Collegebesluitenlijst Eemnes 27 februari 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 6 maart 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder

De heer P.H. van Dijk, loco-secretaris

Afwezig:
Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 8
Het college stelt de besluitenlijst van week 8 gewijzigd vast.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

OZB opbrengsten 2018

Het college besluit in meerderheid om de raad voor te stellen:

1. in te stemmen met het (terug)betalen van de meeropbrengsten 2018 aan de inwoners van Eemnes;

2. het terug te betalen bedrag vast te stellen op € 15,- per huishouden;

3. de 10e begrotingswijziging 2018 vast te stellen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 14 september 2017 tot definitieve vaststelling van de bijstandsuitkering voor levensonderhoud in de vorm van een renteloze lening voor de periode van 1 maart 2016 tot en met 31 augustus 2016 op grond van de Participatiewet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 en tot terugvordering van het restant van de lening
 

Het college besluit tot kwijtschelding van 50 % van het bedrag van de lening na 1 jaar, en terugbetaling van het restant van de lening, conform de daarvoor reeds afgesproken betalingsregeling.

3.2.

Pilot voor inzet van de interventie Stevig ouderschap in Eemnes
Korte inhoud: Stevig Ouderschap draagt bij aan een positieve, gezonde en veilige opvoeding. Het is een bewezen programma van preventieve huisbezoeken, afgelegd door een JGZ-verpleegkundige in gezinnen met een pasgeboren kind gedurende de eerste 18 maanden. Bestemd voor gezinnen met een verhoogd risico op opvoedingsproblematiek.
 

Het college besluit:

1. in te stemmen met de inzet van Stevig ouderschap in Eemnes vanuit de JGZ (GGDrU) voor een pilot van een jaar;

2. de gemaakte kosten te dekken vanuit de kostenplaats Jeugdgezondheidszorg (92710002).

3.3.

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Bezwaarschrift tegen de afwijzing van een vergoeding voor kosten voor leerlingenvervoer in de vorm van aangepast vervoer
 

Het college besluit het voorstel aan te houden vanwege diverse vragen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Statiegeldalliantie

Het college  besluit aan te sluiten bij de statiegeldalliantie.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Beslissing op bezwaar inzake bezwaarschrift
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 14 februari 2018 advies uitgebracht inzake het bezwaar van mevrouw B. tegen het besluit van 27 oktober 2017 tot afwijzing van het verzoek om verlenging van de urgentieverklaring voor het verkrijgen van woonruimte. De commissie adviseert het college om het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Het college besluit, in afwijking van het advies van de commissie van de bezwaarschriften, tot verlening van de urgentieverklaring.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Kort verslag en activiteitenoverzicht van Stichting Noodhulp Eemnes

Het college besluit kennis te nemen van het overzicht en dit ter informatie toe te sturen aan de raadsleden.

6.2.

Focus en prioriteit voor het fietsverkeer in het verkeersbeleid van de gemeente Eemnes

Het college stemt in met de memo en besluit dit (bij wijze van vooraankondiging) in te dienen bij Gedeputeerde Staten, onder verwijzing naar het gesprek met de Commissaris van de Koning.

6.3.

Informatie voortgang ARHI Gooi en Vechtstreek

Het college besluit kennis te nemen van de brief en het plan van aanpak.

6.4.

Lenteschoonmaak 24 maart a.s.

Namens het college zullen de burgemeester en de wethouders Den Dunnen en Rood tijdens de ochtend meedoen aan de actie.