Collegebesluitenlijst Eemnes 23 januari 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 30 januari 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer S. Lankreijer, wethouder

1.

Vaststellen besluitenlijst
De collegebesluitenlijst van 16 januari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Eigendomsoverdracht terrein en schoolgebouw
Korte inhoud: Ter uitvoering van het IHP Eemnes, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 maart 2017, wordt het gebouw, gelegen aan Schoolpad 1, verbouwd en uitgebreid. De uitvoering van dit project is belegd bij Stichting Proceon. Het schoolbestuur wenst eind januari te starten. Vanwege het feit dat het schoolbestuur bouwheer is dient het eigendom van het terrein en gebouw te worden overgedragen aan het schoolbestuur.

Het college besluit het eigendom van het terrein en gebouw Schoolpad 1, over te dragen aan Stichting Procoen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen
Het college besluit de eerste wijziging van de tarieventabellen behorende bij de legesverordening 2018 vast te stellen.