Collegebesluitenlijst Eemnes 24 april 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 1 mei 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst wk 16
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Portefeuilleverdeling college
Korte inhoud: Bespreken en vaststellen van de portefeuilles
Het college stemt in met de voorgestelde portefeuilleverdeling.

2.2.

Vertegenwoordiging in besturen met ingang van 24-4-2018
Korte inhoud: Voor de vertegenwoordiging van het college in de diverse besturen van Verbonden Partijen is het nodig om bij het aantreden van de nieuwe wethouders de leden aan te wijzen.
Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde vertegenwoordiging

2.3.

Begroting 2019 gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie - voor zienswijze
Korte inhoud: De ontwerp programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie liggen nu ter kennisname en voor het indienen van een zienswijze voor.

Het onderwerp wordt doorgeschoven naar de B&W-vergadering van 1 mei 2018.

2.4.

ENSIA verantwoordingsrapportage Suwinet 2017
Korte inhoud: De introductie van ENSIA heeft het cyclische proces van informatiebeveiliging gewijzigd. Onder de ENSIA wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de informatieveiligheid aan de toezichthoudende departementen en de gemeenteraad. De nu voorliggende collegeverklaring Suwinet heeft in het nieuwe proces een belangrijke rol. Het geeft aan waar verbeteracties nodig zijn.

Besluit is teruggetrokken door steller

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. van Katwijk

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. van Dalen

4.1.

Budget uitvoering Groenplan Eemnes
Korte inhoud: Bij de vaststelling door de raad van het groenplan Eemnes is budget gereserveerd. We willen nu de eerste fase van het bijgaande actieplan uitvoeren en het daarvoor benodigde budget gaan inzetten.
 
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. € 215.000 beschikbaar te stellen uit de investeringsplanning (jaarschijven 2017 t/m 2019) van de programmabegroting 2018 (meerjarenraming 2019-2021) voor de uitvoering van fase 1 van het Groenplan Eemnes;
2. in aanvulling op de financiële verordening dit bedrag in 1 jaar af te schrijven;
3. € 30.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van paardenroutes
4. € 30.000 uit de algemene reserve toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten;
5. de 13e begrotingswijziging 2018 vast te stellen.
6. Het college vraagt de aandacht voor een goede en tijdige communicatie aan inwoners. Pro- actief en niet alleen bij ingrijpende maatregelen.
 

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen