Collegebesluitenlijst Eemnes 18 december 2018

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

 

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst 11 december 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Ambtelijke advisering regionale overleggen
Korte inhoud: Er is een voorstel uitgewerkt waarin wordt aangegeven hoe kan worden voorzien in ambtelijke advisering voor de diverse regionale overleggen.

In afwachting van nadere informatie wordt dit voorstel aangehouden.

2.2.

Lokale regeling IKB 2019
Korte inhoud: Sinds 1 januari 2017 kennen we binnen de BEL Combinatie en 3 gemeenten de regeling IKB. Dit is een regeling waarbij medewerkers op basis van eigen voorkeur een persoonlijk beschikbaar budget kunnen inzetten om met fiscaal voordeel vooraf bepaalde doelen te kiezen. De huidige regeling is geëvalueerd en op basis daarvan is het voorstel om de regeling aan te passen per 1 januari 2019 door uitbreiding van een aantal doelen.

Het college besluit de lokale regeling IKB 2019 vast te stellen.

2.3.

Aanwijzen stembureaus voor de verkiezingen van 2019
Korte inhoud: aanwijzen stembureaus voor de verkiezingen - op 20 maart 2019 van de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap; - op 23 mei 2019 van de leden van het Europese Parlement

Het college stemt in met de aanwijzing van de stembureaus voor de verkiezingen van 2019.

2.4.

Zienswijze begrotingswijzingen 1/2-2019 regio G&V.
Korte inhoud: De gemeenteraden kunnen tot 28 februari 2019 zienswijze indienen t.a.v. 2 begrotingswijzigingen (rijksvaccinatie en volwasseneneducatie).

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

2.5.

Verzoek Stichting Burgercomité Nederland om medewerking bij het Volksreferendum 20 maart 2019
Korte inhoud: De Stichting Burgercomité Nederland heeft een verzoek ingediend om medewerking bij een door hen te organiseren Volksreferendum.

Het college besluit:
1. geen medewerking te verlenen aan het organiseren van een Volksreferendum op 20 maart 2019 door de Stichting Burgercomité Nederland;
2. besluit ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad.
Wethouders van Dalen en van Katwijk nemen in deze een minderheidsstandpunt in. 

2.6.

Oninbaar verklaren van dubieuze debiteuren
Korte inhoud: De in dit voorstel opgenomen vorderingen, waaronder faillissementen, schuldsaneringen en vorderingen die geen verhaal meer bieden per 18-12-2018 oninbaar te verklaren

Het college besluit:
1. De in de bijlage vermelde vorderingen met een totaalbedrag van € 34.248,03 oninbaar te verklaren.
2. Het oninbaar bedrag voor € 19.612,21 ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren af te boeken.
3. Het oninbaar bedrag voor € 14.635,82 te verantwoorden op de post incidentele baten en lasten in de jaarrekening 2018.
4. Op basis van de gemeentewet artikel 25 en de WOB artikel 10, lid 1 d wordt aan de bijlagen geheimhouding opgelegd.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

3.1.

Bezwaar tegen besluit tot afwijzing van het verzoek om handhaving betreffende de bedrijfsvoering en de oppervlakte van een bedrijfspand.
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 18 september 2018 geadviseerd het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften te volgen, het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

3.2.

Subsidie Stichting Huis van Eemnes
Korte inhoud: De Bestuurscommissie De Hilt is in 2017 omgevormd tot stichting Huis van Eemnes. Voor de periode 1 april tot en met 31 december 2017 is subsidie verleend. De subsidie dient te worden vastgesteld. Daarnaast heeft de stichting een subsidieverzoek gedaan voor 2019. Het college wordt voorgesteld deze te verlenen.

Het college besluit:
1. ten behoeve van stichting Huis van Eemnes in te stemmen met het verlenen van een subsidie voor 2019 van €335.700
2. de subsidie 2017 vast te stellen op €280.000 als gevolg waarvan een bedrag ad €10.000 wordt nabetaald

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Eemnes 2019
Korte inhoud: In 2017 is de Afvalstoffenverordening door de Raad vastgesteld. Deze verordening biedt het college de mogelijkheid nadere regels vast te stellen mbt bijvoorbeeld inzamelaars, inzameltijden en inzamelmiddelen. In voorliggend Uitvoeringsbesluit wordt hier invulling aan gegeven. Omdat bij de uitvoering van de afvalinzameling persoonsgegevens worden verwerkt, is het in het kader van de privacyregelgeving nodig om specifiek hiervoor een privacy protocol vast te stellen.

Het college besluit het uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2019 met wijzigingen vast te stellen. 
Het college besluit het privacy protocol vast te stellen. 

4.2.

Overeenkomst met Kringloopcentrum Eemnes voor de inzameling van Grof huishoudelijk afval/bruikbare goederen
Korte inhoud: De geldigheidstermijn van de huidige overeenkomst met KCE is verlopen en nieuwe afspraken, passend bij de huidige stand van zaken, worden opnieuw vastgelegd.

Het college besluit in te stemmen met bijgaande overeenkomst waarin de afspraken over de inzameling van GHA/bruikbare goederen en de financiele vergoeding die daar tegenover staat, geregeld zijn.

4.3.

Beslissing op bezwaar urgentie aanvraag
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift inzake een urgentieaanvraag ongegrond te verklaren.

In afwachting van nadere informatie wordt dit voorstel aangehouden.

4.4.

Subsidie Versa Welzijn 2019
Korte inhoud: Versa Welzijn vervult in het zogenoemde preventief voorveld een belangrijke rol. Het gaat daarbij om het ondersteunen van specifieke doelgroepen waarbij signaleren en verbinden centraal staat. De afspraken zijn weergegeven in een overzicht 'Doelstelling en Afspraak' per doelgroep (Jeugd, Volwassenen, Senioren). In 2018 heeft bestuurlijke afstemming plaatsgevonden met Versa en de betrokken portefeuillehouders. In dit voorstel worden 'doelstelling en afspraak 2019' aan het college voorgelegd en wordt gevraagd in te stemmen met het verlenen van subsidie voor 2019.

Het college besluit:
1. ten behoeve van Versa Welzijn in te stemmen met het verlenen van budgetsubsidie voor 2019 voor een bedrag van €361.079
2. in te stemmen met de in de bijlage geformuleerde 'Doelstelling en Afspraak diensten Versa Welzijn 2019’
3. in te stemmen met het overhevelen van het persoonsvolgend gefinancierde onderdeel AMW[1] (algemeen maatschappelijk werk) en IVTH (intensieve vrijwillige thuishulp) naar budgetfinanciering (hiermee onderdeel van €361.079)
4. in te stemmen met het beschikbaar stellen van middelen voor de onderdelen Vrijwilligerscentrale 2.0, Dagbesteding Huis van Eemnes en Sociale Activering (hiermee onderdeel van €361.079)

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

5.1.

Gecombineerd Uitvoeringsplan (UP GRP) 2018-2019
Korte inhoud: In het Gemeentelijk Rioleringsplan Eemnes (GRP) en het Beheerplan Riolering Eemnes staan op hoofdlijnen de gemeentelijke waterzorgtaken beschreven. In dit voorstel wordt uw college gevraagd in te stemmen met het gecombineerd Uitvoeringsplan (UP GRP) 2018-2019

Het college besluit:
1. Vaststellen van en instemmen met het uitvoeringsprogramma GRP 2018-2019.
2. De bedragen uit de investeringsplanning (rioolaansluiting Huis van Eemnes, rioolvervanging inclusief pompen en plassons drukriolering) van de begroting 2019, jaarschijven 2018 en 2019, vrij laten vallen.

5.2.

Snoeien en kappen bomen Eemnes
Korte inhoud: De boomveiligheidscontrole 2018 (visual tree assesment of VTA) is uitgevoerd. Daaruit volgen op korte termijn te treffen maatregelen. Dit moet worden aanbesteed. Daarvoor moet de dekking van de kosten vastgesteld worden.

Het college besluit:
1. alle snoei- en kapmaatregelen n.a.v. de VTA 2018 uit te laten voeren
2. in te stemmen met de voorgestelde dekking van de kosten
3. de genoemde budgetten te betrekken bij de overhevelingsvoorstellen van de jaarrekening 2018
4. Een pdf te maken voor de 77 bomen waar per boom een foto weergegeven is. Per boom weergegeven is  waarom er gekapt wordt, aangeven of er wel / geen vergunning nodig is, herplant op locatie mogelijk is en anders herplant elders aangeven.
5. De kosten voor herplant van de 77 bomen ramen

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Huis van Eemnes, verkeersafhandeling Noordersingel
Korte inhoud: Het college wil met spoed (8 januari in het college) een memo over de verkeersafwikkeling op de Noordersingel HvE ontvangen waarmee ze de raad kan informeren over de stand van zaken.
Het college wil 15 in januari een voorstel voor college en raad ontvangen voor het opstellen van VO, DO verkeersafhandeling HvE en de raming voor de uitvoeringskosten 
Parallel hieraan wil het college dat in januari / februari met de betrokkenen (omwonenden klankbordgroep) gesproken wordt over de mogelijkheden voor verkeersafwikkeling Noordersingel HvE.

Het college besluit vooruitlopend op het besluit van de raad opdracht te verlenen voor opstellen van VO, DO & bestek.

6.2.

EBU
De gemeente Eemnes mandateert wethouder van Dalen om het convenant EBU te ondertekenen. 

6.3.

Horizon2020-Renaissance
De gemeente Eemnes heeft een Europese subsidie ontvangen voor het opzetten van Micro Energy Trading in Eemnes. Het college besluit Wethouder Lankreijer te mandateren om de noodzakelijke documenten hiervoor te ondertekenen.