Collegebesluitenlijst Eemnes 15 mei 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 22 mei 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Analyse begrotingsrechtmatigheid 2017
 

Het college besluit:

 1. Goedkeuring te verlenen voor de lastenoverschrijdingen van de programma’s ad. € 1.996.000 zoals weergegeven in tabel 1;

2. Goedkeuring te verlenen voor de overschrijdingen van de investeringskredieten ad. € 330.000 zoals weergegeven in tabel 2.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

3.1.

Ontwerpbestemmingsplan Botenloods Eemweg 74 (gedeeltelijk) Eembrugge
Korte inhoud: Het ontwerpbestemmingsplan voor de botenloods heeft eerder ter inzage gelegen. Achteraf bleek dat de verkeerde ondergrond is gebruikt en dat de geplande loods groter wordt dan aangenomen. Het ontwerp moet opnieuw ter inzage met een aangepaste plantekening.

In afwachting van nadere informatie wordt dit voorstel aangehouden.

3.2.

Budget voor kwaliteitsverbetering van de Goyergracht
Korte inhoud: Bij raadsbesluit van 30 januari 2017 is € 15.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de Kernrandvisie Goyergracht. In 2017 is dit budget omwille van capaciteitsredenen niet ingezet en had moeten worden overgeheveld naar 2018. Het overhevelingsvoorstel is nooit gemaakt.

Het college besluit:
1. het budget voor kwaliteitsverbetering op basis van de Kernrandvisie Goyergracht ad € 15.000 excl. BTW beschikbaar te stellen en
2. de kosten te verantwoorden op de kostenplaats recreatie en deze te dekken door onttrekking uit de reserve LOP.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Ontwerpbegroting 2019 Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
Korte inhoud: De Afvalverwijdering Utrecht heeft de ontwerpbegroting voor 2019 opgesteld. In deze begroting zijn actuele ramingen opgenomen van hoeveelheden, kosten en baten van in te zamelen en te verwerken huishoudelijk afval. Voorgesteld wordt akkoord te gaan met deze ontwerpbegroting. Tevens wordt aan de raad voorgesteld een zienswijze in te dienen bij de AVU om de kosten in verband met de verwerking van kunststofafval in de hand te houden met behoud van milieudoelstellingen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 Afvalverwijdering Utrecht (AVU).
2. Deze ontwerpbegroting ter kennisneming aan te bieden aan de raad.
3. Aan de raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen bij de AVU om te bevorderen dat de verontreiniging van kunststofafval (PMD) afneemt.
4. De in de AVU-begroting vermelde bruto afdracht op te nemen in de begroting van de gemeente Eemnes voor 2019.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Schriftelijke vragen en antwoorden CDA inzake enquete HvE
Het college besluit de beantwoording van de vragen van het CDA over de enquête Huis van Eemnes aan de raad te zenden.