Collegebesluitenlijst Eemnes 13 augustus 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 14 augustus 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst 7 augustus 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1

Korte inhoud: N.a.v. het coalitieprogramma is een collegeprogramma opgesteld, met daarin opgenomen ambities, en hoe deze te realiseren, voor de komende 4 jaar. Daarbij is een uitvoeringsprogramma opgesteld, ter uitvoering van het collegeprogramma, vertaald naar doelen, activiteiten, kosten en jaar van uitvoering.

 

Het college besluit het collegeprogramma Eemnes 2018 – 2022 en bijlage 1 Uitvoeringsprogramma College Eemnes 2018-2022 vast te stellen en ter kennisname aan de raad te zenden.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1

Kredietvoorstel aanbestedingsnadeel integraal Huisvestingsplan Eemnes
Korte inhoud: Op 27 maart 2017 is het Integraal Huisvestingsplan Eemnes (IHP) vastgesteld in de raad. Na de aanbestedingstrajecten zijn de kosten hoger uitgevallen dan het beschikbaar gestelde krediet. Daarnaast zijn de kosten van de ambtelijke inzet hoger omdat de te doorlopen procedure complexer was en meer afstemming vroeg dan voorzien.

Bij de behandeling van de ‘analyse begrotingsrechtmatigheid’ op 28 mei 2018 is de memo ‘financiën Integraal Huisvestingsplan Eemnes’ besproken. De in dit memo aangehaalde kredietoverschrijdingen vallen binnen de inhoudelijke en financiële kaders van de raad. Met

het oog op de begrotingsrechtmatigheid dient zowel het college als de raad een kredietoverschrijding vast te stellen. In totaal moet er € 242.500,= aan aanvullende kredieten te worden gevoteerd door de gemeenteraad.

Het voorstel wordt aangehouden in afwachting van nadere informatie.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

5.1

Onderzoek (grond)wateroverlast Centrum Eemnes
Korte inhoud: Onderzoek naar (grond)wateroverlast Eemnes centrumgebied (deel Laarderweg-deel Molenweg-Driest-Torenzicht-Braadkamp)

Het voorstel wordt aangehouden in afwachting van nadere informatie.

5.2

Voorbereidingskrediet uitvoering civieltechnische onderzoeken Wakkerendijk en inhuur externe projectmanager
Korte inhoud: Dit voorstel betreft de aanvraag van een krediet voor voorbereidingsfase 1 van de reconstructie van de Laarderweg oost en Wakkerendijk.

Het voorstel wordt aangehouden in afwachting van nadere informatie.

6.

RONDVRAAG