Collegebesluitenlijst Eemnes 18 september 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst van 18 september downloaden.

Vastgesteld in het college van 25 september 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder

Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris
 

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitelijst van het college van 11 september wordt gewijzigd akkoord bevonden.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Standpuntbepaling Vijfheerenlanden in Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Korte inhoud: Het college wordt als mede-eigenaar van de VRU gevraagd om een standpunt over de behandeling van de fusiegemeente Vijfheerenlanden in de VRU.

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het door het dagelijks bestuur (DB) van de VRU ingenomen standpunt.
  2. Het standpunt gezien de reactietermijn mondeling te laten communiceren door de burgemeester in de vergadering van het Algemeen Bestuur VRU van 20 september en het besluit na de collegevergadering per e-mail te laten delen door het bestuurssecretariaat.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

3.1.

Ontwerpbestemmingsplan Botenloods Eemweg 74 (gedeeltelijk) Eembrugge
Korte inhoud: Het ontwerpbestemmingsplan voor de botenloods heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het bestemmingsplan kan worden vastgesteld.
 

Het college besluit
het bestemmingsplan Botenloods aan de Eemweg 74 in Eembrugge ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Opties m.b.t. inzet budgetmaatjes naast budgetcoach
Korte inhoud: We kunnen op twee manieren budgetmaatjes werven. De twee opties worden naast elkaar uitgewerkt met voor- en nadelen. De vraag is voor welke optie we willen gaan.
Besluit: gewijzigd akkoord


Het college besluit:
 
1. Aan de hand van de twee geschetste opties inzake het werven en opleiden van budgetmaatjes, te kiezen voor optie 1.
2. In te stemmen met het financieren van de kosten voor de budgetmaatjes uit de Kadernota Eemnes 2018 (kostenplaats 92610005 en kostensoort 438099).

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

6.

Rondvraag / mededelingen