Collegebesluitenlijst Eemnes 20 februari 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 27 februari 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder

De heer P.H. van Dijk, loco-secretaris

Afwezig:
Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 7
Het college stelt de besluitenlijst gewijzigd vast.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Trouwen op een alternatieve locatie Wakkerendijk 29a, 3755 DA Eemnes
Korte inhoud: Verzoek van de heer E.W. Overeem en mevrouw H.H.W. Schouten om op 14 april 2018 om 16.30 uur te mogen trouwen op het adres Wakkerendijk 29a, 3755 DA Eemnes.

Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie Wakkerendijk 29a, 3755 DA Eemnes op 14 april 2018 om 16.30 uur.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Jouw ingebrachte mentor (JIM)
Korte inhoud: In de kadernota Eemnes 2018-2021 worden twee doelstellingen geformuleerd: (1) Het inzetten van extra formatie coachend en outreachend jongerenwerk voor de doelgroep 10-23 jaar, met het doel om meer preventief en integraal in te zetten en (2) Innovatie in de Jeugdzorg. Met de JIM-aanpak wordt hier invulling aan gegeven. De aanpak start in april voor de duur van twee jaar. Daarna wordt op basis van een evaluatie beoordeeld op welke wijze de pilot geïntegreerd wordt in het gemeentelijk beleid

Het college besluit:

  1. de startnotitie JIM-aanpak van februari 2018 vast te stellen;
  2. de in de notitie uitgewerkte aanpak voor de duur van twee jaar in april 2018 te starten;
  3. de met de JIM-aanpak gemoeid kosten te dekken uit de hiervoor in de kadernota 2018-2021 genoemde posten coachend jongerenwerk, innovatieve projecten jeugdzorg en preventief voorveld.
  4. de raad te informeren.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Waardevolle bomenlijst
Korte inhoud: In het Groenplan is aangekondigd dat er een lijst van waardevolle bomen in Eemnes opgesteld zou worden. In de APV is bepaald dat het college de lijst kan vaststellen. Bomen op deze lijst mogen niet zonder vergunning gekapt worden.

Het college besluit:
1. het ontwerp van de lijst van waardevolle bomen Eemnes vast te stellen;
2. het ontwerp van de lijst van waardevolle bomen Eemnes gedurende 6 weken ter inzage te leggen;
3. eigenaren per brief informeren dat een waardevolle boom op het ontwerp van de lijst van waardevolle bomen is opgenomen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Memo Stand van zaken verkeersmaatregelen parallelweg Wakkerendijk

Het college stemt in met de memo, en besluit deze door te sturen naar de raadsleden.

5.2.

Gebruik perceel Laarderweg 128

Het college staat in beginsel positief tegenover het initiatief voor een zorgvoorziening voor kinderen (naast het beoogde gebruik als woning).

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Memo college Laren inzake vervolg ARHI procedure

Het college besluit kennis te nemen van de memo,

6.2.

Memo mobiele devices

Het college stelt de memo vast.