Collegebesluitenlijst Eemnes 17 april 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 24 april 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Trouwen op een alternatieve locatie De Deel, Wakkerendijk 162, 3755 DG Eemnes
Korte inhoud: Verzoek van de heer S.J.L. Pool en mevrouw D. Smit om op 13 juli 2018 om 15.00 uur ter mogen trouwen bij De Deel, Wakkerendijk 162, 3755 DG Eemnes

Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie De Deel, Wakkerendijk 162, 3755 DG Eemnes op 13 juli 2018 om 15.00 uur.

2.2.

Jaarrekening BEL Combinatie 2017 - voor zienswijze met raadsinformatiebrief
Korte inhoud: Het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie over 2017 zijn door het Dagelijks Bestuur aangeboden, zodat de raden van de deelnemende gemeenten hier kennis van kunnen nemen en hun zienswijzen op kunnen indienen. Vervolgens zal het Algemeen Bestuur reageren op deze zienswijzen en de jaarstukken 2017 begin juli definitief vaststellen.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de GR BEL Combinatie;
2. Kennis te nemen van het negatieve resultaat van deze jaarrekening 2017 à € 67.275;
3. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2017;
4. Kennis te nemen van de door het DB toegezonden raadsinformatiebrief externe inhuur BEL Combinatie;
5. De gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 en de raadsinformatiebrief;
6. De gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de ‘Jaarstukken 2017’ van de GR BEL
Combinatie.

2.3.

Begroting 2019 gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie - voor zienswijze
Korte inhoud: De ontwerp programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie liggen nu ter kennisname en voor het indienen van een zienswijze voor.

Het onderwerp wordt doorgeschoven naar de B&W-vergadering van 1 mei 2018.

2.4.

Jaarstukken 2017, (ontwerp) programmabegroting 2019 en eerste wijziging programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Utrecht.
Korte inhoud: Betreft de financiële stukken (jaarstukken en programmabegroting) van de Veiligheidsregio Utrecht van 2017, 2018 en 2019.

Het college besluit:
1. Geen zienswijze in te dienen op de (voorlopige) jaarstukken 2017 van de VRU.
2. Een zienswijze, zoals weergegeven in de bijlage, in te dienen op de (ontwerp) programmabegroting 2019, tevens 1e
wijziging programmabegroting 2018 van de VRU.
3. De financiële consequenties van de 1e wijziging programmabegroting 2018 (€38.000) te verwerken in de 14e
wijziging begroting van de gemeente Eemnes.
4. De financiële consequenties van de programmabegroting 2019 VRU te verwerken in de programmabegroting 2019 van de gemeente Eemnes.
5. Bovenstaande punten op basis van het raadsvoorstel voor te geleiden aan de raad in de sessie op 7 mei 2018 en de raad op 28 mei 2018 ter vaststelling.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N.L. ROOD

4.1.

Verantwoordingsrapportages Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT
Korte inhoud: De verantwoordingsrapportages Basisregistraties Adressen en Gebouwen en Grootschalige Topografie vast te stellen ter horizontale verantwoording richting gemeenteraad en de diverse verticale verantwoordingslijnen richting departementen.


Het college besluit de verantwoordingsrapportages Basisregistraties Adressen en Gebouwen en Grootschalige Topografie vast te stellen ter horizontale verantwoording richting gemeenteraad en de diverse verticale verantwoordingslijnen richting departementen.

4.2.

Ondertekening overeenkomsten zonneveld A1
Korte inhoud: Op basis van eerder genomen besluiten in het college en de raad dient de formele ondertekening van twee overeenkomsten met de projectontwikkelaar plaats te vinden. Het gaat om de vervangende overeenkomst voor de anterieure overeenkomst, en om de overeenkomst voor mee-investering in de netwerkaansluiting.

Het college besluit:
1. de ‘Samenwerkingsovereenkomst gemeente Eemnes en KiesZon Zonneveld A1’ aan te gaan met International Solar Projects IV B.V.;
2. de ‘Overeenkomst kostenverdeling aansluiting Zonneveld A1’ aan te gaan met International Solar Project IV B.V..

4.3.

Aangaan Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw Utrecht
Korte inhoud: Met het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw Utrecht wordt een inspanningsverplichting vastgelegd tussen het netwerkbedrijf STEDIN, de Provincie Utrecht en de Utrechtse gemeenten om te komen tot aardgasvrije nieuwbouwwijken. Het ondertekenen van het convenant leidt niet tot 'in rechte afdwingbare' afspraken. Het convenant treedt in werking na ondertekening door alle partijen, en loopt tot en met 30 april 2019.

Het college besluit:
1. in te stemmen met het aangaan van het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw Utrecht als partner;
2.de ambitie uit te spreken om bij nieuwe nieuwbouwprojecten aan te sturen op het uitgangspunt dat in de gemeente aardgasvrij gebouwd wordt.

4.4.

Collectief alternatief voor vervallen ANW-compensatie
Korte inhoud: De ANW-compensatie, een pensioenaanvulling voor nabestaanden van overleden ABP-deelnemers, vervalt per 1 mei 2018. Daarom hebben de BEL Combinatie en de 3 gemeenten een collectieve raamovereenkomst afgesloten voor een ANW-hiaatverzekering met verzekeraar ElipsLife. Als een medewerker zich aanmeldt voor deze verzekering, heeft de partner van de medewerker recht op een netto ANW-uitkering als de medewerker overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering.

In afwachting van nadere informatie wordt dit voorstel aangehouden.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Urgentieverklaring
Korte inhoud: Door een urgentieverklaring te verlenen krijgt aanvrager met voorrang een sociale huurwoning in Eemnes. Beoogd effect is dat het gezin zich kan richten op de toekomst.

Het college besluit op grond van de hardheidsclausule een urgentieverklaring te verlenen.

6.

RONDVRAAG / MEDEDELINGEN

6.1.

Minibieb
Op nader te bepalen datum zal de openstelling in het BEL kantoor door wethouder Lankreijer worden gedaan.

6.2.

Memo partiële herziening buitenrand
Het college neemt kennis van de inhoud van het memo.

6.3.

Overname Ipad en telefoon
Het college besluit dat de afscheidnemende wethouders hun Ipads kunnen behouden zonder vergoeding. De telefoon kan overgenomen tegen de dagwaarde.