Collegebesluitenlijst Eemnes 19 juni 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 25 juni 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
De heer B. Epema, plv. secretaris

Afwezig:
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst van de collegevergadering van 12 juni 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

3.1.

Intrekken aanwijzing voorkeursrecht gemeente op plangebied Bedrijventerrein Zuidpolder
Korte inhoud: In 2012 heeft de gemeenteraad een voorkeursrecht gevestigd op gronden zuidelijk van het bedrijventerrein Zuidbuurt. Dit is gedaan om de mogelijkheid tot aankoop van deze gronden te vergroten. Eigenaren moeten dan bij een voorgenomen verkoop, de gronden eerst aan de gemeente aanbieden. Het WVG vervalt na 10 jaar van rechtswege. Dat betekent, dat de WVG, ook al heeft de gemeente grote delen van de grond gekocht en doorverkocht, nog steeds van toepassing is. Dat is niet wenselijk c.q. is niet doelmatig en niet meer nodig. Het WVG kan door middel van een besluit van het college vervallen.

Het college besluit:
1). Het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2012 waarbij de onroerende zaken gelegen binnen het bestemmingsplangebied “Bedrijventerrein Zuidpolder” zijn aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing zijn, in te trekken.
2). Over te gaan tot doorhaling/verwijdering van de aantekening “voorkeursrecht gemeenten” in het gemeentelijke beperkingenregister ter zake van de bij 1. genoemde onroerende zaken zoals opgenomen op de bij het intrekkingsbesluit behorende lijst van de onroerende zaken.
3). De eigenaren en beperkt gerechtigden van de onroerende zaken schriftelijk op de hoogte te stellen van de ter inzage legging van het intrekkingsbesluit en de mededing te doen dat er een bezwaarschrift kan worden ingediend.
4). Het besluit te publiceren in de Staatscourant, gemeentebladen.nl en Rotonde.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Verkoop rastering veld 4 SV Eemnes aan gemeente Laren, tbv SV Laren
Korte inhoud: Met de start van de bouw van het Huis van Eemnes, moet het hekwerk rondom veld 4 weggehaald worden. SV Laren wil dit hekwerk graag overnemen. Gemeente Laren wil het hekwerk kopen. Het verkoopbedrag moet worden vastgesteld, zodat gemeente Laren dit kan overkopen.
 

Het college besluit:

1.Te besluiten de waarde van het hekwerk vast te leggen op € 10.000,-

2. Het hekwerk voor verkoop aan te bieden aan gemeente Laren, dan wel SV Laren.

3. De kapitaallasten samenhangend met de opbrengsten van de verkoop omlaag te brengen.

4.2.

Vaststellen subsidies cliëntondersteuning 2016 en 2017
Korte inhoud: De subsidie verleend voor cliëntondersteuning kan op basis van de rapportages worden vastgesteld voor 2016 en 2017

Het college besluit:
1.  op basis van artikel 17.3 van de Algemene subsidieverordening van Eemnes de subsidie aan MEE UGV voor 2016 vast te stellen
2. De subsidie aan MEE UGV voor 2016 vast te stellen conform het genoemde bedrag van de subsidiegarantie van €21.500
3. op basis van artikel 17.3 van de Algemene subsidieverordening van Eemnes de subsidie aan MEE UGV voor 2017 vast te stellen
4. De subsidie aan MEE UGV voor 2017 vast te stellen op €6.456
5. op basis van artikel 17.3 van de Algemene subsidieverordening van Eemnes de subsidie aan Adviespunt Zorgbelang voor 2016 vast te stellen
6. De subsidie aan Adviespunt Zorgbelang voor 2016 vast te stellen op €600
7. op basis van artikel 17.3 van de Algemene subsidieverordening van Eemnes de subsidie aan Adviespunt Zorgbelang  voor 2017 vast te stellen
8. De subsidie aan Adviespunt Zorgbelang  voor 2017 vast te stellen op €863

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

5.1.

Vervangen voetgangers- en fietsersbrug Hasselaarlaan
Korte inhoud: Voorbereiding en uitvoering vervanging voetgangers- en fietsersbrug Hasselaarlaan.

Het college besluit:
1. € 35.000 uit de investeringsplanning van de begroting 2018 beschikbaar te stellen voor voorbereiding en uitvoering.
2. de kapitaallasten mee te nemen in de begroting 2019  
3. begrotingswijziging nr. 18-2018 vast te stellen.

6.

Rondvraag / mededelingen