Collegebesluitenlijst Eemnes 16 januari 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 23 januari 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst wk 2
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld:
Wethouder Niels Rood was afwezig.
Punt 3.4 is aangehouden vanwege nieuwe juridische adviezen.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Beantwoording motie Onconventionele maatwerkoplossing (OMO)
Korte inhoud: In juni 2017 heeft de gemeenteraad van Eemnes de motie Onconventionele maatwerkoplossing (OMO) aangenomen. Via een memo wordt aangegeven op welke manier het college uitvoering wil geven aan de motie.

Het college besluit akkoord te gaan met het verzenden van de gewijzigde memo motie Onconventionele maatwerkoplossingen (OMO) ter informatie aan de raad.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Zienswijze op de concept Tweede Bestuursrapportage 2017 RUD Utrecht en Ontwerp Kadernota 2019 RUD Utrecht
Korte inhoud: Het Dagelijks bestuur van de RUD Utrecht vraagt de raad om zienswijzen op de concept Tweede Bestuursrapportage 2017 RUD Utrecht en Ontwerp Kadernota 2019 RUD Utrecht. Voorgesteld wordt geen zienswijzen in te dienen en dit per brief door het college kenbaar te maken aan het AB van de RUD, onder voorbehoud van besluitvorming in de raad.

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen om geen zienswijzen in te dienen op de concept Tweede Bestuursrapportage 2017 en Ontwerp Kadernota 2019 van de RUD Utrecht;
2. Het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht per bijgaande brief hierover te informeren.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Het college besluit de toestemmingsbrief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor kennisgeving aan te nemen.