Collegebesluitenlijst Eemnes 13 februari 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 20 februari 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder

De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer P.H. van Dijk, loco-secretaris

Afwezig:
Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 6
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Regiostrategie (Inter)nationaal Toerisme
Korte inhoud: In 2016 en 2017 zijn een aantal marketingorganisaties/gemeenten in de ‘regio Utrecht’ gestart met het opstellen van een strategie voor regiomarketing gericht op (inter)nationale toeristen. Eemnes wordt nu gevraagd om voor 2018 en 2019 ook aan dit project mee te doen.


Het college besluit:

1. Voor 2018 en 2019 mee te doen aan het project Regiostrategie (Inter)nationaal Toerisme.

2. De kosten hiervan ten laste te brengen van kostenplaats 92570007 recreatie, kostensoort 443600 "Inkomensoverdrachten overige overheden".

2.2.

Benoeming leden stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezing en het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op 21 maart 2018.
Korte inhoud: Ingevolge de Kieswet artikel E3 en E4 dienen er voorzitters, leden en plaatsvervangende leden voor de stembureaus benoemd te worden.

Het college besluit:
1. de personen op bijgaand rooster te benoemen.

2. mandateert mevrouw M. Rigter-Roodhart, mevrouw W.A. de Raaij en mevrouw C.A. de Veij om wijzigingen in bijgaande lijst aan te brengen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Raadsvragen PvdA Kindarrangementen

Het college stemt in met de beantwoording van de vragen.

3.2.

Raadsvragen VVD en PvdA Klijnsma gelden

Het college stemt in met de beantwoording van de vragen.

3.3.

Raadsvragen PvdA Vluchtelingenwerk

Het college stemt in met de beantwoording van de vragen.

3.4.

Memo kunst Zuidpolder n.a.v. raadsvragen D66

Het college stemt in met de aangepaste memo n.a.v. de door de fractie van D66 gestelde vragen over de stand van zaken.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Retailvisie provincie Utrecht
Korte inhoud: Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een Provinciale Retailvisie voorbereid die naar verwachting op 5 februari 2018 door Provinciale Staten. zal worden vastgesteld. De ontwerp visie is ons ter kennisneming toegestuurd.

Het college besluit de retailvisie voor kennisgeving aan te nemen, en als reactie te laten inbrengen dat maatwerk per gemeente mogelijk moet blijven.

4.2.

Raadsvragen D66 Huis van Eemnes

Het college stemt in met de beantwoording van de vragen.

4.3.

Memo voorbereiding heiwerkzaamheden Huis van Eemnes

Het college stemt in met een vooropdracht ten behoeve van de bestelling van heipalen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Nota van Uitgangspunten Bramenberg
Korte inhoud: De Nota van Uitgangspunten behandelt de beleidsuitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Bramenberg.


Het college besluit het voorstel aan te houden vanwege diverse opmerkingen en vragen.

6.

Rondvraag / mededelingen