Collegebesluitenlijst Eemnes 11 september 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 18 september 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst 4 september 2018
De besluitenlijst van 4 september wordt ongewijzigd vastgesteld

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

3.1.

Tweede kwartaalverslag 2018 Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Korte inhoud: Het tweede kwartaalverslag geeft inzicht in de activiteiten en bestede uren van het team Vergunningen en Handhaving

Het college besluit kennis te nemen van het tweede kwartaalverslag 2018 Vergunningen, Toezicht en Handhaving en dit ter kennisname aan de raad te sturen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Subsidieaanvraag voor maaltijden in de Bongerd door Marian Kookt Vers voor U!
Korte inhoud: Voor kosten van verse maaltijden in de Bongerd wordt een subsidie van
€ 6.000,- gevraagd.

Het college besluit:

  1. aan Marian Kookt Vers voor U een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op maximaal € 6.000,-  per jaar in 2018 en in 2019 ten behoeve van maaltijden in de Bongerd;
  2. kosten te dekken uit het budget Algemene Voorzieningen Wmo 92610001-incidentele subsidies 442000

4.2.

Vaststellen subsidie Versa 2017 (Eemnes)
Korte inhoud: Versa Welzijn heeft haar verantwoording over 2017 overlegd en een verzoek ingediend de subsidie over dit jaar vast te stellen. Dit betekent dat de voor 2017 verleende subsidie persoonsvolgende financiering en budgetsubsidie kunnen worden vastgesteld. Het college wordt voorgesteld beide subsidies vast te stellen.

Het college besluit:

  1. de subsidie persoonsvolgende financiering 2017 vast te stellen op €31.260 als gevolg waarvan een bedrag ad €6.760 wordt nabetaald
  2. de overschrijding ad € 5.260 mee te nemen bij het rekeningresultaat 2018
  3. de budgetsubsidie 2017 vast te stellen op €228.017

4.3.

Mandaatbesluit Enserve
Korte inhoud: Enserve gaat de urgentieregeling voor Eemnes uitvoeren. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de uitoefening van hun bevoegdheden onder hoofdstuk 2 te mandateren.

Het college besluit mandaat te verlenen aan de Urgentiecommissise Woonruimteverdeling Enserve voor de uitoefening van de volgende bevoegdheden uit de Huisvestingsverordening Eemnes 2015:
- de bevoegdheid tot toekenning van urgentie, vermeld in artikel 18.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

5.1.

Baggeren watergangen Noordbuurt Eemnes 2018
Korte inhoud: voor de uitvoering van het bestek is extra budget benodigd om de werkzaamheden uit te kunnen voeren
Besluit: aangehouden
Het College besluit nadere informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

6.

Rondvraag / mededelingen