Collegebesluitenlijst Eemnes 22 mei 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 29 mei 2018

Aanwezig:   
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer R. van Benthem, burgemeester

 

1.

Vaststellen besluitenlijst wk 20
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Concept-jaarrekening 2017
Korte inhoud: Vooruitlopend op het officieel in procedure te brengen raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2017 ligt thans een tussenversie ter kennisname voor. Deze tussenversie is bedoeld om het nieuwe college tijdig kennis te laten nemen van de veelheid aan beleidsverantwoording over het afgelopen jaar 2017. Het streven is om de versie die ter vaststelling wordt aangeboden voor de raadsvergadering van 2 juli 2018 te agenderen voor de collegevergadering van 6 juni 2018.

Het college besluit kennis te nemen van de huidige conceptversie jaarrekening 2017.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

3.1.

Resultaten enquête Huis van Eemnes

Het college besluit
- Kennis te nemen van de eindresultaten van de enquête Huis van Eemnes
- De eindresultaten ter bespreking aan de gemeenteraad voor te leggen
- Bijgevoegd concept raadsbesluit aan de gemeenteraad te zenden

3.2.

WOB

Het college besluit het WOB-verzoek gedeeltelijk toe te wijzen en het besluit aan verzoeker toe te zenden.

 

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Milieujaarverslag 2017 en jaarrapportage 2017 RUD Utrecht
Korte inhoud: De gemeente is verplicht om jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. In het milieujaarverslag 2017 worden de activiteiten beschreven die in 2017 op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden wordt door de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) uitgevoerd. De resultaten van de werkzaamheden van de RUD in 2017 zijn opgenomen in de jaarrapportage 2017 van de RUD Utrecht.

Het voorstel wordt aangehouden in afwachting van nadere informatie.

4.2.

Jaarverslag 'Toezichtinformatie Kinderopvang Eemnes in 2017'
Korte inhoud: Jaarlijks dient een gemeentelijk jaarverslag kinderopvang te worden ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs en ter kennis te worden gebracht aan de gemeenteraad. Verantwoording wordt gedaan over het jaar 2017.

Het college besluit:
1 het jaarverslag 'Toezichtinformatie Kinderopvang Eemnes in 2017' vast te stellen en
2 de raad via een informatiebrief in kennis te stellen van het gemeentelijk jaarverslag.

4.3.

Meerkosten uitvoeringsorganisatie HBEL
Korte inhoud: De meerkosten van de Uitvoeringsorganisatie HBEL voor de BEL-gemeenten op zes ontwikkelingen. Dit zijn Vangnet 2.0, extra inzet sociaal domein, caseload jeugdconsulent, Toekomstbestendige ICT infrastructuur, leerlingenvervoer en de projecten ‘Zicht op Werk’ en ‘Zicht op Meedoen’.

Het voorstel wordt aangehouden in afwachting van nadere informatie.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

6.

Rondvraag / mededelingen