Collegebesluitenlijst Eemnes 21 augustus 2018

Hier kunt u de besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 28 augustus 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer E. van Dalen, wethouder

1.

Vaststellen besluitenlijst 14 augustus 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

3.1.

Bezwaar tegen de bij besluit van 26 april 2018 opgelegde last onder dwangsom tot verwijdering van de zonder omgevingsvergunning gerealiseerde bouwwerken met een oppervlakte op de percelen K 60 en K 61, Goyergracht Noord, alhier.
Korte inhoud: De Raad van State heeft uitspraak gedaan op het hoger beroep van E. Rieder en de erven van H. Rieder tegen de uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland in het geding tussen mevr. Rigter en het college. De Raad van State verklaart het hoger beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de rechtbank, voor zover de rechtbank de rechtsgevolgen het vernietigde besluit in stand heeft gelaten, draagt het college op om binnen twaalf weken na de verzending van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen een nieuw besluit op bezwaar te nemen en het aan partijen toe te zenden. Voorts wordt het college in de proceskosten veroordeeld en dient het griffierecht te worden vergoed.

Het college besluit:
1.het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren;
2. op grond van de feiten zoals deze zich thans voordoen de gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde op de percelen K 60 en K 61 aan de Goyergracht Noord te gedogen tot 6 maanden na het onherroepelijk worden van het ontwerpbestemmingsplan Goyergracht Noord (perceel K 60 en K 61) Eemnes doch uiterlijk tot 1 april 2020. Wij gaan hierbij uit van de gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zoals deze zijn aangegeven op bijgaande 3
gewaarmerkte situatieschetsen van 24 oktober 2012 en 2015.
3. ter voorkoming van herhaling van het instandhouden van de bebouwing zonder omgevingsvergunning leggen wij een last onder dwangsom op inhoudende dat de gebouwen en overige bouwwerken als aangegeven op bijgaande gewaarmerkte situatieschetsen binnen zes maanden na het onherroepelijk worden van het ontwerpbestemmingsplan Goyergracht Noord (perceel K 60 en K 61) Eemnes doch uiterlijk vóór 1 april 2020 dienen te zijn verwijderd en verwijderd te blijven van de onderhavige percelen. Wij verbinden hieraan een dwangsom van € 20.000.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Notitie Vrijwillige inzet Sociaal Domein, gemeente Eemnes 2018
Korte inhoud: In de notitie Vrijwillige inzet Sociaal Domein, gemeente Eemnes 2018 wordt beschreven op welke wijze de gemeente Eemnes haar stimulerende en faciliterende rol ten aanzien van vrijwillige inzet invulling wil geven.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de Notitie Vrijwillige inzet Sociaal Domein, gemeente Eemnes 2018
2. De notitie ter informatie aan de gemeenteraad te sturen

4.2.

Benoeming lid bestuur stichting Huis van Eemnes
Korte inhoud: Bij brief van 6 juli 2018 stelt het bestuur van stichting Huis van Eemnes het college voor mevrouw Anja Manders te benoemen tot lid van het bestuur van deze stichting in de kwaliteitszetel bibliotheek. Het college wordt voorgesteld hiermee in te stemmen.

Het college besluit mevrouw Anja Manders per 1 september 2018 te benoemen als lid van het bestuur van de stichting Huis van Eemnes in de daartoe aangewezen kwaliteitszetel bibliotheek.

4.3.

Procesbesluit Leerlingenvervoer
Korte inhoud: Dagvaarding in kort geding d.d. 3 augustus 2018, waarbij de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Eemnes, zetelend te Eemnes, is gedagvaard door Noot Touringcar Ede B.V. (vertegenwoordigd door mr. B. Braat) om op donderdag 6 september 2018 (om 09:00 uur) in persoon of vertegenwoordigd door een advocaat te verschijnen ter terechtzitting van de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Midden-Nederland, locatie Utrecht

 

Gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder sub f van de Gemeentewet, op grond waarvan het college bevoegd is te besluiten namens de gemeente, het college of de raad, rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten.

Het college besluit:
1. namens de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Eemnes tot het voeren van verweer en het verrichten van alle daartoe benodigde handelingen en (rechts)maatregelen, waaronder het instellen van vorderingen in reconventie en in kort geding en het instellen van (tussentijds) hoger beroep en cassatie;
2. alle daartoe reeds verrichte handelingen uitdrukkelijk te bekrachtigen;
3. als advocaat te stellen mr. W. Ritsema van Eck van advocatenkantoor Habraken Rutten te Rotterdam, met de mogelijkheid van substitutie.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

6.

Rondvraag / mededelingen