Collegebesluitenlijst Eemnes 20 maart 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 27 maart 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst 13 maart 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Overdrachtsdossier gemeenteraadsverkiezingen 2018.
Korte inhoud: in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen is een overdrachtsdossier opgesteld en is een overzicht gegeven van de maatschappelijke ontwikkelingen in de BEL gemeenten. Deze overdrachtsdocumenten zijn ten behoeve van het nieuwe college en de gemeenteraad. De overdrachtsdocumenten worden na de verkiezingen beschikbaar gesteld voor de lijsttrekkers.

Het college besluit de overdrachtsdocumenten vast te stellen.

2.2.

Intentieverklaring Meerlaags Veiligheid
Korte inhoud: Ondertekening intentieverklaring Meerlaags Veiligheid

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Intentieverklaring Meerlaagsveiligheid en de informatiebrief meerlaags veiligheid.
2. Bijgevoegde intentieverklaring te ondertekenen en de uitgangspunten van de intentieverklaring toe te passen bij de
nieuw te ontwikkelen woon- en bedrijfsbestemmingen, binnendijks en buitendijks.

2.3.

Opdrachtverlening Berenschot/ANG begeleiding outsourcing belastingtaken
Korte inhoud: Berenschot/ANG hebben offertes ingediend voor de begeleiding van de outsourcing van de belastingtaken. Dit is besproken in het overleg tussen Directieraad en MT. Advies is gevraagd aan de OR. De stuurgroep heeft besloten tot opdrachtverlening vanuit de BEL. De stukken gaan thans ter informatie naar de colleges

Het college besluit de stukken voor kennisgeving aan te nemen.
De wethouder financiën zal ook met het samenwerkingsverband BGHU in gesprek gaan over het uitbesteden van de belastingtaken.

2.4.

Eemnes formatie 2018 – 2022
Het college:

- neemt kennis van de memo ‘Eemnes formatie 2018-2022’ en van de ambtelijke vergelijking van de verkiezingsprogramma’s.

- besluit de memo en de ambtelijke vergelijking op donderdag 22 maart aan de fractievoorzitters van de aan de verkiezing deelnemende partijen te zenden.

2.5.

Aanpak waterplantenoverlast Gooi- en Eemmeer
Korte inhoud: Overmatige groei van waterplanten in de randmeren, het IJmeer en Markermeer geeft steeds vaker aanleiding tot overlast en, in voorkomende gevallen, gevaar voor de waterrecreatie.
 

Het college besluit:

1. Het 'Eindvoorstel aanpak waterplanten IJmeer, Markermeer en Randmeren' door de provincie Noord-Holland te steunen;
2. Een bereidheid uit te spreken om een extra bijdrage beschikbaar te stellen voor het bestrijden van overlast door waterplanten van 2.500 euro per jaar voor de periode 2018-2021, onder voorbehoud van het voldoende bijdragen door overige partijen en goedkeuring door de raad.
3. Bovenstaande kenbaar te maken aan de provincie Noord-Holland door middel van een gezamenlijke brief van de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Huizen en Gooise Meren.
4. De kosten komen ten laste van het LOP.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Subsidieaanvraag door de Zonnebloem Eemnes voor een kerstbijeenkomst in 2018.
Korte inhoud: De Zonnebloem Eemnes vraagt een eenmalige subsidie van € 2.000,- voor een kerstbijeenkomst met lunch.
Besluit: conform
Het college besluit:
 

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Urgentieverklaring
Korte inhoud: Een urgentieverklaring verlenen op grond van de hardheidsclausule.

Het college besluit op grond van de hardheidsclausule een urgentieverklaring te verlenen.

6.

Rondvraag / mededelingen