Collegebesluitenlijst Eemnes 13 november 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 20 november 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 45
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Grandcafé en evenementen locatie Eemland aan te wijzen als huis der gemeente.
Korte inhoud: Verzoek ontvangen van mevrouw P.C.M. de Wit van grandcafé en evenementen locatie Eemland. Zij verzoekt om grandcafé en evenementen locatie Eemland aan te wijzen als huis der gemeente voor het voltrekken van huwelijken en geregistreerd partnerschappen.

Het college besluit in te stemmen dat Grandcafé en evenementen locatie Eemland wordt aangewezen als huis der gemeente en het voorstel doorgeleiden naar de raad.

2.2.

Convenant Persoonsgerichte aanpak radicalisering en extremisme
Korte inhoud: In oktober 2015 is het college akkoord gegaan met de inhoud van het privacyreglement ‘Gemeentelijk casusoverleg Radicalisering Midden Nederland’ en is de gemeente aangesloten bij dit regionale reglement. Het reglement maakt informatiedeling mogelijk op dit onderwerp. Het nieuwe landelijke convenant ‘Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme’, opgesteld door het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), voldoet aan de Europese wetgeving en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de inhoud van het convenant “Persoonsgerichte aanpak radicalisering en extremisme” en
aansluiten bij dit convenant;
2. in te stemmen met de ondertekening van de deelnameverklaring van het convenant „Persoonsgerichte
aanpak radicalisering en extremisme? door de bestuurlijke portefeuillehouder, burgemeester R. van Benthem RA;
3. in te stemmen met de gelijktijdige intrekking van het reglement „Gemeentelijk casusoverleg Radicalisering Midden
Nederland? uit 2015;
4. op grond van artikel 55 Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten aanzien van de Handleiding voor gemeenten,
politie, Openbaar Ministerie en ketenpartners “Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme”.

2.3.

Klusopdracht opknapbeurt gebouw Impuls - Noorderweg 4b
Korte inhoud: Met de vaststelling van de programmabegroting 2019 heeft de gemeenteraad krediet ter beschikking gesteld voor de door uw college voorgenomen opknapbeurt van het Impuls gebouw aan de Noorderweg 4b. Daarmee staat de weg vrij om aan de slag te gaan met het opknappen en verduurzamen van Impuls. Met onderliggend voorstel wordt uw instemming gevraagd voor de aanpak en uitgangspunten voor de opknapbeurt van Impuls zoals beschreven in de als bijlage bijgevoegde klusopdracht. Daarnaast wordt u gevraagd om de door de raad beschikbaar gestelde bedragen vrij te geven.

Het college besluit:
1. De klusopdracht vast te stellen waarin de aanpak op hoofdlijnen, de randvoorwaarden en uitgangspunten van de
opknapbeurt van het Impuls gebouw zijn vastgelegd.
2. De gevraagde kredieten, opgenomen in de programmabegroting 2019 ten behoeve van vervanging
sanitair en opknapbeurt Impuls, vrij te geven.
3. ook de jaarschijven 2020 en 2021 uit het MJOP direct mee te nemen.

2.4.

Jaarverslag 2017 van de commissie voor de bezwaarschriften
Korte inhoud: Op 11 oktober 2018 heeft de commissie voor de bezwaarschriften haar jaarverslag over het kalenderjaar 2017 vastgesteld. In dit jaarverslag geeft de commissie een beeld van haar activiteiten rondom de behandeling van bij de BEL-gemeenten ingediende bezwaarschriften. Er wordt onder meer per gemeente een overzicht gegeven van het aantal ingediende bezwaarschriften, de onderwerpen van de bezwaarschriften, in hoeverre de bezwaarschriften zijn afgehandeld en wat de uitkomst van de procedure was. Het jaarverslag sluit af met een aantal conclusies en aanbevelingen.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Jaarverslag 2017 van de commissie voor de bezwaarschriften;
2. de aanbevelingen over te nemen;
3. het jaarverslag ter kennisname aan de raad te sturen.

2.5.

Begrotingswijziging precariobelasting
Korte inhoud: Kennis nemen van de financiële gevolgen doordat het aantal belastbare strekkende meters bekabeling fors minder is dan waar rekening mee is gehouden.
 

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van bijlage 1, Informatiebrief Precariobelasting Stedin
2. Gelet op het bepaalde in artikel 55 van de Gemeentewet op grond van het belang genoemd in artikel 10, onder f en g van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen omtrent Bijlage 1, Informatiebrief Precariobelasting Stedin.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.2.

Bijdrage schoolmaatschappelijk werk
Korte inhoud: In 2015 is regionaal afgesproken dat gemeenten financieel bijdragen aan de versteviging van het schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs. Met de gemeentelijke bijdrage kan samenwerkingsverband Unita meer uren schoolmaatschappelijk werk aanbieden aan alle Eemnes basisscholen. Alleen uit de cijfers van 2015, 2016 en 2017 blijkt dat de reguliere uren schoolmaatschappelijk werk voldoende zijn en de extra impuls vanuit de gemeente niet noodzakelijk is.

Het college besluit aan samenwerkingsverband Unita, voor schooljaar 2018-2019, geen eenmalige subsidie van 1986,= te verstrekken voor het aanbieden van schoolmaatschappelijk werk.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

6.

Rondvraag / mededelingen