Collegebesluitenlijst Eemnes 14 augustus 2018

Hier kunt u de besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 21 augustus 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer E. van Dalen, wethouder

 

1.

Vaststellen besluitenlijst 13 augustus 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Advisering door de raad van Eemnes aan het Commissariaat voor de Media over aanwijzing van de Stichting Lokale Omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren als lokale publieke media instelling.
Korte inhoud: Advisering Commissariaat voor de Media over aanwijzing van de Stichting Lokale Omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren als lokale publieke media instelling.

Het college besluit:
1. de raad voor te stellen een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media over de vraag of de Stichting Lokale Omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren voldoet aan de in artikel 2.62 lid 2 van de Mediawet gestelde eisen waarbij er rekenschap van wordt gegeven dat de programmering van de lokale omroep is
gericht op meerdere gemeenten en dat de gezamenlijke bekostiging door de deelnemende gemeenten wordt opgebracht;
2. de adviesaanvraag door te geleiden naar de raad.

2.2.

Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2018
Korte inhoud: Voorstel tot actualisatie van de huidige Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2017, naar aanleiding van ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie en wensen vanuit de organisatie/gemeentebesturen.

Het college besluit:
1. de raad voor te stellen de Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2017 in te trekken, onder gelijktijdige vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2018.

2.3.

Rapportage, voortgang en roadmap informatiebeheer 2017/2018
Korte inhoud: Conform artikel 9 van de Archiefverordeningen van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en artikel 7 van de archiefverordening van de BEL Combinatie 2016, wordt eenmaal per jaar door het college verslag uitgebracht aan de Raad over hetgeen zij hebben verricht/laten verrichten ter uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor informatiebeheer (artikel 30 van de Archiefwet). Zij voegen daartoe het verslag van de archiefinspecteur en een activiteitenplan toe. De rapportage maakt evenals het voorgaande rapport een tussenbalans op van de staat van het informatie- en archiefbeheer. De documenten worden door het college vastgesteld en ter kennisname aan de raad aangeboden.

Het college besluit:
Vast te stellen:
- het door Gooi en Vechtstreek en Eemland samengestelde toezichtsrapport informatiebeheer 2017 (BEL-combinatie:
Gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de BELwerkorganisatie);
- het voortgangsoverzicht informatiebeheer periode 2015-2016-2017-2018;
- de roadmap 2018 (activiteitenplan 2018);
en de Raad te informeren.

2.4.

Zomernota 2018 gemeente Eemnes.
Korte inhoud: Als onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus wordt de Zomernota 2018 aan u voorgelegd.

Het college besluit in te stemmen met de gewijzigde zomernota en de gewijzigde zomernota ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad

2.5.

Eerste begrotingswijziging 2018 BEL en DVO 2018 Eemnes
Korte inhoud: In de begroting 2019 van de BEL Combinatie zijn onderwerpen opgenomen die ook effect hebben op de huidige begroting 2018. Deze wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2018 vormen samen de 1e begrotingswijziging 2018 van de BEL Combinatie. Door deze integrale begrotingswijziging van de BEL Combinatie dient de geraamde gemeentelijke bijdrage van de gemeente Eemnes aan de BEL Combinatie te worden gewijzigd.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2018 BEL Combinatie en de Raad te adviseren geen zienswijze in
te dienen;
2. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 626.672 te dekken uit de volgende posten:
1. Reeds begrote stelpost ‘versterking BEL’ ad. € 100.000;
2. Reeds begrote maatwerk ad. € 340.350;
3. Meeropbrengsten meicirculaire gemeentefonds algemene uitkering ad. € 186.322.
3. De Raad de 20e begrotingswijziging 2018 Eemnes – DVO 2018 ter vaststelling voor te leggen.

2.6.

Beperking openbaarheid Bevolkingsregisters
Korte inhoud: Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming moet de openbaarheid van bepaalde informatie beperkt worden van de Bevolkingsregisters over der periode 1915-1940.

Het voorstel wordt aangehouden in afwachting van nadere toelichting.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

3.1.

Krediet voor de aankoop, verbouw en verhuur van de plint Eemhof
Korte inhoud: Op 19 februari 2018 heeft de gemeenteraad in een besloten vergadering onder voorwaarden besloten om de plint van de Eemhof aan te kopen. Nu aan de voorwaarden is voldaan is na besluitvorming over dit voorstel het krediet rechtmatig beschikbaar gesteld

Het college stelt de raad voor om:
1. Een krediet ad € 4.024.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop en herontwikkeling van de Eemhof
2. De grondexploitatie Eemhof af te sluiten en de boekwaarde mee te nemen in de totale investering Herontwikkeling Eemhof
3. De 22e begrotingswijziging 2018 vast te stellen
4. Gelet op het bepaalde in artikel 55 van de Gemeentewet op grond van het belang genoemd in artikel 10, onder f en g van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen omtrent Bijlage 1, Specificatie krediet Eemhof

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Verkoop hekwerk SV Eemnes aan gemeente Laren
Korte inhoud: Met de start van de bouw van het Huis van Eemnes, moet het hekwerk rondom veld 4 weggehaald worden. SV Laren wil dit hekwerk graag overnemen. Gemeente Laren wil het hekwerk kopen. Het verkoopbedrag moet worden vastgesteld, zodat gemeente Laren dit kan overkopen.

Het college besluit
1. Veststellen van de waarde van het hekwerk op € 5.000,-.
2. Verkopen van het hekwerk aan gemeente Laren.
3. Afboeken van de opbrengst van de verkoop op de gedane investering.

4.2.

Invoering gewogen lotingsmodel bij toewijzing sociale huurwoningen
Korte inhoud: In het coalitieakkoord is aangegeven dat iedereen passend en betaalbaar moet kunnen huren met een wachttijd van maximaal 1 jaar en dat hiervoor het systeem van woningtoewijzing wordt aangepast in overleg met woningcorporatie de Alliantie. Ten behoeve van de invoering van het lotingssysteem is samen met de Alliantie een plan van aanpak opgesteld.

Het college besluit:
- een pilot aan te gaan voor een periode van 2 jaar, waarin 50 % van de vrijkomende sociale huurwoningen worden toegewezen volgens een gewogen lotingsysteem
- het plan van aanpak lotingsysteem ter kennisname aan de raad aan te bieden.

4.3.

Stukken themabijeenkomst wonen gemeenteraad ronde 8 oktober 2018

Het college besluit kennis te nemen van de onderstaande documenten en deze beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad voor de themabijeenkomst wonen op 8 oktober 2018:

  • Activiteitenoverzicht voorgenomen werkzaamheden 2019 met doorkijk naar 2020 tot en met 2023, de Alliantie
  • Evaluatie prestatieafspraken 2017, de Alliantie
  • Jaarrapportage Woningnet 2017
  • Concept raamovereenkomst Eemnes 2019-2022
  • Concept prestatieafspraken Eemnes 2019-2022
  • Evaluatie en voorstel wooncoach
  • Plan van aanpak Lotingsmodel

Het college besluit verder:

  • Een kort memo toe te voegen aan bijlage 3 met de interpretatie van de jaarrapportage uit Woningnet.
  • De prestatieafspraken 2018 toe te voegen
  • Een overzicht (was – wordt) toe te voegen van de prestatieafspraken van 2017 – 2018 - 2019 (concept)

4.4.

Subsidies bibliotheek Gooi en meer
Korte inhoud: De bibliotheek vraag voor Eemnes voor 2019 een bedrag van: € 261, 473 voor de exploitatie van de bibliotheek. Daarnaast is er een nieuwe aanvraag voor de Voorleesexpress van € 1750,- en een aanvraag voor Coder Dojo van € 4.500. Tot slot vraagt zij om vaststelling van de subsidie over 2017.

1. Een bedrag van € 261.473,- voor de meerjarige subsidie 2019 toe te kennen.
2. Een bedrag van € 1750, - als incidentele bijdrage voor 2019 aan de VoorleesExpress toe te kennen.
3. Een bedrag van € 4.500, - als incidentele bijdrage voor 2019 aan Coder Dojo toe te kennen.
4. De subsidie van de bibliotheek over 2017 ad € 267.873,- vast te stellen.

4.5.

Evaluatie wooncoach
Korte inhoud: In de Woonvisie Eemnes 2015 is als centraal uitgangspunt opgenomen dat de dynamiek en doorstroming op de woningmarkt verbeterd moet worden. Een middel om dit te verbeteren is de wooncoach. In deze pilot worden 65-plus huurders van de Alliantie actief benaderd en gevraagd naar hun woonwensen. De wooncoach creëert bewustwording over waar men comfortabel oud wil worden en kan mensen daarbij helpen en adviseren. Dat resulteert in doorstroming op de woningmarkt.

Het college besluit:
1. de pilot ' de wooncoach' voort te zetten voor 1 jaar;
2. de evaluatie ter kennisname aan te bieden aan de raad voor de ronde op 8 oktober 2018.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Quickscan HOV Eemnes routevarianten
Het college besluit de Quickscan HOV Eemnes routevarianten ter kennisname aan de raad te zenden.

6.2.

Quickscan HOV Eemnes bereikbaarheid fiets
Het college besluit de gewijzigde Quickscan HOV Eemnes bereikbaarheid fiets ter kennisname aan de raad te zenden

6.3.

Memo Verkeersmaatregelen HvE
het college besluit een externe verkeerskundige te vragen enkele varianten voor te bereiden voor het wegdeel ‘Minnenhof – voetbalvelden’ waarbij gekeken wordt naar

        * de mogelijke verkeersknelpunten in dit wegdeel

        * de verkeersbewegingen bij de in- en uitritten in dit wegdeel

        * het zoveel mogelijk scheiden van de weggebruikers


Het college wil vervolgens in een brainstorm met de extern deskundige kijken naar de best mogelijke oplossing voor de mogelijke verkeersknelpunten.
De kosten hiervoor worden geboekt op algemene verkeersplannen.