Collegebesluitenlijst Eemnes 1 mei 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 8 mei 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder (telefonisch)
De heer E. van Dalen, wethouder (telefonisch)
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijst van de vergadering van het College dd 24 april 2018 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

 

ENSIA verantwoordingsrapportage Suwinet 2017
Korte inhoud: De introductie van ENSIA heeft het cyclische proces van informatiebeveiliging gewijzigd. Onder de ENSIA wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de informatieveiligheid aan de toezichthoudende departementen en de gemeenteraad. De nu voorliggende collegeverklaring Suwinet heeft in het nieuwe proces een belangrijke rol. Het geeft aan waar verbeteracties nodig zijn.

Het college besluit:
- in te stemmen met de aan dit voorstel toegevoegde "Collegeverklaring ENSIA 2017 inzake Informatiebeveiliging Suwinet” en de raad hierover te informeren.

-op grond van artikel 55 van de Gemeentewet en artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van het voorstel en de bijlagen

- het geheime memo aan de gemeenteraad te zenden.

2.2.

ENSIA verantwoording Baseline Informatie Veiligheid Nederlandse Gemeenten (BIG) en dashboard informatieveiligheid 2017
Korte inhoud: Deze verantwoordingsrapportages BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) geven (management)informatie over de stand van zaken met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy over 2017. De verantwoording is aangepast naar de nieuwste vereisten van rapporteren via de ENSIA systematiek (wettelijke verplichting). In het jaarverslag aan de gemeenteraad is een aparte paragraaf opgenomen over de informatiebeveiliging.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de verantwoordingsrapportages.
2. De juistheid en volledigheid van de ontvangen verantwoording vast te stellen.
3. De raad te informeren middels geheim memo

4. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet en artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van het voorstel en de bijlagen tot de verbeteracties zijn uitgevoerd

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

3.1.

Enquête Huis van Eemnes
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft op 23 april 2018 een motie aangenomen en draagt daarmee het college op om een enquête te houden over het Huis van Eemnes

Het college besluit:

  • In te stemmen met de herziene offerte van Enneüs
  • In te stemmen met de memo presidium proces huis van Eemnes
  • In te stemmen met het definitieve informatieblad (versie 180501 infoblad 2.0)
  • In te stemmen met de definitieve vragenlijst (versie 6.0)
  • In te stemmen met de begeleidende bewonersbrief (versie 2.0)
  • Kennis te nemen van het communicatieplan

3.2.

Steekproeftrekking voor de enquête realisatie Huis van Eemnes
Korte inhoud: In de raad van 23 april is een motie aangenomen waarin het college opgedragen wordt een enquête te houden op basis van een representatieve steekproef. Dit voorstel gaat over de wijze waarop deze streekproef getrokken wordt.

Het college besluit:

  • Onder voorwaarden van de gemaakte kanttekeningen tot het uitvoeren van het draagvlakonderzoek (de enquête) voor opdrachtgevers zoals beschreven in de hoofdovereenkomst.
  • Tot het maken van een selectie van personen uit de basisregistratie Personen (BRP)
  • Tot het versturen van de betreffende brief en de herinnering voor het meewerken aan dit onderzoek naar de bewoners door de gemeente Eemnes.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

5.1.

Wakkerendijk:

Het college besluit de documenten over de herinrichting van de Wakkerendijk (Wakkerendijk herinrichting_V1.1) en de ontwerpvarianten herinrichting Wakkerendijk / Laarderweg Oost (Wakkerendijk herinrichting_def) aan de gemeenteraad te zenden voor eerste bespreking in de Ronde.

6.

Rondvraag / mededelingen

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van Eemnes gehouden op 8 mei 2018.