Collegebesluitenlijst Eemnes 13 maart 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 20 maart 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst 6 maart 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Overdrachtsdossier gemeenteraadsverkiezingen 2018.
Korte inhoud: In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen is een overdrachtsdossier opgesteld ten behoeve van het nieuwe college en gemeenteraad. Dit dossier is een ambtelijk stuk en kan direct na de verkiezingen beschikbaar worden gesteld voor de lijsttrekkers.

Het voorstel wordt in afwachting van nadere informatie aangehouden.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Controleprotocol Amersfoort Jeugdhulp
Korte inhoud: Voor de controle op de jaarrekening is er vanuit de opdrachtgever een controleprotocol nodig. Dat zijn de richtlijnen die de accountant hanteert bij de verantwoording. Voor de jeugdhulp in Amersfoort is afgesproken dat de deelnemende gemeenten ieder een zelfde controleprotocol vaststellen.

Het college besluit het controleprotocol 'Sociaal Domein 2017 Regio Amersfoort' vast te stellen.

3.2.

Bijdrage Productief Leren
Korte inhoud: De gemeente wordt verzocht om voor schooljaar 2017-2018 bij te dragen aan de ondersteuning buiten schooltijd van leerlingen die gebruikmaken van de onderwijsvoorziening Productief Leren.

Het college besluit:
1. Eenmalig, voor schooljaar 2017-2018, een subsidie te verstrekken van € 1525,= aan de Coöperatie Productief Leren en dit te verantwoorden op kostenplaats 92610002/442000;
2. artikel 6 (aanvraagtermijn) van de Algemene Subsidieverordening Eemnes 2011 buiten toepassing te laten;
3. de eenmalige subsidie aan Coöperatie Productief Leren ambtshalve vast te stellen.

3.3.

Aanvraag eenmalige subsidie door Scarbomusica voor Lunchconcerten Raadszaal Eemnes in 2018.
Korte inhoud: Scarbomusica vraagt voor een volgende reeks lunchconcerten in 2018 een eenmalige subsidie van € 1.531,-

Het college besluit:
1.voor 2018 een eenmalige subsidie te verlenen van € 1.531,- en een eenmalige subsidie van € 99,36 over het tekort over 2017 en deze subsidies direct vast te stellen.
2.op grond van de hardheidsclausule van de Algemene subsidieverordening artikel 6.2 over indieningstermijnen niet toe te passen.
3.de kosten te dekken uit het budget kunst/incidentele subsidies kunst en cultuur 92530000-442000.

3.4.

Mandateren bevoegdheid aanwijzen toezichthouder Wmo fraudeonderzoek
Korte inhoud: In artikel 6.1 lid 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is bepaald dat het college verplicht is om personen aan te wijzen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. De bevoegdheden voor onderzoek naar fraudesignalen Wmo moeten worden geborgd. Voorstel is om dit, net zoals de overige regionale gemeenten, te beleggen bij de Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek.

Het college besluit:
1. Met ingang van 1 maart 2018 het afdelingshoofd van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein, Gemeente Gooise Meren mandaat te verlenen om een sociaal rechercheur behorende tot zijn dienst aan te wijzen als toezichthouder WMO 2015.
2.Het afdelingshoofd van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein, Gemeente Gooise Meren te verzoeken het mandaat schriftelijk te aanvaarden.
3.De werkzaamheden die worden verricht in het kader van het genoemde toezicht worden opgenomen in het jaarverslag van de sociale recherche.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Pilot Micro Energy Trading
Korte inhoud: De gemeente Eemnes heeft samen met woningcorporatie De Alliantie een pilot geïnitieerd voor de directe (real time) verhandeling van duurzaam opgewekte elektra tussen bedrijven en particulieren. Deze memo geeft een toelichting op de pilot.
Besluit: conform

Het college stemt in met deelname aan de pilot en stelt daarvoor de benodigde middelen beschikbaar.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Extra activiteiten wonen Eemnes 2018
Korte inhoud: Voor een toelichting wordt verwezen naar de bijlage: Voorstel extra activiteiten wonen Eemnes 2018.

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de planning (en prioritering) voor de extra activiteiten wonen 2018, zoals opgenomen in tabel 1
(bijlage) van dit voorstel.
2. Akkoord te gaan met de inzet van de beschikbare begrotingsposten voor wonen, volgens de verdeling in tabel 3 (bijlage) van dit voorstel.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Convenant aardgasvrije nIeuwbouw

Het college mandateert wethouder Rood om het convenant aardgasvrije nieuwbouw te ondertekenen.

6.2.

Motie Kinderpardon
Het college heeft kennis genomen van de motie Kinderpardon

6.3.

WAC advies

Het college heeft kennis genomen van het advies van de WAC inzake Huis van Eemnes.