beleidsplan 2019-2022 vast te stellen. Dit is het kader stellend document dat richting geeft aan de uitvoering, ontwikkeling en kwaliteit van de VTH-organisatie voor de komende jaren. Dit plan bevat onder andere de doelstellingen en prioriteiten voor de komende jaren.


Besluit: aangehouden
Het college besluit eerst meer inlichtingen in te winnen alvorens een besluit te nemen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Herstel brandscheiding Clusterschool
Korte inhoud: Voor het herstel van de brandscheiding van de Clusterschool zijn twee spoedaanvragen ontvangen. De tekortkomingen aan de brandscheiding dienen in het kader van veiligheid verholpen te worden.

Het college besluit:

  1. de spoedaanvraag voorzieningen huisvesting onderwijs in behandeling te nemen;
  2. dat herstel van de brandscheiding in het kader van veiligheid noodzakelijk is en niet een jaar kan wachten;
  3. de herstelkosten, ad. € 4.629,= (inclusief BTW), van de brandscheiding te verantwoorden op kostenplaats Huisvesting Clusterschool Eemnes en te dekken uit kostenplaats Onderwijshuisvesting Algemeen.

4.2.

Brief aan tennisvereniging en -stichting Eemnes
Korte inhoud: Op verzoek van wethouder Lankreijer een informatiebrief toesturen aan TV Eemnes en bijbehorende stichting.

Het college besluit:
1. De brief: Informatieverstrekking gemeentelijk standpunt t.a.v. overdragen opstalrecht van Stichting naar TV Eemnes te sturen aan de tennisvereniging en -stichting

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1

Kerstboom op de Braadkamp
Om duurzaamheid redenen besloot het vorige college voor een nepboom. Over deze boom is veel te doen. Onderzocht wordt of er nog een andere dit jaar geplaatst kan worden en anders iig volgend jaar. Wel nep maar ook groen.