Collegebesluitenlijst Eemnes 17 juli 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 7 augustus 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder

Afwezig:
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst 3 juli 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Klachtenjaarverslag 2017
Korte inhoud: Jaarlijks brengt de klachtencoördinator verslag uit van de ontvangen en behandelde klachten.
 

Het college besluit:

1. kennis te nemen van het jaarverslag van de klachtencoördinator 2017;

2. in de Rotonde de klachtenregeling onder de aandacht te brengen van inwoners.

2.2.

Trouwen op een alternatieve locatie Grand Café Eemland, Laarderweg 74, 3755 AR Eemnes.
Korte inhoud: Verzoek van de heer R.J. van Wouw en mevrouw Y. Majoor om op 9 november 2018 om 11.00 uur te mogen trouwen bij Grand Café Eemland, Laarderweg 74, 3755 AR Eemnes.
 

Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie Grand Café Eemland, Laarderweg 74, 3755 AR Eemnes op 9 november 2018 om 11.00 uur.

2.3.

Strategische agenda regio Amersfoort 2019 - 2022
Korte inhoud: Ten behoeve van het opstellen van de strategische agenda voor de komende jaren is een startdocument opgesteld. Dit kan worden doorgestuurd naar de colleges en gemeenteraden, inclusief bijlagen.
 

Het college besluit:

1.  in te stemmen met het startdocument;

2. S. Lankreijer aan te wijzen vanuit het college t.b.v. het Bestuurlijk platform Strategische agenda;

3. het startdocument met bijlagen ter kennisname door te geleiden naar de gemeenteraad.

2.4.

Samenwerking Eemnes - Baarn
Korte inhoud: Ten aanzien van de uitwerking van de samenwerking is een lijst opgesteld van taken, die zich lenen voor samenwerking voor de korte termijn.
 

Het college besluit kennis te nemen van de lijst met mogelijkheden voor samenwerking voor de korte termijn.

2.5.

Trouwen op een alternatieve locatie Grand Café Eemland, Laarderweg 74, 3755 AR Eemnes.
Korte inhoud: Verzoek van de heer G. Evers en me rouw M. Meijers om op 7 september 2018 om 15.00 uur te mogen trouwen bij Grand Café Eemland, Laarderweg 7, 3755 AR Eemnes.
 

Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie Grand Café Eemland, Laarderweg 74 op 7 september 2018 om 15.00 uur.

2.6.

Budget digitalisering bouwdossier Eemnes
Korte inhoud: In 2016 is een budget beschikbaar gesteld voor de digitalisering van de bouwdossiers gemeente eemnes. Dit budget is gedeeltelijk besteed. In 2016 zijn de dossiers geordend en voorbewerkt ter voorbereiding op het scannen en metadateren. Daarna is er na aanbesteding gestart met het digitaliseren van de bouwdossiers in 2017. De digitalisering was eind 2017 nog niet afgerond; het beschikbare budget is niet overgeheveld naar 2018, maar is wel benodigd.
 

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het incidenteel beschikbaar stellen van € 49.000 voor het digitaliseringstraject Bouwdossiers in Eemnes.
 2. de raad te verzoeken om in te stemmen met de 21e begrotingswijziging 2018;

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Inkoop Beschermd Wonen regio Gooi & Vechtstreek
Korte inhoud: Om de ambities uit het beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020 waar te maken is een nieuwe inkoopprocedure noodzakelijk. Met dit inkooptraject wordt het mogelijk gemaakt dat inwoners eerder zelfstandig gaan wonen door de invoering van het principe ‘scheiden wonen en zorg’. Daarnaast worden er zeven nieuwe plekken ingekocht voor inwoners met een actieve verslaving.
 

Het college besluit:

 1. het toelatingsdocument Beschermd Wonen 2019-2021 vast te stellen.
 2. binnen de regionale begroting Bescherming en Opvang zeven extra regionale plekken Beschermd Wonen voor cliënten met een actieve verslaving in te kopen.
 3. mandaat te verlenen aan de manager inkoop en contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek om de toelating van inschrijvers Beschermd Wonen uit te voeren.
 4. mandaat en, voor zover het betreft de bevoegdheid van de burgemeester, tevens volmacht te verlenen aan de manager Inkoop en contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek om het contractbeheer uit te voeren, waartoe worden gerekend ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering tot het voeren van een rechtsgeding.

4.2.

Subsidieaanvraag Kunstroute Eemnes 2018
Korte inhoud: Voor de 6de keer organiseert het Dijk van Kunst & Cultuur comité een atelierroute die dit jaar plaatsvindt op 9 september 2018.De gevraagde subsidie bedraagt € 2000,-
 

Het college besluit:

 1. aan het Dijk van Kunst en Cultuur comité een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 2.000,- voor de atelierroute op 9 september 2018;
 2. de kosten te dekken uit de kostenplaats Algemene voorzieningen Wmo 92610001/ incidentele subsidies 442000.

4.3.

Memo 1 m.b.t. stand van zaken realisatie Kadernota Eemnes, Sociaal Domein, 2018-2021
Korte inhoud: Via dit memo wordt de raad op de hoogte gesteld over de realisatie van de doelen uit de Kadernota Eemnes die betrekking hebben op het Sociaal Domein
 

Het college besluit:

1. in te stemmen met het memo m.b.t. stand van zaken realisatie Kadernota Eemnes, Sociaal Domein, 2018-2021, incl. tekstuele aanpassingen

2. de aangepaste memo ter kennisgeving naar de raad te sturen.

4.4.

Beleidsregels Sociaal Domein gemeente Eemnes 2018
Korte inhoud: De HBEL-gemeenten hebben ervoor gekozen om één verordening sociaal domein te maken met zo min mogelijk regelgeving en zoveel mogelijk maatwerk toe te passen bij de uitvoering van de wetten in het sociaal domein. Op grond van deze redenen zijn de beleidsregels per domein aangepast.
 

Het college besluit het voorstel aan te houden, en verzoekt om de huidige beleidsregels en een ¨was - wordt¨ lijst toe te voegen.

4.5.

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Jeugdhulp 2017
Korte inhoud: Ook in 2018 zijn gemeenten verplicht gesteld om een klanttevredenheidsonderzoek Jeugd (vorm vrij) uit te voeren. Net als in 2016 en 2017, is aan Onderzoek & Statistiek (O&S) Amersfoort opdracht gegeven om het onderzoek uit te voeren. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd. In dit collegevoorstel wordt u op de hoogte gesteld van de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek jeugdhulp 2017
 

Het college besluit:

1. kennis te nemen van het rapport 'Klanttevredenheid jeugdhulp gemeente Eemnes 2017' met bijbehorende resultaten;

2. de raad en VWS op de hoogte te stellen van de uitkomsten van het onderzoek door middel van het verstrekken van het rapport 'Klanttevredenheid jeugdhulp gemeente Eemnes 2017'.

4.6.

Zienswijze op ontwerp eerste bestuursrapportage 2018 RUD Utrecht
Korte inhoud: De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de ontwerp eerste bestuursrapportage 2018 van de RUD Utrecht
 

Het college besluit:

1. de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de ontwerp eerste bestuursrapportage 2018 van de RUD Utrecht;

2. dit, vooruitlopend op en onder voorbehoud van besluitvorming in de raad, per brief van het college kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht.

4.7.

Uitvoeringsplan Sport, Bewegen en Meedoen 2018
Korte inhoud: Kennisnemen van Uitvoeringsplan Sport, Bewegen en Meedoen 2018. Memo Eemnes Stand van zaken uitvoering nota Sport, Bewegen en Meedoen 2018-2030 aan de raad te sturen.
 

Het college besluit:

- kennis te nemen van het uitvoeringsplan Sport, Bewegen en Meedoen 2018.
- de memo Eemnes “Stand van zaken uitvoering nota Sport, Bewegen en Meedoen 2018-2030”, met enkele tekstuele aanpassingen, ter kennisname aan de raad te versturen.

4.8.

Financiële ontwikkelingen Jeugdhulp regio Amersfoort 2018
Korte inhoud: Kennisnemen van de financiële ontwikkelingen Jeugdhulp regio Amersfoort 2018
 

Het college besluit kennis te nemen van de financiële ontwikkelingen Jeugdhulp regio Amersfoort 2018 en dit op te nemen in de risicoparagraaf.

4.9.

Meerkosten Uitvoeringsorganisatie HBEL
Korte inhoud: De meerkosten van de Uitvoeringsorganisatie HBEL voor de BEL-gemeenten op ontwikkelingen. Dit zijn Vangnet 2.0, extra inzet sociaal domein, Toekomstbestendige ICT infrastructuur, leerlingenvervoer en de projecten ‘Zicht op Werk’ en ‘Zicht op Meedoen’.
 

Het college besluit:

 1. een financiële bijdrage (tabel 1) te leveren aan de meerkosten voor 2018 op vijf ontwikkelingen binnen de HBEL-gemeenten; dit zijn  Vangnet 2.0, extra inzet sociaal domein, leerlingenvervoer, toekomstbestendige ICT infrastructuur en de projecten ‘Zicht op Werk’ en ‘Zicht op Meedoen’.
 2. deze kosten in 2018 te dekken uit de bestaande budgetten voor uitvoeringskosten Sociaal Domein en de verschillen in 2018 (zoals in tabel 2) bij de jaarrekening te verrekenen met de reserve Sociaal Domein.
 3. afspraken over de begroting 2019 met de HBEL te maken op basis van hun –in het najaar aan te leveren- definitief voorstel.
 4. de kosten voor 2019 tot en met 2022 te begroten conform de bijgestelde voorzichtige raming en de verschillen (zoals in tabel 2)  te muteren binnen het financieel kader van het Sociaal Domein, cq. de reserve Sociaal Domein (hierbij is begroting 2022 gelijk aan die van 2021).

4.10.

Opdrachtverlening Enserve
Korte inhoud: De formele opdrachtverlening van de uitvoering van de urgentieregeling aan Enserve, een specialist in woonruimteverdeling.
 

Het college besluit:
1. Enserve formeel opdracht te verlenen voor het uitvoeren van de urgentieregeling;
2. het bestaande budget op Volkshuisvesting/438032 te verhogen met € 4.000 in de Begroting 2019 e.v.

4.11.

Beëindiging en opvolging primair onderwijs in schoolgebouw ’t Noorderlicht.
Korte inhoud: Stichting Proceon stopt met de onderwijs activiteiten in ’t Noorderlicht per 20 juli 2018. De AT Scholen zal met ingang van 20 juli 2018 de aan de gemeente Eemnes teruggevallen ruimtes in gebruik nemen ten behoeve van het geven van primair onderwijs.
 

Het college besluit:

 1. in te stemmen met de overdracht van het schoolgebouw ‘t Noorderlicht aan de gemeente.
 2. hiertoe de concept verklaring buitengebruikstelling vast te stellen;
 3. het juridisch eigendom van schoolgebouw ‘t Noorderlicht over te dragen aan Alberdingk Thijm  Scholen (hierna te noemen de AT Scholen).
 4. de kadaster en notariskosten van ca. € 1.500,= te betrekken in het saldo van de jaarrekening 2018.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1

Brief Klankbordgroep Huis van Eemnes

Het college besluit kennis te nemen van de brief en een reactiebrief te verzenden aan de Klankbordgroep.

6.2

Advies inzake benoeming nieuw lid Raad van Commissarissen Vitens NV

Het college besluit in te stemmen met de voordracht.

6.3

Memo bomenkap Huis van Eemnes

Korte inhoud: er dienen diverse bomen gekapt te worden. Daartoe is een omgevingsvergunning verleend. Er is nader onderzocht of bepaalde bomen kunnen blijven staan danwel verplant kunnen worden.

 

Het college besluit in te stemmen met de kap van de bomen B18, B19 en B20 conform de verleende omgevingsvergunning. Ten aanzien van de overige bomen wil het college eerst nader inzicht in de terreininrichting rondom het Huis van Eemnes, alvorens te beslissen om deze bomen te kappen of te verplanten.

6.4

Baggeren Noordbuurt

Korte inhoud: Het Waterschap heeft de werkzaamheden voor het baggeren in de Noordbuurt, inclusief de gemeentelijke watergangen, aanbesteed. De kosten  (gemeentelijke bijdrage) zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Voor de meerkosten dient nog dekking gevraagd te worden aan de raad, dit kan echter pas in september. De werkzaamheden moeten echter nu uitgevoerd worden.

 

Het college besluit:

1.kennis te nemen van het resultaat van de aanbesteding door het Waterschap;

2. in te stemmen met de uitvoering van de werkzaamheden;

3. een voorstel aan de raad in september voor te leggen i.v.m. de hogere kosten;

4. in de Rotonde aandacht te besteden aan de wijze van uitvoering van de werkzaamheden, om de inwoners vooraf goed te informeren.